«На­ша ко­ло­ри­сти­ка і на­ша на­сна­га»

В Опі­шно­му від­лу­нав На­ціо­наль­ний фе­сти­валь гон­чар­ства

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

ВОпі­шно­му від­лу­нав На­ціо­наль­ний фе­сти­валь гон­чар­ства — куль­мі­на­цій­на по­дія VІІІ Ти­жня На­ціо­наль­но­го Гон­чар­но­го Здви­же­н­ня в Опі­шно­му «ЗДВИГ-2016». Укра­їн­ська гон­чар­на сто­ли­ця во­і­сти­ну ди­ву­ва­ла мас­шта­бні­стю: у рам­ках фе­сти­ва­лю від­бу­ла­ся низ­ка по­дій, що пред­ста­ви­ли гар­мо­нію гон­чар­ної куль­ту­ри й ін­ших ми­стецтв: фоль­клор­ний фе­сти­валь за уча­сті на­ро­дних ко­ле­кти­вів, VIII Мі­жна­ро­дний ми­сте­цький яр­ма­рок «Гон­чар­ний Все­світ в Укра­ї­ні-2016», Ау­кціон су­ча­сної ху­до­жньої ке­ра­мі­ки «Ке­ра­Мо­лімп», VI На­ціо­наль­ний ко­валь­ський фе­сти­валь «Ва­ку­ла­ФЕСТ-ХХІ», VI На­ціо­наль­ний фе­сти­валь-кон­курс гон­чар­сько­го бо­ді­пейн­тін­гу «BodyCeramicFestUkraine». Окра­сою фе­сти­валь­но­го дій­ства ста­ла ЕТНО­пре­зен­та­ція «Ру­шник ма­ти ви­ши­ва­ла, до­лю да­ру­ва­ла...» екс­по­на­тів з фон­до­вої ко­ле­кції тра­ди­цій­но­го по­бу­ту гон­ча­рів Укра­ї­ни На­ціо­наль­но­го му­зею-за­по­від­ни­ка укра­їн­сько­го гон­чар­ства в Опі­шно­му.

Го­сті свя­та ма­ли уні­каль­ну на­го­ду ста­ти уча­сни­ка­ми май­стер­кла­сів із гон­чар­ства, ко­валь­ства та ін­ших ре­ме­сел, а та­кож про­де­мон­стру­ва­ти збе­ре­же­н­ня укра­їн­ських тра­ди­цій у кон­кур­сах «Ко­са — ді­во­ча кра­са» та «Ви­ши­ва­на ро­ди­на».

На гон­чар­не дій­ство за­ві­та­ли очіль­ни­ки се­ли­щної, ра­йон­ної й обла­сної гро­мад. По­че­сним го­стем фе­сти­ва­лю став мі­ністр куль­ту­ри Єв­ген Ни­щук. «Пол­тав­щи­на мо­же пи­ша­ти­ся тим, що Опі­шне — сто­ли­ця укра­їн­сько­го гон­чар­ства. Му­зей­за­по­від­ник не про­сто збе­рі­гає кра­щі ро­бо­ти, це — жи­вий ор­га­нізм. Я ра­дий, що нав­ко­ло є май­стри, які на­слі­ду­ють дав­ню тра­ди­цію. Ми до­лу- ча­є­мо­ся до тих ви­то­ків, які ро­блять нас силь­ні­ши­ми, які да­ють нам на­сна­гу по­до­ла­ти все. Це на­ша ко­ло­ри­сти­ка, на­ша бар­ва, на­ша си­ла».

Свя­тко­ві бар­ви, ми­сте­цьке роз­ма­ї­т­тя, дух тра­ди­цій і вир Сьо­го­де­н­ня — На­ціо­наль­ний фе­сти­валь гон- чар­ства став ку­то­чком Все­сві­ту, де тво­ри­ться но­ва гон­чар­на істо­рія.

Жан­на РІЗНИЧЕНКО, ін­фор­ма­цій­на слу­жба На­ціо­наль­но­го му­зею-за­по­від­ни­ка укра­їн­сько­го гон­чар­ства

ФОТО НАДАНО АВТОРОМ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.