Схід Укра­ї­ни, Пів­день США

Вра­ху­ва­ти уро­ки істо­рії

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

МОНАСТИР МЕНШИХ БРАТІВ КАПУЦИНІВ

За­про­сив їх він­ни­цький ста­ро­ста Лю­двік Ка­ли­нов­ський, який ви­рі­шив від­да­ти ви­гра­ні у су­ді гро­ші на бла­гу спра­ву — бу­дів­ни­цтво мо­на­сти­ря Менших Братів Капуцинів. 14 ве­ре­сня 1745 ро­ку де­ле­гат єпис­ко­па Лу­цько­го о. Адам Па­влов­ський за­клав на­рі­жний ка­мінь і освя­тив хрест на мі­сті бу­дів-

По­дії в Укра­ї­ні на­ве­сні 2014 р.: оку­па­ція Ро­сі­єю Кри­му, втор­гне­н­ня в Дон­бас, спро­ба роз­ко­лу Укра­ї­ни — все це по­стій­но на ві­стрі гро­мад­ської дум­ки. Де­да­лі ча­сті­ше по­стає за­пи­та­н­ня: що бу­де да­лі? Най­імо­вір­ні­ше, бу­де по­вер­не­н­ня оку­по­ва­них те­ри­то­рій під юрис­ди­кцію Укра­ї­ни. І вже за­раз у ЗМІ актив­но обго­во­рю­є­ться пи­та­н­ня, що ро­би­ти з на­се­ле­н­ням, яке час­тко­во під­три­ма­ло дії оку­пан­тів. До­сить ча­сто ав­то­ри пу­блі­ка­цій звер­та­ю­ться до до­сві­ду де­на­ци­фі­ка­ції Ні­меч­чи­ни, ін­ших кра­їн. Зви­чай­но, ло­гі­ка в цьо­му є, але є й ве­ли­кі від­мін­но­сті — пе­ред­усім у то­му, що пе­ре­мо­же­ні — гро­ма­дя­ни дер­жав, які во­ю­ва­ли про­ти со­ю­зни­ків, так би мо­ви­ти, на за­кон­них під­ста­вах. Ра­зом з тим, в істо­рії бу­ли по­дії, які ма­ли де­які спіль­ні ри­си з по­ді­я­ми на Дон­ба­сі. Ці по­дії — Гро­ма­дян­ська вій­на 1861 — 1865 рр. у США.

У се­ре­ди­ні XIX ст. США бу­ли при­кла­дом пе­ре­мо­ги де­мо­кра­тії та про­гре­су: зро­ста­ла промисловість на Схо­ді, мі­цні­ло сіль­ське го­спо­дар­ство на За­хо­ді й Пів­дні.

Однак між Пів­ніч­чю та Пів­днем на­ро­став кон­флікт. План­та­то­ри зви­ну­ва­чу­ва­ли пів­ні­чних під­при­єм­ців у то­му, що зав­дя­ки тор­гів­лі ба­вов­ною, яку во­ни здій­сню­ва­ли, мі­цніє еко­но­мі­ка Пів­но­чі, а Пів­день за­не­па­дає. Ме­шкан­ці ж Пів­но­чі вва­жа­ли, що при­чи­ною про­блем Пів­дня є раб­ство. За­хи­сни­ки раб­ства за­яв­ля­ли, що від­но­си­ни між вла­сни­ка­ми та ра­ба­ми гу­ман­ні­ші, ніж між під­при­єм­ця­ми та ро­бі­тни­ка­ми. Пі­сля то­го як 1808 р. бу­ло за­бо­ро­не­но вво­зи­ти ра­бів з Афри­ки, їх роз­во­ди­ли як ху­до­бу, про­да­ва­ли, руй­ну­ю­чи сім’ї. Однак най­біль­ше обу­рю­ва­ло про­тив­ни­ків раб­ства по­ру­ше­н­ня го­лов­но­го пра­ва ко­жної лю­ди­ни — пра­ва на свободу.

Да­лі від­бу­ли­ся по­дії, пов’яза­ні з ім’ям Ав­ра­а­ма Лін­коль­на (1809 — 1865) — гро­мад­сько­го і по­лі­ти­чно­го ді­я­ча, пре­зи­ден­та США. Лін­кольн був прин­ци­по­вим про­тив­ни­ком раб­ства. Однак ще стра­шні­шим за раб­ство він вва­жав роз­пад кра­ї­ни.

На пре­зи­дент­ських ви­бо­рах 6 ли­сто­па­да 1860 р. Лін­коль­на обра­ли пре­зи­ден­том США. Одра­зу штат Пів­ден­на Ка­ро­лі­на за­явив про ви­хід із со­ю­зу і про при­пи­не­н­ня існу­ва­н­ня дер­жа­ви Спо­лу­че­ні Шта­ти Аме­ри­ки. Ін­ші пів­ден­ні шта­ти вчи­ни­ли так са­мо, а 4 лю- ни­цтва май­бу­тньо­го мо­на­сти­ря. А 21 ве­ре­сня 1746 ро­ку до мі­ста при­їха­ли чен­ці. З нагоди ці­єї істо­ри­чної да­ти ка­пу­ци­ни пла­ну­ють вла­шту­ва­ти для він­ни­чан та го­стей мі­ста екс­кур­сії до мо­на­сти­ря та ча­сти­ни збе­ре­же­но­го під­зем­но­го хо­ду. «Без­по­се­ре­дньо 21 ве­ре­сня о 16.00 (це то­чний час, ко­ли до Він­ни- то­го 1861 р. во­ни сфор­му­ва­ли Кон­фе­де­ра­тив­ні Шта­ти Аме­ри­ки зі сто­ли­цею в Рі­чмон­ді. Пре­зи­ден­том обра­ли Джеф­фер­со­на Де­ві­са.

4 бе­ре­зня 1861 р. пре­зи­дент Лін­кольн при­ніс при­ся­гу, він від­мо­вив­ся ви­зна­ти роз­кол кра­ї­ни, роз­ці­нив­ши дії пів­ден­них шта­тів як «юри­ди­чно не­пра­во­мір­ні». Однак ра­бо­вла­сни­ки Пів­дня не по­чу­ли йо­го за­кли­ків, і 12 кві­тня 1861 р. на­па­ли на фе­де­раль­ний форт Сам­тер. Гар­ні­зон склав зброю і спу­стив пра­пор США. Че­рез два дні Лін­кольн ого­ло­сив Кон­фе­де­ра­тив­ні Шта­ти в ста­ні за­ко­ло­ту і за­кли­кав гро­ма­дян за­хи­сти­ти єд­ність кра­ї­ни. Це ста­ло початком Гро­ма­дян­ської вій­ни 1861 — 1865 рр.

Бо­йо­ві дії роз­гор­та­ли­ся зі змін­ним успі­хом, але люд­ські та ма­те­рі­аль­ні ре­сур­си Пів­дня ви­чер­пу­ва­ли­ся. Мор­ська бло­ка­да Пів­дня фе­де­раль­ним фло­том ви­яви­ла­ся ефе­ктив­ною, йо­го вій­ська від­чу­ва­ли го­стру по­тре­бу в зброї, боє­при­па­сах, про­до­воль­стві. На­ве­сні 1864 р. вій­ська Пів­но­чі роз­по­ча­ли на­ступ на те­ри­то­рію Джор­джії. Ге­не­рал Грант ото­чив Рі­чмонд. У лю­то­му 1865 р. ка­пі­ту­лю­ва­ла Ко­лум­бія — сто­ли­ця шта­ту Пів­ден­на Ка­ро­лі­на, 2 кві­тня — гар­ні­зон Рі­чмон­да, а че­рез ти­ждень — остан­ній оплот Кон­фе­де­ра­ції м. Ап­по­мат­токс. Так за­вер­ши­ла­ся Гро­ма­дян­ська вій­на в США, в якій за­ги­ну­ло понад 600 тис. осіб.

Пі­сля пе­ре­мо­ги зріс ав­то­ри­тет А. Лін­коль­на, яко­го в ли­сто­па­ді 1864 р. вдру­ге обра­ли пре­зи­ден­том. Го­лов­ною йо­го ме­тою бу­ло від­нов­ле­н­ня США, а то­му пре­зи­дент за­кли­кав до ве­ли­ко­ду­шно­сті. Однак 14 кві­тня 1865 р., ко­ли кра­ї­на свя­тку­ва­ла за­вер­ше­н­ня бра­то­вбив­чої вій­ни, у Ва­шинг­то­ні актор Дж. Бут вчи­нив за­мах на пре­зи­ден­та. Пре­зи­дент по­мер на­сту­пно­го дня.

У чо­му спо­рі­дне­ність по­дій Гро­ма­дян­ської вій­ни у США та по­дій на Дон­ба­сі? Пе­ред­усім у то­му, що в обох ви­пад­ках спо­сте­рі­га­є­ться спро­ба зни­ще­н­ня по­лі­ти­чної єд­но­сті кра­ї­ни. У ви­пад­ку США спро­ба роз­ді­ле­н­ня кра­ї­ни здій­сню­ва­ла­ся шля­хом від­окрем­ле­н­ня зі скла­ду США, які скла­да­ли­ся то­ді з 31 шта­ту з на­се­ле­н­ням 31 млн лю­дей, і ство­ре­н­ня окре­мої дер­жа­ви — Кон­фе­де­ра­тив­них Шта­тів Аме­ри­ки, які скла­да­ла­ся з 11 шта­тів з на­се­ле­н­ням 9 млн лю­дей. ці при­бу­ли пер­ші чен­ці-ка­пу­ци­ни) пла­ну­є­мо освя­ти­ти пам’ятну та­бли­чку з написом про цю по­дію», — роз­по­від­ає на­сто­я­тель па­ра­фії Пре­свя­тої Ді­ви Ма­рії у Він­ни­ці отець Ко­стян­тин Мо­ро­зов.

Оле­ся ШУТКЕВИЧ, Він­ни­ця, ілю­стра­цію надано автором

У ви­пад­ку Укра­ї­ни спро­ба роз­ді­ле­н­ня кра­ї­ни здій­сню­ва­ла­ся і да­лі здій­сню­є­ться шля­хом роз­ко­лу Укра­ї­ни, яка скла­да­є­ться з АРК, 24 обла­стей та двох міст цен­траль­но­го під­по­ряд­ку­ва­н­ня — Ки­є­ва і Се­ва­сто­по­ля — з на­се­ле­н­ням 46,3 млн осіб (да­ні на 1 сі­чня 2008 р.) на так зва­ні на­ро­дні ре­спу­блі­ки на ба­зі те­ри­то­рій від­по­від­них обла­стей. Ре­аль­но оку­пан­там вда­ло­ся ство­ри­ти ли­ше дві псев­до­ре­спу­блі­ки — «ДНР» на ба­зі До­не­цької обла­сті та «ЛНР» на ба­зі Лу­ган­ської обла­сті.

Якщо роз­гля­да­ти еко­но­мі­чну скла­до­ву про­ти­сто­я­н­ня в США, то чі­тко про­сте­жу­є­ться, з одно­го бо­ку, лі­нія бо­роть­би Пів­дня, який ви­сту­ав за збе­ре­же­н­ня раб­ства, тоб­то устрою, який уне­мо­жлив­лює віль­ний роз­ви­ток осо­би, а от­же, і роз­ви­ток рин­ко­вої еко­но­мі­ки, а з дру­го­го — бо­роть­ба гро­ма­дян Пів­но­чі за віль­ну (рин­ко­ву) еко­но­мі­ку, за віль­ний роз­ви­ток люд­ської осо­би­сто­сті — за пов­ну лі­кві­да­цію ін­сти­ту­ту раб­ства — стра­шно­го пе­ре­жи­тку дав­ніх ча­сів.

Що­до еко­но­мі­чно­го під­ґрун­тя про­ти­сто­я­н­ня на Дон­ба­сі, то тут та­кож спо­сте­рі­га­є­ться спро­ба кон­сер­ва­ції на­яв­ної в Укра­ї­ні з ча­сів Ку­чми вла­сно­сті про­ро­сій­ськи орі­єн­то­ва­но­го олі­гар­ха­ту, що ма­ску­є­ться під по­пу­ліст­ськи­ми ло­зун­га­ми та про­па­ган­дою ви­год близь­ко­сті з Ро­сі­єю. Цьо­му про­ти­сто­ять актив­ні гро­ма­дя­ни, які ви­сту­па­ють за рин­ко­ву еко­но­мі­ку, за її не­за­ле­жность від олі­гар­ха­ту.

Для нас ду­же ці­ка­вим є до­свід Ре­кон­стру­кції Пів­дня (1865 — 1877) — ком­пле­ксу за­хо­дів, ви­ко­нав­ши які, гро­ма­дя­ни США збе­ре­гли єд­ність сво­єї Ба­тьків­щи­ни і лі­кві­ду­ва­ли раб­ство. Уже сам тер­мін цьо­го заходу ви­кли­кає по­див — 12 ро­ків, що становить три стро­ки пов­но­ва­жень пре­зи­ден­та США! Та аме­ри­кан­ці не від­сту­пи­ли, не зля­ка­ли­ся тру­дно­щів і пе­ре­мо­гли. Нам тре­ба ду­же ува­жно ви­вчи­ти і вра­ху­ва­ти той 12-рі­чний шлях, який про­йшла ця кра­ї­на. Зро­зумі­ло, як­би все на шля­ху Ре­кон­стру­кції бу­ло глад­ко, во­на від­бу­ла­ся б швид­ше.

Ана­то­лій КРАВЧЕНКО, кан­ди­дат те­хні­чних на­ук, Пав­ло­град

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.