РЕЗОНАНС

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Від­гук на но­ви­ну «В Укра­ї­ні від­сьо­го­дні май­же вдві­чі по­до­рож­ча­ло те­пло і га­ря­ча во­да» (сайт «Дня» day.kyiv.ua)

Чо­му вла­да по­стій­но бре­ше, що ні­хто не по­стра­ждає, бо бу­дуть суб­си­дії? По­стра­жда­ють всі, то­му що ці­ни на то­ва­ри та­кож під­ні­му­ться вдві­чі — енер­ге­ти­чна скла­до­ва вхо­дить у ці­ну всіх то­ва­рів.

Facebook-ко­ри­сту­вач Га­ли­на РЯБЧЕНКО Ві­дгу­ки на блог Ан­дрія ЛЮБКИ «Стам­бул: нев­же ми без­си­лі пе­ред те­ро­ри­змом?» (сайт «Дня» day.kyiv.ua)

Якщо лю­ди бу­дуть вту­плю­ва­ти­ся в екра­ни і не звер­та­ти ува­ги на дов­ко­ли­шній світ, то ста­не­мо по-справ­жньо­му без­си­лі.

Facebook-ко­ри­сту­вач Lyubov KULESHA

Пи­сьмен­ни­ки мають усві­до­ми­ти, що, опи­су­ю­чи апо­ка­лі­пти­чні та те­ро­ри­сти­чні схе­ми роз­ви­тку сю­же­тів (як еле­мент ху­до­жньо­го ви­ми­слу, зви­чай­но), на­да­ють ме­то­ди­чну ре­ко­мен­да­цію для та­ких по­дій. Ще й ін­те­ле­кту­аль­но та те­хні­чно при­прав­ле­ну. Глянь­те Ма­ріо Пью­зо «Че­твер­тий Кен­не­ді» та по­рів­няй­те з по­ді­я­ми 11 ве­ре­сня...

Facebook-ко­ри­сту­вач Alexander ZAVADKA Від­гук на ста­т­тю Ми­ко­ли СІРУКА «Про ри­зи­ки єв­ро­ри­то­ри­ки» («День» № 113-114 від 1 ли­пня 2016 ро­ку)

Пе­ре­ва­жна ча­сти­на ни­ні­шніх ви­со­ко­по­са­дов­ців — про­дукт пі­зньо­го сов­ко­во­го за­стою, во­ни вийшли з ком­пар­тій­них стру­ктур, де до­мі­ну­ю­чою ри­сою для кар’єр­но­го про­су­ва­н­ня бу­ло вмі­н­ня при­сто­су­ва­ти­ся та вда­ло імі­ту­ва­ти «всєоб­щій ада­брямс». Оце тав­ро імі­та­тор­ства во­ни не­суть із со­бою «па жі­зні». Бу­ли ко­му­но­і­мі­та­то­ра­ми, ста­ли єв­ро­і­мі­та­то­ра­ми. Най­га­не­бні­ше те, що ци­ми не­га­тив­ни­ми пра­кти­ка­ми ці по­лі­ти­чні ма­сто­дон­ти вже ін­фі­ку­ва­ли і так зва­них мла­до­єв­ро­ре­фор­ма­то­рів.

Facebook-ко­ри­сту­вач Сві­тла­на МИХАЛЮК Від­гук на ста­т­тю Те­тя­ни ІЛЬНИЦЬКОЇ «З до­по­мо­гою... во­лон­те­ра Кор­пу­су Ми­ру. Ду­бен­ський за­мок ста­не до­сту­пним для ін­ва­ту­ри­стів» («День» № 112 від 30 черв­ня 2016 ро­ку)

Хо­ро­ша ідея. Я пра­цю­ва­ла в Кор­пу­сі ми­ру два ро­ки і знаю, що якщо во­лон­тер по­па­де­ться тол­ко­вий, то про­е­кту бу­ти. Успі­хів!

Facebook-ко­ри­сту­вач Victoria SOROCHUK Від­гук на ста­т­тю Ва­лен­ти­на ТОРБИ « Кон­сти­ту­ція: 20 ро­ків ма­ні­пу­ля­цій » ( « День » № 112 від 30 черв­ня 2016 ро­ку)

Не­що­дав­ні змі­ни до Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни бу­ли ухва­ле­ні ВРУ всу­пе­реч за­сте­ре­же­н­ням ба­га­тьох те­о­ре­ти­ків та пра­кти­ків-кон­сти­ту­ціо­на­лі­стів що­до не­мо­жли­во­сті вне­се­н­ня змін до Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни в умо­вах вій­ни та агре­сії Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції про­ти Укра­ї­ни. Ці змі­ни бу­ли про­го­ло­со­ва­ні Вер­хов­ною Ра­дою не в ле­гі­тим­ний спо­сіб, оскіль­ки не бу­ло здій­сне­но по­пе­ре­днє обго­во­ре­н­ня та голосування ко­жної нор­ми цих змін до КУ на са­мо­му за­сі­дан­ні ВРУ, як цьо­го ви­ма­гає Ре­гла­мент Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни, тоб­то від­бу­ло­ся по­ру­ше­н­ня про­це­ду­ри їх прийня­т­тя, що уне­мо­жлив­лює подаль­шу пра­во­ву ле­гі­ти­мі­за­цію до­ку­мен­та.

Facebook-ко­ри­сту­вач Сві­тла­на МИХАЛЮК

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.