Як від­мо­ви­тись від «фі­ло­со­фії зу­брі­н­ня»

Пе­да­го­ги та ба­тьки по­да­ли близь­ко п’яти ти­сяч про­по­зи­цій що­до роз­ван­та­же­н­ня шкіль­них про­грам. Не під­три­му­ють но­ва­ції — ли­ше роз­ро­бни­ки

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Уле­кси­кон пер­ша­чків вво­ди­ться сло­во « рюк­зак » за­мість «ра­нець», у ми­ну­ле від­хо­дять слов­ни­ко­ві ле­ксе­ми «фар­тух», «агро­ном», «ком­бай­нер», «те­ле­гра­ма», на уро­ках лі­те­ра­тур­но­го чи­та­н­ня ді­тла­хи озна­йом­ля­ться з тво­ра­ми «жи­вих пи­сьмен­ни­ків», а не тих, чи­їх кни­жок дав­но не зна­йти в кни­гар­нях. А на фіз­куль­ту­рі не бу­де ко­манд « Рів­няйсь! » , « Струн­ко! » чи «Кро­ком руш!», за­мість цьо­го — ру­хли­ві ігри, під час яких ді­ти на­вча­ться ста­ва­ти в ше­рен­ги, ко­ло чи па­ри. Це ли­ше не­ве­ли­ка ча­сти­на на­пра­цю­вань мо­де­ра­тор­ських груп, що за іні­ці­а­ти­ви Мі­ні­стер­ства осві­ти і на­у­ки взя­ли­ся за роз­ван­та­же­н­ня на­вчаль­них про­грам по­ча­тко­вої шко­ли.

Пе­да­го­ги, ме­то­ди­сти, ав­то­ри про­грам та ба­тьки спіль­но пра­цю­ють над тим, як по­лег­ши­ти жи­т­тя учням мо­лод­ших кла­сів. До пер­шо­го ета­пу обго­во­ре­н­ня до­лу­чи­лись дві тисячі осіб, ко­трі за­ли­ши­ли понад п’ять ти­сяч про­по­зи­цій до 15 про­грам по­ча­тко­вої шко­ли. Най­біль­ше обго­во­рю­ва­ли ма­те­ма­ти­ку та укра­їн­ську мо­ву. Ві­дни­ні усі ба­жа­ю­чі мо­жуть озна­йо­ми­тись із ци­ми ма­те­рі­а­ла­ми на від­кри­тій пла­тфор­мі Ed-era.com. Тут та­кож бу­дуть ви­став­ле­ні ві­део­у­ро­ки та май­стер­кла­си для вчи­те­лів, що до­по­мо­же їм впро­ва­джу­ва­ти но­ва­ції на пра­кти­ці.

«УПОРЯДНИКИ ПІДРУЧНИКІВ ШАЛЕНО ОПИРАТИМУТЬСЯ»

Ли­ша­є­ться до­ве­сти спра­ву до кін­ця — до 1 ве­ре­сня затвердити ці змі­ни у від­по­від­них мі­ні­стер­ських роз­по­ря­дже­н­нях та до­не­сти їх до пе­да­го­гів. А та­кож по­до­ла­ти опір роз­ро­бни­ків про­грам. Так, під час обго­во­ре­н­ня змін до про­грам з ан­глій­ської мо­ви про­по­ну­ва­ли при­бра­ти пи­сьмо у пер­шо­му кла­сі і до­да­ти біль­ше ігор, пі­сень — тоб­то слу­хо­вих вправ. Адже ан­глій­ська має роз­ви­ва­ти у пер­ша­чків на­ви­чки спіл­ку­ва­н­ня. При­мі­ром, у Ні­меч­чи­ні ді­ти по­чи­на­ють ви­вча­ти цю мо­ву в тре­тьо­му кла­сі, а пер­ші два на­вчаль­ні ро­ки ні­яко­го пи­сьма у них не­має.

«На за­сі­да­н­ня мо­де­ра­то­рів при­йшла ав­тор­ка чин­ної про­гра­ми, не при­хо­ву­ю­чи, що її ме­та — за­ва­жа­ти нам вно­си­ти змі­ни. Її ар­гу­мен­та­ція — чин­на про­гра­ма хо­ро­ша, змі­ню­ва­ти ні­чо­го не тре­ба, бо во­на за­твер­дже­на... Ра­дою Єв­ро­пи. Не мен­ше і не біль­ше», — під­су­му­ва­ла ра­дник міністра осві­ти і на­у­ки, ко­ор­ди­на­тор про­е­кту з роз­ван­та­же­н­ня про­грам по­ча­тко­вої шко­ли на гро­мад­ських за­са­дах Іван­на Ко­бер­ник.

По­ді­бний опір змі­нам не­ми­ну­чий, вва­жа­ють екс­пер­ти. «Упорядники підручників, ав­то­ри до­да­тко­вих по­сі­бни­ків та ви­дав­ни­цтва отри­му­ють від­чу­тні при­бу­тки від їхньо­го дру­ку і роз­по­всю­дже­н­ня. У схе­мах із при­му­со­вої ку­пів­лі ба­тька­ми по­сі­бни­ків за­ді­я­ні й де­які пред­став­ни­ки рай­вно, ди­ре­кто­ри шкіл то­що. Усі во­ни бу­дуть шалено опи­ра­ти­ся роз­ван­та­жен­ню про­грам і мо­жли­во­му ска­су­ван­ню до­да­тко­вих по­сі­бни­ків. Ми впри­тул пі­ді­йшли до сер­йо­зних фі­нан­со­вих схем і ве­ли­ких гро­шей, і я не знаю ви­пад­ків, щоб лю­ди ви­пу­ска­ли їх із рук без бою», — ко­мен­тує спів­за­снов­ник гро­мад­сько­го об’єд­на­н­ня «Ба­тьків­ський кон­троль» Зоя Зви­ня­цьків­ська.

«АБО НАС ОБМАНЮЮТЬ, АБО НА­МА­ГА­Ю­ТЬСЯ ДА­ТИ ТЕ, БЕЗ ЧО­ГО МО­ЖНА ОБІЙТИСЬ»

Ро­бо­та над роз­ван­та­же­н­ням про­грам ви­не­сла на-го­ра кіль­ка клю­чо­вих пи­тань, на ко­трі має від­по­ві­сти Мі­но­сві­ти. Зокре­ма, яке допу­сти­ме гра­ни­чне на­ван­та­же­н­ня ді­тей і який ста­тус до­да­тко­вих зо­ши­тів та до­да­тко­вих по­сі­бни­ків — це обов’яз­ко­ва ча­сти­на про­гра­ми чи до­бро­віль­ний ви­бір ба­тьків? Та­кож важливо з’ясу­ва­ти, якою має бу­ти кіль­кість до­ма­шніх зав­дань. У сві­ті по­сту­по­во від­мов­ля­ю­ться від них у по­ча­тко­вій шко­лі, а в Укра­ї­ні у пер­шо­му кла­сі во­ни офі­цій­но за­бо­ро­не­ні, але в ре­аль­но­сті існу­ють, бе­ру­ться з тих же до­да­тко­вих зо­ши­тів та по­сі­бни­ків.

«До­да­тко­ві по­сі­бни­ки на цей час за­пи­са­ні як не­від’єм­на скла­до­ва на­вчаль­ної про­гра­ми. Тоб­то без них не­мо­жли­во опа­ну­ва­ти пре­дмет. Але це по­ру­ше­н­ня за­ко­ну, у жо­дній шко­лі ці до­да­тко­ві зо­ши­ти не ви­да­ють, їх ба­тьки ку­пу­ють сво­їм ко­штом. Якщо у нас без­ко­штов­на осві­та, зокре­ма і під­ру­чни­ки, то або нас обманюють, або на­ма­га­ю­ться да­ти щось до­да­тко­ве, без чо­го мо­жли­во опа­ну­ва­ти пре­дмет», — роз­мір­ко­вує Зоя Зви­ня­цьків­ська.

«МИ ВТОМИЛИСЯ ВІД РОЗМОВ ПРО ЗМІ­НИ»

Учи­те­лі-пра­кти­ки за­про­по­но­ва­ні змі­ни спри­йма­ють по­зи­тив­но, та мають своє «але». «У нас біль­ше розмов з цьо­го при­во­ду, ніж до­хо­дить до ді­ла на мі­сцях, — ко­мен­тує вчи­тель­ка по­ча­тко­вих кла­сів за­галь­но­осві­тньої шко­ли №4 мі­ста Бу­ча На­та­ля Са­мій­лен­ко. — Про­гра­ми справ­ді на­си­че­ні зай­ви­ми для сприйня­т­тя ді­тьми ре­ча­ми. Та іно­ді зі змі­на­ми бу­ває пе­ре­бір. Ми за­до­во­ле­ні на­у­ков­ця­ми та Мі­ні­стер­ством осві­ти, але за­га­лом втомилися від розмов про но­ві під­ру­чни­ки чи про­гра­ми. 1 ве­ре­сня сти­ка­є­мо­ся з тим, що роз­во­ди­мо ру­ка­ми і не зна­є­мо, з чо­го по­чи­на­ти, підручників не ви­ста­чає. Вар­то на­ці­ли­ти ува­гу і на пра­кти­чні ре­чі».

Зі сво­го бо­ку Мі­но­сві­ти не обі­цяє ди­ва до 1 ве­ре­сня. Мо­жли­во, пер­ша­чки пра­цю­ва­ти­муть за ста­ри­ми під­ру­чни­ка­ми, утім, з но­ви­ми під­хо­да­ми. Не­що­дав­но до мі­ні­стер­ства при­їздив з дру­жньо-кон­суль­та­цій­ним ві­зи­том Джін­ван Парк, про­фе­сор Кйон­сан­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту (Пів­ден­на Ко­рея), який пред­ста­вив свою ме­то­ди­ку «Фі­ло­со­фія для ді­тей». За нею ді­тла­хів вчать ве­сти дис­ку­сію, роз­мір­ко­ву­ва­ти, зна­хо­ди­ти вла­сні ар­гу­мен­ти, тоб­то від­хо­ди­ти від тра­ди­цій­но­го зу­брі­н­ня ін­фор­ма­ції у шко­лах, а вчи­тись ми­сли­ти. Спро­буй­мо?

ФОТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.