(Не)без­пе­чна «Енер­гія»

На сто­ли­чно­му сміт­тє­спа­лю­валь­но­му за­во­ді за­пев­ня­ють: пе­ре­роб­ка від­хо­дів, зокре­ма львів­ських, не становить жо­дної за­гро­зи для ки­ян. Еко­ло­ги за­пе­ре­чу­ють

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Спа­лю­ва­н­ня смі­т­тя зі Льво­ва на сто­ли­чно­му за­во­ді « Енер­гія » не за­ли­шає ки­ян у спо­кої. Ме­шкан­ці жи­тло­вих ма­си­вів По­зня­ки та Хар­ків­ський скар­жа­ться, що остан­нім ча­сом смо­рід від «Енер­гії» по­си­лив­ся. На­га­да­є­мо, між мі­ськи­ми го­ло­ва­ми Ки­є­ва та Льво­ва існує до­мов­ле­ність, що треть смі­т­тя, ко­тре ра­ні­ше ви­во­зи­лось на Гри­бо­ви­цьке сміт­тє­зва­ли­ще, до 1 сер­пня пе­ре­ро­бля­ти­ме сто­ли­чний сміт­тє­спа­лю­валь­ний за­вод. Про ри­зи­ки та­кої вза­є­мо­ви­ру­чки «День» не­що­дав­но пи­сав у ма­те­рі­а­лі «Енер­гія» на ме­жі ка­та­стро­фи? » ( у № 113- 114 від 1 ли­пня 2016 ро­ку). Екс­пер­ти за­зна­ча­ли, що сто­ли­ця ледь справ­ля­є­ться із вла­сни­ми від­хо­да­ми, а пе­ре­роб­ка на ки­їв­сько­му за­во­ді львів­сько­го смі­т­тя мо­же обер­ну­тись еко­ло­гі­чною бі­дою.

Дня­ми до ре­да­кції на­ді­йшов пи­сьмо­вий коментар від прес-слу­жби ПАТ «Ки­ї­в­енер­го», яко­му під­по­ряд­ко­ва­ний єди­ний на Ки­їв сміт­тє­спа­лю­валь­ний за­вод, зі сво­ї­ми по­ясне­н­ня­ми та спро­сту­ва­н­ня­ми.

ЗА­ВОД — НЕШКІДЛИВИЙ?

У «Ки­ї­в­енер­го» за­пев­ня­ють: на­ра­зі за­вод — еко­ло­гі­чно без­пе­чне під­при­єм­ство, яке має су­ча­сні си­сте­ми еко­ло­гі­чно­го за­хи­сту та по­стій­но про­хо­дить мо­ні­то­ринг шкі­дли­вих ви­ки­дів у по­ві­тря. Так, на по­ча­тку бе­ре­зня цьо­го ро­ку під­при­єм­ство про­йшло пе­ре­вір­ку Дер­жав­ної еко­ло­гі­чної ін­спе­кції в мі­сті Ки­є­ві, зокре­ма про­ве­де­но ла­бо­ра­тор­ний кон­троль ви­ки­дів за­бру­дню­ю­чих ре­чо­вин у по­ві­тря на ко­тло­а­гре­га­тах. Жо­дних пе­ре­ви­щень нор­ма­ти­вів ін­спе­кто­ри не ви­яви­ли.

Так са­мо мо­ні­то­рить за­бру­дне­н­ня атмо­сфер­но­го по­ві­тря Дер­жав­на са­ні­тар­но-епі­де­міо­ло­гі­чна слу­жба. За її ре­зуль­та­та­ми, « вміст за­бру­дню­ю­чих ре­чо­вин у по­ві­трі від сміт­тє­спа­лю­валь­но­го за­во­ду «Енер­гія» не пе­ре­ви­щує гра­ни­чно допу­сти­мої кон­цен­тра­ції від­по­від­но до ви­мог Дер­жав­них са­ні­тар­них пра­вил».

Чо­му ж то­ді ме­шкан­ці По­зня­ків та Хар­ків­сько­го скар­жа­ться на не­при­єм­ний за­пах?

ПОКАЗОВІ ПЕРЕВІРКИ

Як по­ка­зує пра­кти­ка, на час по­ді­бних ін­спе­кцій на об’єктах те­пло­енер­ге­ти­ки те­пло­ве на­ван­та­же­н­ня зу­ми­сно змен­шу­ють чи мі­ні­мі­зу­ють. Від­по­від­но, пе­ре­ви­щень нор­ма­ти­вів ін­спе­кто­ри не фі­ксу­ють. Кіль­ка ро­ків то­му в сто­ли­ці був скан­дал із та­єм­но від­кри­тим сміт­тє­спа­лю­валь­ним за­во­дом у Со­лом’ян­сько­му районі, де ма­ло зго­ра­ти що­рі­чно три тисячі тонн від­хо­дів, зокре­ма від «Укр­за­лі­зни­ці». Ке­рів­ни­цтво за­пев­ня­ло, що дим від спа­лю­ва­н­ня вза­га­лі не ви­хо­дить на­зов­ні, а за­ли­ша­є­ться все­ре­ди­ні установки. Та еко­ло­ги пе­ре­ко­ну­ва­ли: та­кі ди­ва не­мо­жли­ві, під час спа­лю­ва­н­ня смі­т­тя в по­ві­тря по­тра­пляє вся та­бли­ця Мен­де­лє­є­ва.

«За­я­ви про від­су­тність шкі­дли­вих ви­ки­дів — не­прав­да. Перевірки про­хо­дять ду­же рід­ко, це — пла­но­ві ре­ві­зії, до яких на за­во­ді « Енер­гія » го­ту­ю­ться і при­во­дять все до ла­ду, — за­зна­чає ке­рів­ник Ки­їв­сько­го еко­ло­го- куль­тур­но­го цен­тру Во­ло­ди­мир Бо­рей­ко. — По- дру­ге, зде­біль­шо­го ви­ки­да­ють все за­бру­дне­н­ня вно­чі, ко­ли ні­хто ні­чо­го не пе­ре­ві­ряє. По-тре­тє, Хар­ків­ський ма­сив, де роз­та­шо­ва­на « Енер­гія » , один із най­більш за­бру­дне­них у Ки­є­ві, звід­ки це? Не мо­же бу­ти, щоб ре­зуль­та­ти го­рі­н­ня ку­дись зни­ка­ли. Во­ни ідуть в по­віт- ря, й у цьо­му мо­жна пе­ре­ко­на­тись, якщо ді­зна­ти­ся, чим па­хне на По­зня­ках і Хар­ків­сько­му».

МОДЕРНІЗАЦІЯ НА ПЕРСПЕКТИВУ

Що­до не­при­єм­но­го за­па­ху, то в «Ки­ї­в­енер­го» за­пев­ня­ють: він якраз не від за­во­ду, а від су­сі­дньої Бор­тни­цької стан­ції ае­ра­ції та сор­ту­валь­ної стан­ції на озе­рі Вир­ли­ця. Крім то­го, смі­т­тя спа­лю­ють при тем­пе­ра­ту­рі 900 гра­ду­сів за Цель­сі­єм, і при цьо­му жо­дно­го смо­ро­ду не від­чу­ва­є­ться. Із цим мо­жна по­го­ди­тись. Але ж фі­зи­чно на те­ри­то­рії за­во­ду кіль­кість від­хо­дів збіль­ши­лась. Мо­ва — не ли­ше про по­ві­тря, що ви­хо­дить із тру­би, а про вла­сне твер­ді по­бу­то­ві від­хо­ди, що че­ка­ють пе­ре­роб­ки.

Та­кож у прес-слу­жбі ще раз на­го­ло­си­ли, що львів­ське смі­т­тя при­йма­ти­муть ли­ше до 1 сер­пня, бо да­лі на за­во­ді бу­де що­рі­чна пла­но­ва модернізація, зав­дя­ки чо­му «Енер­гія» пе­ре­тво­ри­ться на «пов­но­цін­ну те­пло­еле­ктро­цен­траль на аль­тер­на­тив­них дже­ре­лах енер­гії». А в сі­чні цьо­го ро­ку на за­во­ді за­вер­ши­ли пер­ший етап мо­дер­ні­за­ції, «у хо­ді яко­го бу­ло про­ве­де­но ре­монт ко­тло­а­гре­га­та №4 із за­мі­ною по­верх­ні на­грі­ву, зов­ні­шніх тру­бо- про­во­дів, во­дя­но­го еко­но­май­зе­ра, від­нов­ле­н­ням обму­рів­ки і те­пло­ізо­ля­ції та еле­ктро­філь­тра». До кін­ця 2018 ро­ку на за­во­ді зби­ра­ю­ться здій­сни­ти ка­пре­мон­ти ко­тло­а­гре­га­тів № 1, 2, 3 з еле­ктро­філь­тра­ми. Та­кож до 2021 ро­ку в пла­нах — бу­дів­ни­цтво си­сте­ми хі­мі­чно­го очи­ще­н­ня ди­мо­вих га­зів.

«ЦЕ ЧИСТИЙ БІ­ЗНЕС»

Як на­слі­док, рі­вень ви­ки­дів за­бру­дню­ю­чих ре­чо­вин від­по­від­а­ти­ме єв­ро­пей­ським нор­мам. За­ува­жи­мо, що це — пла­ни на перспективу. «Це все бу­де по­тім, і ці за­я­ви про май­бу­тню мо­дер­ні­за­цію не до­ка­зо­ві, — вва­жає Во­ло­ди­мир Бо­рей­ко. — Ми го­во­ри­мо про те, що від­бу­ва­є­ться на за­во­ді за­раз. І на та­ку спів­пра­цю зі Льво­вом по­го­див­ся не Ки­їв, а мер Ві­та­лій Кли­чко, ки­ян про це ні­хто не за­пи­ту­вав. Мі­ський го­ло­ва ро­бить со­бі ім’я, по су­ті, за ра­ху­нок здо­ров’я лю­дей. А що­до смі­т­тя, то за­вод за­ро­бляє гро­ші на спа­лю­ван­ні. Ту­ди зав­жди при­во­зи­ли від­хо­ди з ін­ших міст, це чистий бі­знес. І пе­ре­ве­зе­н­ня одні­єї фу­ри зі Льво­ва в одну сто­ро­ну об­хо­ди­ться у 1200 гри­вень, це ж все з держ­бю­дже­ту. Чо­му б не вез­ти десь під Рів­не чи Тер­но­піль? Ідея спа­лю­ва­ти у нас смі­т­тя зі Льво­ва — вза­га­лі аб­сур­дна аван­тю­ра».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.