«Ва­ша під­трим­ка ви­рі­шаль­на!»

Пра­во­за­хи­сни­ки про­во­дять кіль­ка іні­ці­а­тив на підтримку укра­їн­ських по­літв’язнів у Ро­сії

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Дня­ми між­на­ро­дна пра­во­за­хи­сна ор­га­ні­за­ція Amnesty International по­ча­ла акцію тер­мі­но­вої до­по­мо­ги Ста­ні­сла­ву Кли­ху. Акти­ві­сти за­кли­ка­ють ро­сій­ську вла­ду про­ве­сти що­до в’ язня не­за­ле­жну ме­ди­чну екс­пер­ти­зу си­ла­ми фа- хів­ців з-за меж Че­чні. Від­по­від­на за­ява роз­мі­ще­на на сай­ті ор­га­ні­за­ції amnesty. org. « Йо­го (Ста­ні­сла­ва Кли­ха. — Авт.) пси­хі­чний стан, ймо­вір­но, ви­кли­ка­ний ка­ту­ва­н­ням та ін­ши­ми ви­да­ми жор­сто­ко­го по­во­дже­н­ня, які ро­сій­ська вла­да від­мов­ля­є­ться роз­слі­ду­ва­ти, ви­ма­гає тер­мі­но­вої ува­ги і не­за­ле­жної оцін­ки», — акцен­ту­ють у за­яві.

На­га­да­є­мо, 26 трав­ня у Гро­зно­му Вер­хов­ний суд Че­чен­ської Ре­спу­блі­ки за­су­див Ми­ко­лу Кар­пю­ка та Ста­ні­сла­ва Кли­ха до 22,5 і 20 ро­ків по­збав­ле­н­ня во­лі від­по­від­но за ні­би­то участь у Пер­шій че­чен­ській вій­ні та вбив­ствах ро­сій­ських вій­сько­вих.

Amnesty International за­кли­кає всіх пи­са­ти гла­ві Слід­чо­го ко­мі­те­ту РФ Оле­ксан­дру Ба­стри­кі­ну, про­ку­ро­ру Че­чні Шар­пуд­ді Абдул- Ка­ди­ро­ву і ге­не­раль­но­му про­ку­ро­ру РФ Юрію Чай­ці ли­сти із про­ха­н­ня­ми за­без­пе­чи­ти Ста­ні­сла­ву Кли­ху на­да­н­ня аде­ква­тної ме­ди­чної до­по­мо­ги і ви­чер­пної ді­а­гно­сти­ки, про­ве­сти не­за­ле­жне та ефе­ктив­не роз­слі­ду­ва­н­ня за­яв що­до ка­ту­ва­н­ня Кар­пю­ка та Кли­ха слід­чи­ми ор­га­на­ми РФ.

Ще цьо­го ти­жня Amnesty International в Укра­ї­ні роз­по­ча­ла без­стро­ко­ву акцію на підтримку Оле­га Сен­цо­ва та Оле­ксан­дра Коль­чен­ка, ін­ших укра­їн­ських по­літв’ язнів у Ро­сії. Акти­ві­сти за­кли­ка­ють по­си­ли­ти тиск на вла­ду РФ та до­би­тись спра­ве­дли­во­сті до в’язнів, яких Пів­ні­чно- Кав­казь­кий окру­жний вій­сько­вий суд у Ро­сто­ві­на- До­ну то­рік за­су­див — за аб­сур­дни­ми зви­ну­ва­че­н­ня­ми у те­ро­ри­змі — до 20 і де­ся­ти ро­ків ув’язне­н­ня від­по­від­но.

Та­кож пра­во­за­хи­сни­ки про­сять усіх пи­са­ти Сен­цо­ву та Коль­чен­ку ли­сти. Для цьо­го до­ста­тньо за­пов­ни­ти он­лайн-фор­му, яку мо­жна зна­йти на сай­ті Amnesty International в Укра­ї­ні amnesty. org. ua. Лю­ди швид­ко від­гу­кну­лись на за­клик: за ін­фор­ма­ці­єю акти­ві­стів, про­тя­гом пер­ших трьох днів акції до них на­ді­йшло понад 100 ли­стів. На­Facebook- сто­рін­ці Amnesty International в Укра­ї­ні на­го­ло­шу­ють: « Про­дов­жуй­те пи­са­ти, ва­ша під­трим­ка ви­рі­шаль­на!»

ФОТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.