Жи­вий «Древ­ленд»

У Ко­ро­сте­ні пе­ре­се­лен­ці іні­ці­ю­ва­ли мо­дер­ні­за­цію пар­ку

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

УКо­ро­сте­ні на Жи­то­мир­щи­ні за­раз про­жи­ва­ють май­же 800 ви­му­ше­них пе­ре­се­лен­ців. У мі­сті во­ни не ли­ше зна­йшли при­хи­сток, їх тут під­три­му­ють, до­по­ма­га­ють у ви­рі­шен­ні рі­зних со­ці­аль­них пи­тань, за­про­шу­ють ста­ва­ти актив­ни­ми уча­сни­ка­ми жи­т­тя мі­ської гро­ма­ди. Втім, і са­мі пе­ре­се­лен­ці ви­яв­ля­ють гро­ма­дян­ську актив­ність, зокре­ма ство­ре­но гро­мад­ську ор­га­ні­за­цію пе­ре­се­лен­ців «До­бро­твор», яку очо­лює Ігор Си­ром’ятни­ков. Ме­та її — пе­ред­усім со­ці­аль­на та мо­раль­на під­трим­ка лю­дей, які ви­му­ше­ні бу­ли за­ли­ши­ти свої до­мів­ки че­рез вій­ну на Дон­ба­сі й бу­ду­ва­ти но­ве жи­т­тя в ін­шо­му ре­гіо­ні Укра­ї­ни.

Пе­ре­се­лен­ці з Дон­ба­су ста­ють уча­сни­ка­ми рі­зних за­галь­но­мі­ських за­хо­дів, пра­гнуть зро­би­ти щось ко­ри­сне для Ко­ро­сте­ня, зокре­ма ко­ли йде­ться про при­би­ра­н­ня мі­ста. А мо­ло­дий та іні­ці­а­тив­ний Іван Пе­ре­ми­лов­ський, який пе­ре­їхав до сто­ли­ці древ­лян зі схо­ду, зу­мів ор­га­ні­зу­ва­ти мо­ло­дих лю­дей нав­ко­ло ідеї мо­дер­ні­за­ції пар­ку Пе­ре­мо­ги. Пред­став­ни­ки мо­ло­ді­жної ор­га­ні­за­ції «Древ­ленд», очо­лю­ва­ної Пе­ре­ми­лов­ським, по­ча­ли з при­би­ра­н­ня пар­ку від смі­т­тя, яке, на жаль, по­стій­но ли­ша­ють де­які охо­чі від­по­чи­ти в гар­но­му місці на бе­ре­зі рі­чки. Чи­сто­та й окуль­ту­ре­н­ня цьо­го ма­льов­ни­чо­го ку­то­чка по­лі­ської при­ро­ди — ще тіль­ки по­ча­ток із ве­ли­ких пла­нів «Древ­лен­ду», які мрі­ють в пер­спе­кти­ві ство­ри­ти тут спор­тив- ний і роз­ва­жаль­ний ком­плекс для ді­тей та мо­ло­ді.

Крім то­го, ор­га­ні­зо­ву­ють ці­ка­ві за­хо­ди, які при­вер­та­ють ува­гу ба­га­тьох ко­ро­стен­ців. Са­ме та­ким ста­ло свя­то Іва­на Ку­па­ла, яке від­бу­ло­ся в пар­ку Пе­ре­мо­ги. Свя­тку­ва­н­ня Ку­па­ла, су­про­во­джу­ва­не ці­ка­ви­ми ко­ле­ктив­ни­ми кон­кур­са­ми і хо­ро­вим спів­ом, май­стер-клас із пле­ті­н­ня ку­паль­ських він­ків , свя­тко­ве во­гни­ще, при­кра­ша­н­ня Ку­пай­ли­ці, спу­ска­н­ня він­ків на во­ду і ще чи­ма­ло ін­ших тра­ди­цій­них ку­паль­ських дійств спо­до­ба­ло­ся всім ко­ро­стен­цям, які при­йшли на бе­рег рі­чки Уж в парк Пе­ре­мо­ги.

Окса­на КЛИМЧУК, Жи­то­мир­ська область, фото ав­то­ра

КРІМ ГЛОБАЛЬНИХ ПЛА­НІВ, ПЕ­РЕ­СЕ­ЛЕН­ЦІ ВТІЛЮЮТЬ І ЛОКАЛЬНІ ІНІ­ЦІ­А­ТИ­ВИ. СА­МЕ ТА­КИМ ЗА­ХО­ДОМ ВИ­ЯВИ­ЛО­СЯ СВЯ­ТКУ­ВА­Н­НЯ ІВА­НА КУ­ПА­ЛА, ЯКЕ ВІД­БУ­ЛО­СЯ В ПАР­КУ ПЕ­РЕ­МО­ГИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.