«Моя кра­ля»

Під та­кою назвою в укра­їн­ський про­кат ви­йшла аб­сур­дна ко­ме­дія Брю­но Дю­мо­на

Den (Ukrainian) - - Культура -

Цю стрі­чку бу­ло но­мі­но­ва­но на «Зо­ло­ту паль­мо­ву гіл­ку» Канн­сько­го кі­но­фе­сти­ва­лю-2016. Дія філь­му від­бу­ва­є­ться на пів­но­чі Фран­ції 1910 ро­ку. Кіль­ка ту­ри­стів, які від­по­чи­ва­ли на мі­сце­вих пля­жах, без­слі­дно зни­кли. Мо­жли­во, ці по­дії пов’яза­ні з ти­хою бу­хтою, де жи­вуть дві сім’ї: бі­дні по­ром­ни­ки Бре­фо­ри і за­мо­жні бур­жуа ван Пе­те­ге­ми. Ці ро­ди­ни не­до­лю­блю­ють одна одну, але юні Кра­ля Бре­фор і Біл­лі ван Пе­те­гем ра­пто­во від­чу­ва­ють вза­єм­ний по­тяг...

Ви­ко­на­ви­ці го­лов­них ро­лей — во­ло­дар­ка пре­мії «Оскар» Жю­льєт Бі­нош і Ва­ле­рія Бру­ні­Те­де­скі — впер­ше спро­бу­ва­ли се­бе в гро­те­скних ко­ме­дій­них обра­зах.

На­га­да­є­мо, фран­цузь­кий ре­жи­сер Брю­но Дю­мон — во­ло­дар двох Ве­ли­ких при­зів жу­рі та «Зо­ло­тої ка­ме­ри» Канн­сько­го кі­но­фе­сти­ва­лю. Йо­го по­пе­ре­дня канн­ська прем’єра, чо­ти­ри­се­рій­ний « Ма­лий Кен­кен » , бу­ло ви­зна­но най­кра­щим філь­мом ро­ку за вер­сі­єю куль­то­во­го жур­на­лу Cahiers du Cinema. «Мою кра­лю» бу­ло пред­став­ле­но в основ­но­му кон­кур­сі кі­но­о­гля­ду 2016-го.

За сло­ва­ми ре­жи­се­ра, він дав­но мрі­яв спро­бу­ва­ти се­бе в жан­рі ко­ме­дії. Ідея філь­му ви­ни­кла в Дю­мо­на пі­сля то­го, як на очі йо­му по­тра­пи­ли ста­рі фран­цузь­кі ли­стів­ки по­ча­тку XX сто­лі­т­тя, де бу­ли зо­бра­же­ні лю­ди, що пе­ре­во­зи­ли ку­рор­тни­ків з одно­го бе­ре­га во­до­йми на ін­ший. Цей образ став від­прав­ною то­чкою сю­же­ту. На­тхне­н­ням для ство­ре­н­ня смі­хо­вин­но­го тан­де­му по­лі­цей­ських став ду­ет зна­ме­ни­тих ко­мі­ків — Ло­рел і Хар­ді.

Кар­ти­ну по­ба­чать гля­да­чі в Ки­є­ві, Дні­про­пе­тров­ську, Льво­ві, Оде­сі та Хар­ко­ві. «Моя кра­ля» де­мон­стру­є­ться в укра­їн­ській озву­чці, а в сто­ли­чно­му кі­но­те­а­трі «Жов­тень» фільм мо­жна по­ба­чи­ти мо­вою ори­гі­на­лу з суб­ти­тра­ми.

Алі­са АНТОНЕНКО

ФОТО З САЙТА AFISHA.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.