Крим, який зав­жди з то­бою

«01–07.07.2016»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ан­дрій ПЛАХОНІН

Го­лов­на но­ви­на цьо­го ту­ри­сти­чно­го лі­та в Укра­ї­ні — це, без­пе­ре­чно, не­спо­ді­ва­на пу­тін­ська ам­ні­стія ту­ре­цьких ку­рор­тів. А ось на дру­ге мі­сце в ін­де­ксі ци­ту­ва­н­ня остан­ні­ми дня­ми ви­рвав­ся мо­сков­ський бло­гер Іл­ля Вар­ла­мов, який вже тре­тє лі­то по­спіль від­ві­дує — осо­би­сто і у всіх по­дро­би­цях на сто­рін­ках бло­гу в Жи­во­му жур­на­лі (ЖЖ) свою крим­ську ба­бу­сю. Та­кі ка­ні­ку­ли Бо­ні­фа­ція ( на­віть зов­ні є щось спіль­не між ку­че­ря­вим Іл­лею і ві­до­мим муль­ти­плі­ка­цій­ним ле­вом) — хоч і без по­лу­ни­чки, та все ж у фор­ма­ті для до­ро­слих.

■ Для ко­гось цей чер­го­вий ві­зит став при­во­дом вко­тре обу­ри­ти­ся, що ро­сі­я­ни від­ві­ду­ють Крим не че­рез Пе­ре­коп чи Чон­гар або що Вар­ла­мов пише «на Укра­ї­ні». Але біль­шість укра­їн­ських ме­ре­же­вих ре­сур­сів про­сто ро­зі­бра­ли по­сти Вар­ла­мо­ва на фо­то­гра­фії і ци­та­ти, аби вдо­сталь по­смі­я­ти­ся з цьо­го най­ві­до­мі­шо­го му­зею-за­по­від­ни­ка пос­тсов­ка і по­ра­ді­ти чер­го­во­му про­ва­лу ту­ри­сти­чно­го сезону в Кри­му. Для тих, хто в те­мі, хто пам’ятає йо­го ре­пор­та­жі про Май­дан, не но­ви­на, що по­сти Іл­лі кра­сно­мов­ні­ші, ніж мов­ча­зні ста­ти­чні кар­тин­ки веб­ка­мер у Кри­му.

■ Ще з лі­та 2014 я пе­ре­став ди­ву­ва­ти­ся з ра­до­сті, яку ви­кли­ка­ють у ба­га­тьох з нас бі­ди наших спів­гро­ма­дян, які опи­ни­ли­ся на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії. Не­хай ще ті з них, хто за­ймає актив­ну про­ро­сій­ську, про­пу­тін­ську по­зи­цію, хто бло­ку­вав на­ші ча­сти­ни чи зі зброєю в ру­ках під ви­ві­скою крим­ської са­мо­обо­ро­ни за­ймав­ся бан­ди­ти­змом у Кри­му. Ті са­мі на­про­си­ли­ся. Але ж ве­ли­кий від­со­ток спо­ро­жні­лих мі­ні-го­те­лів, ка­фе і ре­сто­ра­нів на крим­сько­му узбе­реж­жі — до то­го ж із по­рів­ня­но кра­щою які­стю об­слу­го­ву­ва­н­ня, на­ле­жать ки­рим­ли. І не­має сум­ні­вів, у чи­їх ру­ках, у ра­зі роз­оре­н­ня го­спо­да­рів, опи­ня­ться їхні бу­дин­ки, їхній бі­знес і зем­ля, яку во­ни за­йма­ють. Ни­ні­шня кри­за ту­ри­сти­чної га­лу­зі — це ще один ін­стру­мент ро­сі­ян, аби віджа­ти у мі­сце­вих ме­шкан­ців ту­ри­сти­чний бі­знес, і, на від­мі­ну від екс­про­прі­а­цій на дер­жав­но­му рів­ні, у при­ва­тно­му се­кто­рі бу­де ду­же важ­ко розв’ яза­ти про­бле­му вла­сно­сті, ко­ли на­ре­шті Крим зно­ву по­вер­не­ться у пра­во­ве по­ле Укра­ї­ни.

■ Але, за­га­лом, сьо­го­дні не про це. Го­лов­не, про що пише Вар­ла­мов — це ку­рор­тна ін­фра­стру­кту­ра Кри­му, стан якої, а аж ні­як не про­бле­ми з во­дою, хар­ча­ми, еле­ктри­кою і ко­му­ні­ка­ці­я­ми з те­ри­то­рі­єю Ро­сії, на­віть на тлі не­що­дав­но ще ро­сій­ських сан­кцій про­ти ту­ре­цьких ку­рор­тів, так і не змо­гли зму­си­ти ро­сі­ян по­їха­ти від­по­чи­ва­ти до Кри­му. Ба­га­то хто з них, ску­шту­вав­ши всіх при­над крим­сько­го сер­ві­су то­рік, за­рі­кся ту­ди їзди­ти на­да­лі. Щой­но роз­по­чав­ся ку­рор­тний се­зон 2016, со­чин­ський ае­ро­порт вже по­ста­вив ре­корд за кіль­кі­стю прийня­тих па­са­жи­рів, щой­но зня­ли сан­кції з Ту­реч­чи­ни, як і цей на­прям б’є ре­кор­ди за кіль­кі­стю роз­ку­пле­них ро­сі­я­на­ми (з-по­між них і крим­ча­на­ми) ту­рів. А крим­ські пля­жі на­віть го­лов­них ту­ри­сти­чних цен­трів пів­остро­ва за­пов­не­ні ле­две на тре­ти­ну, а ті, що по­да­лі, геть по­ро­жні. Низь­ка якість, ви­со­кі ці­ни, бру­дні пля­жі, ринок і шан­хай за­мість на­бе­ре­жних. «Ба­чи­ли очі, що ку­пу­ва­ли! » — ра­ді­сно ко­мен­тує крим­ське на­дба­н­ня ро­сі­ян укра­їн­ський Ін­тер­нет.

■ Про­те не вар­то за­бу­ва­ти, що всі ці бру­дні са­раї, які спо­тво­ри­ли ку­рор­тні мі­ста, увесь цей на­дмір­ної ці­ни в ла­пках « сер­віс » — все це ство­ре­но за на­ші ко­шти. Це ми — укра­їн­ці ро­ка­ми їзди­ли до цьо­го Кри­му, осе­ля­ю­чись у ба­ра­ках, хар­чу­ю­чись у сви­нар­ни­ках на місці зни­ще­них пар­ків, за­го­ря­ю­чи по­ко­том на за­ги­дже­них пля­жах, усе це ство­ре­но зав­дя­ки бай­ду­жо­сті, жа­дно­сті, ту­по­сті наших укра­їн­ських чи­нов­ни­ків. Увесь цей Крим, ку­ди ги­ду­ва­ти­муть їха­ти ро­сі­я­ни, з’ явив­ся на світ то­му, що ми не по­ва­жа­є­мо се­бе і тим па­че не по­ва­жа­є­мо нав­ко­ли­шніх. У нас чо­мусь ра­ді­ють з цьо­го ре­пор­та­жу, а ма­ло б бу­ти со­ром­но, що, на від­мі­ну від ро­сі­ян, 4—6 міль­йо­нів укра­їн­ців (на тлі ро­сій­ських одно­го­двох) що­ро­ку оби­ра­ли для від­по­чин­ку са­ме цей Крим.

■ Чи ж тіль­ки Крим! За­то­ка, Ска­довськ, Ки­ри­лів­ка, по­пу­ляр­ність яких, а слі­дом за нею й ці­ни, пі­сля ане­ксії Кри­му зле­ті­ли до над­хмар­них ви­сот, у пла­ні ін­фра­стру­кту­ри, ар­хі­те­кту­ри і яко­сті сер­ві­су те ж та­ки без­ра­ді­сне ви­до­ви­ще — ма­лень­кі кло­ни Кри­му на віль­ній від оку­па­ції зем­лі. Ну що ж, те­пер ми мо­же­мо бу­ти спо­кій­ни­ми, рід­ко який оку­пант спо­ку­си­ться на цей не­а­пе­ти­тний шма­ток, що ні­би за­си­дже­ний му­ха­ми. Адже будь- які те­ри­то­рі­аль­ні на­дба­н­ня — це пе­ред­усім лю­ди, а на­ші спів­ві­тчи­зни­ки ба­га­то в чо­му пе­ре­вер­ши­ли на­віть сво­їх по­пе­ре­дни­ків скі­фів. Ті під­па­лю­ва­ли зем­лю, яку за­ли­ша­ли во­ро­го­ві, а ми ро­би­мо це із зем­лею, на якій са­мі ж і жи­ве­мо.

■ Утім, за­вер­шу цю ко­лон­ку опти­мі­сти­чною но­ткою. Не та­кі вже, ви­яв­ля­є­ться, ми з крим­ча­на­ми, на­віть з ти­ми, що ра­ді­ють ро­сій­ським «ви­зво­ли­те­лям», й рі­зні. Аби пе­ре­ко­на­ти­ся в цьо­му, вар­то най­ближ­чи­ми ви­хі­дни­ми з’їзди­ти до Гі­дро­пар­ку або на Тру­ха­нів острів з бо­ку Мо­сков­сько­го мо­сту. Якісь Бан­де­ри, що са­мо­чин­но вста­но­ви­ли шла­гба­ум і не один вже мі­сяць стя­гу­ють со­бі в ки­ше­ню пла­ту за в’їзд, го­ри смі­т­тя, де­ше­ві і не ду­же за­бі­гай­лів­ки, шан­сон. Ви не ки­я­ни? Ну що ж, не сум­ні­ва­ю­ся, свій шма­то­чок пост­ра­дян­сько­го Кри­му є і ва­шо­му мі­сті. Рі­зни­ця між на­ми — ли­ше в про­гра­мі те­ле­пе­ре­дач. От­же, ду­маю, пі­сля по­вер­не­н­ня Кри­му з пси­хо­ло­гі­чною ада­пта­ці­єю на­се­ле­н­ня пів­остро­ва не бу­де ве­ли­ких про­блем. У нас, ку­ди не кинь, гро­ма­дя­нин, що звик до стан­дар­тів крим­сько­го по­бу­ту, по­чу­ва­є­ться як удо­ма.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.