Як під­три­ма­ти ко­му­наль­ну пре­су?

Бо­г­дан ЧЕРВАК: «Мі­сце­ва вла­да біль­ше не змо­же втру­ча­ти­ся в ре­да­кцій­ну по­лі­ти­ку ви­дань»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

На по­ча­тку ли­пня Дер­жав­ний ко­мі­тет те­ле­ба­че­н­ня і ра­діо­мов­ле­н­ня за­про­по­ну­вав на­да­ти адре­сну фі­нан­со­ву підтримку дру­ко­ва­ним ви­да­н­ням, які взяли курс на роз­дер­жав­ле­н­ня. Згі­дно з ін­фор­ма­ці­єю прес­слу­жби ві­дом­ства, від­по­від­ний про­ект пред­ста­вив за­сту­пник на­чаль­ни­ка управ­лі­н­ня — на­чаль­ник від­ді­лу за­ко­но­прое­кт­ної ро­бо­ти Ко­мі­те­ту Оле­ксій Та­ра­сен­ко. У да­но­му про­е­кті за­зна­ча­є­ться, що одно­ра­зо­ва адре­сна під­трим­ка у роз­мі­рі 50 тис. грн має по­кри­ти ви­тра­ти на по­лі­гра­фі­чні по­слу­ги та за­ку­пів­лі па­пе­ру, які, як пра­ви­ло, ста­нов­лять основ­ну ча­сти­ну ви­ро­бни­чо­го про­це­су. За­зна­ча­є­ться, що ре­фор­му­ван­ню під­ля­га­ти­муть 562 дру­ко­ва­них ЗМІ. Сам про­цес роз­дер­жав­ле­н­ня скла­да­ти­ме­ться з кіль­кох ета­пів. Так, 200 ви­дань, які ві­зьмуть участь у пер­шо­му ета­пі, отри­ма­ють ви­пла­ти про­тя­гом 2017 ро­ку, ре­шта — у 2018-му. Та­кож у ві­дом­стві уто­чню­ють, що для ре­а­лі­за­ції да­ної іні­ці­а­ти­ви не­об­хі­дно 28 100 000 грн. Крім то­го, обов’яз­ко­вою умо­вою отри­ма­н­ня дер­жав­ної під­трим­ки є забезпечення фун­кціо­ну­ва­н­ня дру­ко­ва­но­го за­со­бу ін­фор­ма­ції, збе­ре­же­н­ня йо­го на­зви, ці­льо­во­го при­зна­че­н­ня та те­ма­ти­чної спря­мо­ва­но­сті.

Ви­ще­зга­да­ний про­ект «Дню» про­ко­мен­ту­вав пер­ший за­сту­пник го­ло­ви Держ­ком­те­ле­ра­діо Бо­г­дан Червак: «В ре­зуль­та­ті ці­єї реформи дру­ко­ва­ні ЗМІ отри­ма­ють мож- ли­вість бу­ти не­за­ле­жни­ми, адже ор­га­ни мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня біль­ше не змо­жуть втру­ча­ти­ся в ре­да­кцій­ну по­лі­ти­ку шля­хом на­да­н­ня фі­нан­со­вої під­трим­ки». Та­кож Бо­г­дан Оста­по­вич за­зна­чив, що вже за­раз го­ту­є­ться пе­ре­лік ви­дань, які по­тра­плять до пер­шо­го ета­пу про­ек- ту: «Пі­сля то­го, як цей пе­ре­лік бу­де за­твер­дже­но по­ста­но­вою Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни, мо­жна бу­де пе­ре­йти без­по­се­ре­дньо до ре­фор­му­ва­н­ня». Го­во­ря­чи про одно­ра­зо­ву адре­сну підтримку, пред­став­ник Держ­ком­те­ле­ра­діо по­ві­до­мив, що сума у 50 тис. грн ви­во­ди­ла­ся на осно­ві спе­ці­аль­них еко­но­мі­чних роз­ра­хун­ків: «Ми ви­хо­ди­мо із ре­аль­них умов, в яких сьо­го­дні існує Укра­ї­на та з ре­аль­них мо­жли­во­стей бю­дже­ту».

Ма­ри­на БАРБА, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»-2016

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.