За мир у кра­ї­ні та во­ї­нів

У Зар­ва­ни­ці мо­ли­ти­му­ться про­ча­ни з Укра­ї­ни і з-за кор­до­ну

Den (Ukrainian) - - День України - Ла­ри­са ОСАДЧУК, Тер­но­піль

Цьо­го ро­ку За­галь­но­на­ціо­наль­на про­ща до все­сві­тньо­ві­до­мої свя­ти­ні — Ма­рій­сько­го Ду­хов­но­го цен­тру в Зар­ва­ни­ці Те­ре­бов­лян­сько­го ра­йо­ну, що на Тер­но­піль­щи­ні, — від­бу­де­ться 16— 17 ли­пня. Во­на при­уро­че­на юві­лей­но­му ро­ку Бо­жо­го Ми­ло­сер­дя та мо­ли­тві за мир в Укра­ї­ні. Про це йшло­ся на прес-кон­фе­рен­ції в Тер­но­піль­сько-Збо­рів­ській єпар­хії Укра­їн­ської Гре­ко-Ка­то­ли­цької Цер­кви. «За­про­шую взя­ти уча­стьу цій про­щі, ко­му не бай­ду­жа до­ля Укра­ї­ни, ко­му не бай­ду­же те, що­би був мир і спо­кій в кра­ї­ні. Про­бу­ді­мо­ся, не бу­дьмо бай­ду­жи­ми! В да­ний час бу­ти бай­ду­жим є грі­хом», — на­го­ло­сив Ар­хі­єпис­коп і Ми­тро­по­лит Тер­но­піль­сько-Збо­рів­ський вла­ди­ка Ва­си­лій (Се­ме­нюк).

У Зар­ва­ни­ці очі­ку­ю­ть­про­чан з Хар­ків­щи­ни, Дні­про­пе­тров­щи­ни, Хер­сон­щи­ни, Оде­щи­ни, Ки­їв­щи­ни, Во­ли­ні, а та­кож — укра­їн­ців із-за кор­до­ну. На за­про­ше­н­ня Бла­жен­ні­шо­го Па­трі­ар­ха Свя­то­сла­ва (Шев­чу­ка) і Ми­тро­по­ли­та Ва­си­лія (Се­ме­ню­ка) з єв­ро­пей­ських кра­їн при­бу­ду­тьви­со­ко­по­ва­жні пред­став­ни­ки ду­хо­вен­ства. У то­му чи­слі — го­ло­ва кон­фе­рен­ції єпис­ко­пів Поль­щі, Ар­хі­єпис­коп По­знань­ський Ста­ні­слав Ґон­де­цкі.

Як роз­по­вів жур­на­лі­стам го­ло­ва ко­мі­сії у спра­вах мо­ло­ді отець Орест Пав­лі­ський, цьо­го ро­ку впер­ше вве­де­но ін­тер­нет-ре­є­стра­цію па­лом­ни­ків, які ви­яви­ли ба­жа­н­ня іти до Зар­ва­ни­ці. Це ро­би­ться для то­го, аби за­зда­ле­гідь­сфор­му­ва­ти ко­ло­ну.

Зокре­ма, в про­гра­мі За­галь­но­на­ціо­наль­ної про­щі у Зар­ва­ни­ці в су­бо­ту — зу­стріч пред­сто­я­те­ля УГКЦ Бла­жен­ні­шо­го Свя­то­сла­ва (Шев­чу­ка) з мо­лод­дю. Та­кож уча­сни­ки про­щі спіль­но мо­ли­ти­му­ться на вер­ви­ці, від­бу­ду­ться Ар­хі­єрей­ська Свя­та Лі­тур­гія, Мо­ле­бень до Пре­свя­тої Бо­го­ро­ди­ці, Па­на­хи­да бі­ля ме­мо­рі­а­лу Не­бе­сній Со­тні, по­хід зі сві­чка­ми до Чу­до­твор­но­го мі­сця, Хре­сна До­ро­га з роз­ду­ма­ми про Бо­же Ми­ло­сер­дя, ні­чні чу­ва­н­ня. У не­ді­лю — Ар­хі­єрей­ська Свя­та Лі­тур­гія, яку очо­ли­тьБла­жен­ній­ший Свя­то­слав, освя­че­н­ня во­ди і ре­лі­гій­ної атри­бу­ти­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.