Ві­та­лій ШАПРАН, фі­нан­со­вий ана­лі­тик:

Den (Ukrainian) - - День України -

— Ра­дою НБУ ду­же за­сму­че­ний. Це не ви­бо­ри до Ра­ди, а це якийсь « кон­курс до­го­вор­ня­ків » . « До­го­вор­няк » по пер­шо­му ко­лу по­ля­гав у то­му, що в яко­сті кан­ди­да­тів до ра­ди про­тя­гну­ли трьох не­ло­яль­них до прав­лі­н­ня НБУ чле­нів, двоє з яких — « ко­ли­шні » , а один з ка­те­го­рії « лю­бі дру­зі » . Зро­зумі­ло, що прав­лін­ню пра­цю­ва­ти з та­кою ра­дою бу­де не­ком­фор­тно, і сьо­го­дні трьох за­мі­ни­ли ( спро­бу­ва­ли) на більш ло­яль­них. Не хо­чу ла­я­ти па­на Дов­бен­ко та БПП во­ни про­сто да­ли від­по­відь­с­про­бі за­ве­сти в ра­ду « 2+ 1 » — роз­дра­то­ва­них ко­ли­шніх, яким за ви­зна­че­н­ням все не по­до­ба­ло­ся б, але не ви­йшло. А в ці­ло­му си­ту­а­ція, дру­зі, ма­лю­є­ться на рів­ні ди­тя­чої гри « Ко­за­ки — роз­бій­ни­ки», по­лі­ти­чні си­ли « ко­лі­ці­Ян­ти » не шу­ка­ю­тьдля ра­ди ко­ман­ду, яка до­да­стьпо­зи­тив­ні трен­ди еко­но­мі­ці і фі­нан­со­во­му рин­ку, а одні пра­гну­тьв­ку­си­ти прав­лі­н­ня ( ство­рив­ши дис­ком­форт в ро­бо­ті), ін­ші до­по­ма­га­ють прав­лін­ню обо­ро­ня­ти­ся.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.