ЛШЖ — 2016

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Ан­дрій Сен чен - ко — це вже са­мо­стій­ний по­лі­ти­чний бренд. При к - лад як актив­ною по­за­пар­ла­мент­ською ді яль ні­стю мо­жна зро­би­ти на­ба­га­то біль­ше, ніж ба­га­то на­ро­дних де пу та тів у Вер - хов ній Ра ді. Йо го ро - бо ту ми ба чи ли і від - зна­ча­ли дав­но. А бу­кваль­но кіль­ка мі­ся­ців то­му «День» за­про­по­ну вав Сен чен ка як пер­шо­го ві­це-прем’єр­мі­ні­стра з пи­тань оку­по ва них те ри то рій у « свій » уряд « на ці о - наль ної збір ної » ( № 67- 68 від 14 квіт ня 2016 ро­ку). Адже са­ме він пер шим озву чив по­тре­бу та­ко­го ор­га­ну ще на по­ча­тку 2014 ро­ку. Дня­ми Ан­дрій Ві­ле­но­вич став одним із пер ших лек то рів Лі­тньої шко­ли жур­на­лі­сти­ки «Дня». Лю­ди­на, яка не сло ва ми, а ді­я­ми ство­рює ва­же­лі впли­ву і спосо­би ви­рі­ше­н­ня про­блем для по страж да лих від ро - сій­ської агре­сії гро­ма­дян Укра ї ни на дер - жав но му рів ні. За га - лом, цим ма­ла б зай - ма ти ся вла да. Але її зу­си­л­ля є мі­ні­маль­ни­ми. Своє спіл­ку­ва­н­ня зі сту­ден­та­ми Сен­чен­ко по­чав з пре­зен­та­ції гро мадсь ко го ру­ху «Си­ла пра­ва», який він і очо лює, а та кож від по вів на ак ту аль ні по­лі­ти­чні за­пи­та­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.