Хре­сна хо­да: чи ві­рою одні­єю?

Лю­дми­ла ФИЛИПОВИЧ: «По­ки що у нас не­має твер­дої впев­не­но­сті, що це справ­ді мир­ний і ду­хов­ний за­хід...»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Ми­тро­по­лит Ону­фрій, який то­рік при­му­дрив­ся по­ка­зо­во не вша­ну­ва­ти укра­їн­ських во­ї­нів у Вер­хов­ній Ра­ді, за­кли­кав із 9 ли­пня усіх вір­них Укра­їн­ської пра­во­слав­ної цер­кви (Мо­сков­сько­го па­трі­ар­ха­ту) взя­ти участь у так зва­ній мо­ли­тов­ній хо­ді. Ону­фрій за­зна­чив: «Ко­жен хри­сти­я­нин, за­ле­жно від сил і мо­жли­во­стей, ма­ти­ме змо­гу до­лу­чи­ти­ся до хо­ди. Хто мо­же йти у Хре­сно­му хо­ді дов­го — не­хай іде. Хто мо­же пе­ре­су­ва­ти­ся тіль­ки у сво­є­му на­се­ле­но­му пун­кті — не­хай це ро­бить. Хто мо­же на­го­ду­ва­ти па­лом­ни­ків — все це та­кож є ва­шою уча­стю у за­галь­ній ве­ли­кій спра­ві » . Хо­да вже на­лі­чує близь­ко 10 ти­сяч осіб.

Хо­да за пла­ном має тор­кну­ти­ся всіх ча­стин Укра­ї­ни — як за­хо­ду, так і схо­ду. На сай­ті УПЦ МП роз­пи­са­но від­по­від­ні схе­ми мар­шру­тів. Ві­ря­ни з іко­на­ми і хре­ста­ми ви­ру­ши­ли зі всіх ку­то­чків Укра­ї­ни, де за­бив свій хрест Мо­сков­ський па­трі­ар­хат. Пла­ну­є­ться, що 27 ли­пня, на­пе­ре­до­дні свя­тку­ва­н­ня Дня Хре­ще­н­ня Ки­їв­ської Ру­сі та па м’ я ті Свя­то­го рів­но а по столь­но­го кня­зя Во­ло­ди­ми­ра, ці Хре­сні хо­ди зу­стрі­ну­ться в Ки­є­ві на Во­ло­ди­мир­ські гір­ці й ра­зом пі­дуть до Свя­то-Успен­сько­го со­бо­ру Ки­є­во-Пе­чер­ської лав­ри, де від­бу­ду­ться бо­го­слу­жі­н­ня.

Що­до уча­сни­ків ці­єї хо­ди тре­ба ро­зі­бра­тись окре­мо. Ясно, що хо­да справ­ді пла­ну­ва­ла­ся за­зда­ле­гідь і має ха­ра­ктер яв­но ан­ти­укра­їн­ський (то­му свід­че­н­ня — геор­гі­їв­ські стрі­чки на де­яких свя­ще­ни­ках і порт­ре­ти Ми­ко­ли II). Ці­ка­во те, що, на­при­клад, ви­сві­тле­н­ням цьо­го за­хо­ду за­со­бом те­ле­ма­ра­фо­ну зайняв­ся В’яче­слав Пі­хов­шек, який у свій час пі­ді­гру­вав у ЗМІ Ле­о­ні­до­ві Ку­чмі. Та­ким чи­ном ни­ні Пі­хов­шек в якійсь мі­рі взяв на се­бе роль, яку ви­ко­ну­ва­ла й ви­ко­нує «Ра­ша-ТБ» або «Лай­фньюз» на Дон­ба­сі, ко­трі так са­мо в пря­мо­му ефі­рі де­мон­стру­ва­ли по­ді­бні за­хо­ди на весь світ.

Са­мо­му ж Мо­сков­сько­му па­трі­ар­ха­ту дав­но вар­то при­га­да­ти йо­го роль як у по­лі­ти­чних спе­ку­ля­ці­ях все­ре­ди­ні Укра­ї­ни (на­при­клад, освя­че­н­ня порт­ре­тів Яну­ко­ви­ча та від­вер­та агі­та­ція за про­ро­сій­ських кан­ди­да­тів), так і про те, як пев­ні йо­го ба­тю­шки за­кли­ка­ли вве­сти ро­сій­ські вій­ська. І це вже не ка­жу­чи про факт пе­ре­тво­ре­н­ня Цер­кви на бі­знес-стру­кту­ру з ар­мі­єю фа­на­ти­чних аде­птів, які бо­я­ться штрих-ко­дів на про­ду­ктах і слі­по агі­ту­ють за «рус­ский мир». Бе­зу­мов­но, йде­ться не про всіх ві­рян Мо­сков­сько­го па­трі­ар­ха­ту, але, при­мі­ром, чи не зби­ра­є­ться Ону­фрій від­лу­чи­ти від Цер­кви низ­ку по­пів-се­па­ра­ти­стів на Дон­ба­сі та в Кри­му, прі­зви­ща і гір­кі спра­ви яких до­сить ві­до­мі? Яка по­зи­ція що­до цих кон­кре­тних пред­став­ни­ків сво­єї па­стви у Ону­фрія? По­ки що ні­чо­го ви­ра­зно­го від ньо­го ні­хто не по­чув. На­то­мість хо­ду до сто­ли­ці ми­тро­по­лит ор­га­ні­зу­вав.

Та­ка хо­да по­ста­ви­ла низ­ку за­пи­тань, і пер­ше з них — як на неї ре­а­гу­ва­ти укра­їн­цям і, зокре­ма, ки­я­нам, до яких «в го­сті» пря­мує ця на­ва­ла? Оче­ви­дно, що та­ка ма­со­ва хо­да не мо­же від- бу­ти­ся без про­во­ка­цій, і щоб уни­кну­ти їх, спец­слу­жбам і пра­во­охо­рон­цям до­ве­де­ться здо­ро­во по­ста­ра­ти­ся. Вме­ре­жі « Фейс­бук» хтось за­пи­тує пра­во­ра­ди­ка­лів, які бра­ли участь у про­во­ка­ці­ях нав­ко­ло гей-па­ра­дів, чо­му ті з та­ким са­ме зав­зя­т­тям не зби­ра­ю­ться роз­га­ня­ти від­вер­то се­па­ра­тист­ську хо­ду. Ін­ші ствер­джу­ють, що ні в яко­му ра­зі не мо­жна допу­сти­ти про­во­ка­цій, але мо­жна на­ря­ди­ти­ся в «сло­не­нят » і « че­бу­ра­шок » і зу­стрі­ти хо­ду, пе­ре­тво­рив­ши цю про­це­сію на кло­у­на­ду. Що­прав­да, вра­хо­ву­ю­чи ма­со­вість цьо­го за­хо­ду, як пер­ша, так і оста­н­ня ідея на­вряд чи ма­ти­муть успі­шну ре­а­лі­за­цію. При цьо­му укра­їн­ці вже ма­ють гір­кий до­свід та­ких «ше­ствий » пе­ред і під час вій­ни на Дон­ба­сі, які ста­ли еле­мен­том оку­па­цій­но­го про­па­ган­дист­сько­го «кар­на­ва­лу». От­же, ситуація ви­ма­гає аб­со­лю­тно не­ор­ди­нар­них, рі­шу­чих і в той же час обе­ре­жних дій. І тут вар­то ска­за­ти: на­віть якщо з бо­ку пра­во­ра­ди­ка­лів не бу­де ні­яких ви­сту­пів, то екс­це­си мо­жуть ор­га­ні­зу­ва­ти про­во­ка­то­ри із са­мої хо­ди.

Спі­кер Вер­хов­ної Ра­ди Ан­дрій Па­ру­бій за­сте­ріг: « У Ки­їв, окрім справ­ді мир­них ві- ру­ю­чих, стя­гу­ю­ться про­во­ка­то­ри із за­бо­ро­не­ною екс­тре­міст­ською сим­во­лі­кою і з сим­во­лі­кою кра­ї­ни-агре­со­ра». Па­ру­бій уто­чнив, що в хо­ді бе­руть участь по­слі­дов­ни­ки про­ро­сій­ських так зва­них ко­за­чих ор­га­ні­за­цій і мо­ло­ді лю­ди спор­тив­ної ста­ту­ри, які ра­ні­ше бра­ли участь у рей­дер­ських ата­ках і про­во­ка­ці­ях із за­хо­пле­н­ня­ми хра­мів. «Во­рог роз­ро­бляє пла­ни де­ста­бі­лі­за­ції все­ре­ди­ні кра­ї­ни че­рез ство­ре­н­ня шту­чної по­лі­ти­чної кри­зи з без­ла­дом на ву­ли­цях, — го­во­рить спі­кер пар­ла­мен­ту. — Ми з ва­ми ста­є­мо свід­ка­ми то­го, як одна з ре­лі­гій­них ор­га­ні­за­цій, що має свій ду­хов­ний центр в кра­ї­ні-агре­со­рі, мо­бі­лі­зує ве­ли­ку кіль­кість сво­їх ві­рян і стя­гує їх до Ки­є­ва 26 ли­пня, на­зи­ва­ю­чи це мир­ною Хре­сною хо­дою». На­ро­дний де­пу­тат і лідер гру­пи «Ін­фор­ма­цій­ний спро­тив» — Дми­тро Тим­чук — у свою чер­гу по­ві­до­мив, що у «ДНР» і «ЛНР» свя­ще­ни­ки УПЦ МП агі­ту­ють лю­дей до­єд­на­тись до зга­да­ної хо­ди для по­хо­ду з Дон­ба­су на Ки­їв.

Мо­сков­ський па­трі­ар­хат, схо­же, для то­го і ро­бить ці хо­ди, щоб «щось тра­пи­лось». Не­дар­ма одіо­зний про­ро­сій­ський по­сі­па­ка Олег Ца­рьов опри­лю­днив за­яви про те, що Ки­їв тре­ба «три­ма­ти в стра­ху», щоб збе­рег­ти Лав­ру під впли­вом Мо­сков­сько­го па­трі­ар­ха­ту. Страх — це те ши­ло, яке три­має во­рог у нас під ре­бром для то­го, щоб ми не ро­би­ли зай­вих ру­хів. Ін­ша ціль — кар­тин­ка «мир­но­го лю­ду про­ти вій­ни». Тіль­ки чо­мусь цей «мир­ний люд», який су­про­во­джу­є­ться див­ни­ми пер­со­на­ми в ка­му­фля­жі, ви­ру­шив до Ки­є­ва, а не до Мо­скви. Ри­то­ри­ка «про­ти вій­ни» та «за мир» без за­зна­че­н­ня дже­ре­ла ці­єї вій­ни ду­же вда­ло й ци­ні­чно під­хо­дить до ін­шої тен­ден­ції, яка по­си­ле­но роз­кру­чу­є­ться остан­нім ча­сом, — це, зре­штою, за­крі­пи­ти ни­ні­шню си­ту­а­цію де­ю­ре. Тоб­то прийня­ти змі­ни до Кон­сти­ту­ції й за­про­ва­ди­ти «спе­ці­аль­ний ста­тус» на Дон­ба­сі. Це — те, чо­го хо­че РФ, і те, на що, сві­до­мо чи не­сві­до­мо, ве­ду­ться де­я­кі укра­їн­ські по­лі­ти­ки.

Бе­зу­мов­но, звер­нув­шись до до­сві­ду по­дій 2014 ро­ку, не­об­хі­дно зга­да­ти по­ді­бні хо­ди на Дон­ба­сі. Лу­ган­ча­ни та до­неч­ча­ни бу­ли оче­вид­ця­ми та­ких псев­до пра­во­слав­них фле­шмо­бів з ку­пкою се­ктан­тів, які но­си­ли порт­ре­ти ца­ря Ми­ко­ли II, Ста­лі­на і транс­па­ран­ти «Хва­тит кор­мить Ев­ро­со­дом!» під час актив­ної фа­зи бо­йо­вих дій. Та­ким чи­ном ро­сій­ська про­па­ган­да ро­би­ла кар­тин­ку мир­но­го на­се­ле­н­ня, яке ви­ма­гає від ЗСУ « не бом­би­ти Лу­ганськ » , при то­му, що він об­стрі­лю­вав­ся бо­йо­ви­ка­ми з мі­но­ме­тів. Це ва­жли­вий штрих для ро­зу­мі­н­ня, що йде­ться зов­сім не про пра­во­слав’я, а про спе­цо­пе­ра­цію ро­сій­ських служб. При цьо­му не вар­то за­бу­ва­ти, що в то­му ж Лу­ган­ську, До­не­цьку та ін­ших мі­стах схо­ду та пів­дня Укра­ї­ни ще за кіль­ка ро­ків до вій­ни з мо­ща­ми, іко­на­ми та ін­шою атри­бу­ти­кою цер­ков при­їздив Па­трі­арх Ки­ри­ло, яко­го прин­ци­по­во на всіх бі­гбор­дах на­зи­ва­ли « сво­їм па­трі­ар­хом » для укра­їн­ців. Це, по­вто­рюю, бу­ли не про­сто пра­во­слав­ні за­хо­ди, як ви­да­є­ться, а еле­мен­ти ім­пер­ської по­лі­ти­ки із впро­ва­дже­н­ня отру­ти «рус­ско­го ми­ра», яка, зре­штою, ста­ла тлом для вер­бов­ки в « опол­че­ние » , ви­ли­лась у ки­да­н­ня ме­та­ло­бру­хту на рей­ки, щоб зу­пи­ни­ти си­ли ЗСУ; мі­фи про «бан­де­рів­ців», за­хо­пле­н­ня бу­ді­вель дер­ж­уста­нов, а зго­дом —й у мас­шта­бну вій­ну, в якій за­ги­ну­ло вже більш ніж де­сять ти­сяч укра­їн­ців.

МАЛЮНОК ВІ­КТО­РА БОГОРАДА

ФО­ТО З САЙТА EPARCHIA.KHARKOV.UA

ХАР­КІВ. ЛИ­ПЕНЬ 2016

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.