ЗВТ за­мість обо­рон­ної спів­пра­ці

Ка­над­ський прем’єр хва­лив укра­їн­ців за ре­фор­ми і по­обі­цяв про­дов­жу­ва­ти на­да­ва­ти до­по­мо­гу ін­стру­кто­ра­ми

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Вчо­ра пер­ший ві­це-прем’єр­мі­ністр — мі­ністр еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі Сте­пан Ку­бів і мі­ністр між­на­ро­дної тор­гів­лі Ка­на­ди Хри­стя Фрі­ланд під­пи­са­ли Уго­ду про зо­ну віль­ної тор­гів­лі між Укра­ї­ною та Ка­на­дою, яку бу­ло па­ра­фо­ва­но рік то­му.

Під час спіль­ної за­яви з ка­над­ським прем’єром Джа­сті­ном Трю­до Пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко за­явив, що Уго­да про зо­ну віль­ної тор­гів­лі між Укра­ї­ною та Ка­на­дою на­бу­де чин­но­сті не­гай­но, але бу­де ім­пле­мен­то­ва­на про­тя­гом 7 ро­ків.

Тим ча­сом Трю­до під­кре­слив, що під­пи­са­н­ня уго­ди «по­лег­шить до­ступ до рин­ку, ство­рить більш про­гно­зо­ва­ний ре­жим тор­гів­лі». За йо­го сло­ва­ми, бу­дуть усу­не­ні всі бар’єри в тор­го­вель­них пи­та­н­нях, і ре­а­лі­за­ція уго­ди «бу­де на ко­ристь обом кра­ї­нам». «Це ство­рить но­ві мо­жли­во­сті, но­ві ро­бо­чі мі­сця для лю­дей двох кра­їн, ство­рить но­ві рин­ки для то­ва­рів і спри­я­ти­ме зро­стан­ню рів­ня жи­т­тя на­ших гро­ма­дян, це но­вий сплеск роз­ви­тку на­ших еко­но­мік», — під­су­му­вав Трю­до.

Оби­два лі­де­ри та­кож під час пе­ре­го­во­рів по­ру­шу­ва­ли пи­та­н­ня вій­сько­вої спів­пра­ці між кра­ї­на­ми. Зокре­ма, По­ро­шен­ко по­ві­до­мив жур­на­лі­стів, що сто­ро­ни узго­ди­ли про­дов­жи­ти тер­мі­ни пе­ре­бу­ва­н­ня 22 ка­над­ських вій­сько­вих ін­стру­кто­рів, які го­ту­ють укра­їн­ських вій­сько­вих.

На за­пи­та­н­ня жур­на­лі­стів що­до го­тов­но­сті Ка­на­ди по­ста­ча­ти зброю в Укра­ї­ну Трю­до ска­зав, що йо­го кра­ї­на до­по­ма­га­ти­ме під­го­тов­кою бійців, щоб во­ни бу­ли більш ефе­ктив­ни­ми і змо­гли за­хи­ща­ти­ся від во­ро­га, який по­ся­гає на укра­їн­ські те­ри­то­рії».

«Що­до ін­шо­го — ми бу­де­мо спо­сте­рі­га­ти за си­ту­а­ці­єю і оці­ню­ва­ти, як най­кра­ще ми мо­же­мо під­три­му­ва­ти Укра­ї­ну. І ми бу­де­мо ро­би­ти це, під­три­му­ю­чи дух спів­пра­ці й дру­жби, що дов­го існу­вав між на­ши­ми кра­ї­на­ми», — за­зна­чив прем’єр Ка­на­ди.

Те­ма роз­ши­ре­н­ня спів­пра­ці з Ка­на­дою в обо­рон­ній сфе­рі по­ру­шу­ва­лась під час зу­стрі­чі Трю­до з прем’єр-мі­ні­стром Во­ло­ди­ми­ром Грой­сма­ном, який на­го­ло­сив: «го­лов­не зав­да­н­ня сьо­го­дні ство­ри­ти не­об­хі­дний рі­вень обо­ро­ни, щоб будь-ко­му, хто має агре­сив­ні пла­ни, не при­хо­ди­ло в го­ло­ву на­па­сти на Укра­ї­ну, щоб Укра­ї­на бу­ла силь­ною».

І тут та­кож ви­гля­да­ло, що Трю­до не чує спів­ро­змов­ни­ка. Ка­над­ський прем’єр на­то­мість на­го­ло­шує на укра­їн­ських до­ся­гне­н­нях у про­ве­ден­ні ре­форм. «Оче­ви­дно, що Укра­ї­на про­хо­дить че­рез не­про­стий пе­рі­од че­рез кон­флікт з Ро­сі­єю, але во­дно­час ви змо­гли про­ве­сти зна­чну кіль­кість скла­дних ре­форм», — ска­зав Трю­до. Він та­кож на­го­ло­сив, що Ка­на­да має на­мір про­дов­жи­ти під­трим­ку Укра­ї­ни та її гро­ма­дян, без яких успіх ре­форм не­мо­жли­вий. Це спра­ве­дли­во, але не менш ва­жли­вим є те, щоб зму­си­ти Ро­сію при­пи­ни­ти агре­сію на схо­ді, яка є кри­ва­вою ра­ною на ті­лі на­шої кра­ї­ни. То­ді і ре­фор­ми швид­ше б ре­а­лі­зу­ва­лись.

« День » по­про­сив екс­пер­та екс­перт з CMD- Ukraine Іго­ря ГУЖВУ про­ко­мен­ту­ва­ти зна­че­н­ня під­пи­са­ної уго­ди про ЗВТ між Ка­на­дою та Укра­ї­ною.

— Ка­над­ський ри­нок тра­ди­цій­но сер­йо­зно за­хи­ще­ний ви­со­ки­ми та­ри­фни­ми ми­та­ми. До то­го ж в рам­ках NAFTA Ка­на­да на­дає гло­баль­ні кво­ти на 200 та­ри­фних лі­ній — во­ни роз­по­ді­ля­ю­ться на всі кра­ї­ни. Пі­сля на­бра­н­ня чин­но­сті Ка­на­да має від­кри­ти для нас 98% рин­ку про­ми­сло­вих то­ва­рів. Для сіль­сько­го­спо­дар­ських то­ва­рів пе­ред­ба­че­не ска­су­ва­н­ня вві­зних мит про­тя­гом пев­них 3, 5, 7 та 10 ро­ків. Але є пев­не уто­чне­н­ня — ви­клю­че­н­ня ста­нов­лять 108 та­ри­фних лі­ній, на які пе­ред­ба­че­но ре­жим гло­баль­них квот. В та­ко­му ви­пад­ку во­ни до­ся­га­ють 150—200%! І са­ме в цей пе­ре­лік «ви­клю­чень» по­тра­пи­ла агро­про­ду­кція з ви­со­кою до­да­ною вар­ті­стю. Тоб­то на ви­хо­ді ми, дій­сно, ма­є­мо не­по­га­ні умови по­ста­вок у низ­ці то­вар­них по­зи­цій. Але це, як пра­ви­ло, сто­су­є­ться не­пе­ре­ро­бле­ної с/г про­ду­кції. До­ступ до рин­ку про­ми­сло­вих то­ва­рів ви­гля­дає більш опти­мі­сти­чним, Ка­на­да про­тя­гом пе­ре­хі­дно­го пе­рі­о­ду ска­сує вві­зні ми­та до 0. Про­те сут­тє­вим бар’єром за­ли­ша­ти­ме­ться те­хні­чні бар’єри — ви­мо­ги без­пе­ки та яко­сті до про­ду­кції, які в Укра­ї­ні пев­ною мі­рою від­рі­зня­ю­ться. Від­по­від­но, уго­да, апрі­о­рі, спри­я­ти­ме на­ро­ще­н­ня екс­пор­ту з Укра­ї­ни си­ро­ви­ни та про­ду­кції з низь­ким рів­нем оброб­ки та пе­ре­роб­ки Як би це не бу­ло див­но, але ЗВТ з Ка­на­дою мо­же при­ве­сти до змен­ше­н­ня до­хо­дної ча­сти­ни дер­жав­но­го бю­дже­ту Укра­ї­ни. За ре­зуль­та­та­ми екс­пер­тних роз­ра­хун­ків, ЗВТ не­зна­чно, та все ж не­га­тив­но впли­не на до­хо­ди держ­бю­дже­ту у се­ре­дньо­стро­ко­во­му бю­дже­тно­му пе­рі­о­ді. Про­те в подаль­шо­му він по­си­лю­ва­ти­ме­ться: у пер­ший рік змен­ше­н­ня до­хо­дної ча­сти­ни бю­дже­ту на 8 млн. грн, а в на­сту­пний — на 8,8 млн. Та­кі на­слід­ки об­умов­ле­ні, на мою дум­ку, по­лі­ти­чною во­лею укра­їн­сько­го ке­рів­ни­цтва яко­мо­га при­ско­ри­ти під­пи­са­н­ня уго­ди. Про­тя­гом всіх ра­ун­дів пе­ре­го­во­рів йшла про за­по­ча­тку­ва­н­ня спіль­них ін­ве­сти­цій­них про­е­ктів та про­е­ктів те­хні­чної до­по­мо­ги для під­трим­ки най­чу­тли­ві­ших га­лу­зей еко­но­мі­ки Укра­ї­ни. Вни­ні­шньо­му ви­гля­ді ми їх не ба­чи­мо. Під час пе­ре­го­вор­но­го про­це­су, уча­сни­ком яко­го був і я, бу­ло до­ся­гну­то до­мов­ле­но­сті про ін­ве­сти­ції в ті га­лу­зі, у яких ри­нок Ка­на­ди за­кри­тий. Ми ви­хо­ди­ли на фор­му­лу: так, ми не мо­же­мо тор­гу­ва­ти, але отри­му­є­мо фі­нан­со­ву, те­хні­чну до­по­мо­гу, тоб­то отри­му­є­мо ре­сур­си для роз­ви­тку. На­то­мість в оста­то­чний ва­рі­ант уго­ди ці до­мов­ле­но­сті вклю­че­ні не бу­ли. Схо­же, но­ва укра­їн­ська ко­ман­да пе­ре­го­вір­ни­ків не бу­ла де­таль­но по­ін­фор­мо­ва­на що­до цих умов. То­му всі по­пе­ре­дні до­мов­ле­но­сті з ка­над­ця­ми ого­ло­ше­ні не бу­ли. Вре­зуль­та­ті пе­ре­го­во­ри за­вер­ши­ли­ся на тих умо­вах, які ви­су­ва­ла Ка­на­да. Тоб­то в чин­ній ре­да­кції уго­да пе­ре­ва­жною мі­рою від­обра­жає до­мов­ле­но­сті, що бу­ло до­ся­гну­то по­тя­гом 2010— 2013 р. Але ба­га­то з них не вра­хо­ва­но на ко­ристь Ка­на­ди.

ФО­ТО МИ­ХАЙ­ЛА МАРКІВА

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.