Не за слов­ни­ком...

Ігор ЛУ­ЦЕН­КО: «Сум­ні­ва­ю­ся, що ни­ні­шній «Де­мАльянс» мо­жна на­зи­ва­ти пра­во­лі­бе­раль­ним про­е­ктом»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ан­на ГОЛІШЕВСЬКА, Хри­сти­на ПЕТРЕНКО, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»-2016

Ми­ну­лої су­бо­ти в НСК «Олім­пій­ський» в Ки­є­ві від­був­ся з’їзд пар­тії «Де­мАльянс». На­ро­дний де­пу­тат з фра­кції БПП Сві­тла­на За­лі­щук обра­на тим­ча­со­вим спів­ке­рів­ни­ком пар­тії, дру­гим спів­ке­рів­ни­ком за­ли­шив­ся Ва­силь Га­цько. Крім цьо­го, до прав­лі­н­ня пар­тії за під­сум­ка­ми го­ло­су­ва­н­ня обра­но: Сер­гія Ле­щен­ка, Му­ста­фу Найє­ма, Ма­кси­ма Чер­ка­сен­ка, Сві­тла­ну Ко­ло­мі­єць, Вла­ди­сла­ва Олен­чен­ка, Зою Буй­ни­цьку, Оле­га Де­рев’ян­ко, Ві­кто­рію Пта­шник та Ан­дрія Длі­га­ча. За сло­ва­ми пред­став­ни­ків пар­тії, її пов­но­цін­на про­гра­ма бу­де під­го­тов­ле­на до на­сту­пно­го з’їзду, який від­бу­де­ться во­се­ни.

А по­ки де­хто з них на­зи­ва­ють се­бе « пра­ви­ми лі­бе­ра­ла­ми», а та­кож — «ін­ши­ми» в по­лі­ти­ці. Про це во­ни — За­лі­щук, Найєм, Ле­щен­ко, Длі­гач... в один го­лос пи­шуть в со­цме­ре­жах. На­при­клад, За­лі­щук: «Но­ва по­лі­ти­чна си­ла по­вин­на зна­йти від­по­віді на ци­ві­лі­за­цій­ні ви­кли­ки » ; Найєм: « По­ра бра­ти на се­бе від­по­від­аль­ність!»; Ле­щен­ко: «Ми зро­би­мо все, щоб це ста­ло за­галь­но­на­ціо­наль­ною мі­сі­єю»; Длі­гач: «У нас не­має ці­лі ство­ри­ти тим­ча­со­вий по­лі­т­про­ект » . .. Зви­чай­но, ска­за­но і на­пи­са­но ба­га­то пра­виль­них слів, але чи дій­сно за цим всім сто­їть щи­рість на­мі­рів?

З пи­та­н­ня з’ ї зду пар­тії «Де­мАльянс» якраз і роз­по­ча­ла­ся зу­стріч Лі­тньої шко­ли жур­на­лі­сти­ки «Дня» з Іго­рем Лу­цен­ком, мо­ло­дим на­ро­дним де­пу­та­том, який про­йшов до пар­ла­мен­ту з по­зи­ції актив­но- го гро­мад­сько­го ді­я­ча та уча­сни­ка Єв­ро­май­да­ну. До ре­чі, фор­му­ю­чи кіль­ка мі­ся­ців то­му уряд « на­ціо­наль­ної збір­ної » , ми за­про­по­ну­ва­ли ство­ри­ти Еко­ло­гі­чну по­лі­цію, яку б міг очо­ли­ти Ігор Лу­цен­ко.

«Я ба­га­то сти­кав­ся з « Де­мАльян­сом » у пе­ред­май­дан­ний пе­рі­од. Ба­га­тьох з них знаю осо­би­сто. І до­ста­тньо ува­жно спо­сте­рі­гаю за пе­ри­пе­ті­я­ми, які у них від­бу­ва­ю­ться. І сум­ні­ва­ю­ся, що те, що ни­ні­шній « Де­мАльянс » мо­жна на­зи­ва­ти пра­во­лі­бе­раль­ним про­е­ктом, — ко­мен­тує Ігор Лу­цен­ко. — Є ака­де­мі­чні ви­зна­че­н­ня іде­о­ло­гій, із яки­ми, су­дя­чи із за­яв мо­їх ко­лег, во­ни не зна­йо­мі, ни­ми не ці­ка­ви­ли­ся і, ско­рі­ше за все, спри­йма­ли все на слух та емо­цій­но. Ду­маю, на­род це спри­ймає так са­мо. А всі тер­мі­ни, які во­ни вжи­ва­ють, не ма­ють ні­чо­го спіль­но­го із ака­де­мі­чним ви­зна­че­н­ням лі­бе­ра­лі­зму, пра­вих іде­о­ло­гій і т.д.».

Пов­ний ма­те­рі­ал чи­тай­те в на­сту­пних но­ме­рах «Дня».

Хри­сти­на СОЛТИС, Львів­ський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет іме­ні Iва­на Фран­ка:

— Зу­стріч з Іго­рем Лу­цен­ком по-но­во­му по­ка­за­ла ме­ні дав­ні про­це­си. Щи­рість ле­кто­ра бу­ла ко­ри­сною та пі­зна­валь­ною для нас та до­по­мо­гла кра­ще уяви­ти по­лі­ти­чні ре­а­лії. До­во­лі до­ре­чни­ми бу­ли за­ува­же­н­ня по­лі­ти­ка що­до ви­ко­ри­ста­н­ня ком­пе­тен­тно­сті як го­лов­но­го кри­те­рію при роз­по­ді­лі по­сад в уря­ді. Та­кож ва­жли­во, що він зга­дав про зло­чи­ни дав­ні та су­ча­сні. То­му Лу- цен­ко спра­вив на ме­не по­зи­тив­не враження і ме­ні хо­ті­лось би, що­би подаль­ша по­лі­ти­чна ді­яль­ність не змі­ни­ла йо­го прин­ци­пів. Ціл­ком по­го­джу­юсь з йо­го дум­кою, що по­трі­бно не по­кра­щу­ва­ти рей­тин­ги у спи­ску ко­рум­по­ва­них кра­їн, а бо­ро­тись з ко­ру­пці­єю.

Ма­ри­на СНIЖИНСЬКА, На­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет «Ки­є­во­Мо­ги­лян­ська ака­де­мія»:

— «Че­сна роз­мо­ва з по­лі­ти­ком», — оксю­мо­рон, чи не так? Але я на­ва­жу­ся при­пу­сти­ти, що Ігор Лу­цен­ко був із на­ми че­сним. Спо­до­ба­ла­ся по­зи­ція ці­єї лю­ди­ни сто­сов­но ком­пе­тен­ції по­лі­ти­ків, то­чні­ше не­ком­пе­тен­ції ба­га­тьох із них, яку, на жаль, ма­ло хто усві­дом­лює. Чи не впер­ше від­чу­ла від по­лі­ти­ка та­ку по­ва­гу до Кон­сти­ту­ції. Та­кож про­лу­на­ла об’єктив­на кри­ти­ка Май­да­ну. При­єм­но усві­дом­лю­ва­ти, що та­ка лю­ди­на, як наш сьо­го­дні­шній ле­ктор, все жє в на­шо­му ду­же не­до­ско­на­ло­му пар­ла­мен­ті.

Окса­на КОВАЛЬ, Львів­ський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет ім. Iва­на Фран­ка:

— Пан Лу­цен­ко за­зна­чив, що не зва­жа­ю­чи на да­ле­ку від пер­фе­ктно­сті укра­їн­ську Кон­сти­ту­цію, ни­ні­шні змі­ни до неї ще даль­ші від іде­а­лу. Тут, ма­буть, вар­то за­зна­чи­ти за­галь­но­ві­до­ме для ба­га­тьох юри­стівк он с ти ту ц іо­на ліс тів: за рів­нем упо­ряд­ко­ва­но­сті, стру­кту­ро­ва­но­сті та об­шир­но­сті пи­тань, укра­їн­ська Кон­сти­ту­ція да­ле­ко не па­се за­дніх (осо­бли­во якщо взя­ти до ува­ги ан­гло­са­ксон­ську мо­дель пра­ва). Однак, тут вар­то до­да­ти сло­ва го­стя: не стіль­ки ва­жли­ві нор­ми пра­ва, скіль­ки їх ви­ко­на­н­ня. При­єм­но бу­ло по­чу­ти дум­ки про роль жур­на­лі­стів, які про­ду­ку­ють сми­сли, ко­трі не­рід­ко зго­дом спо­від­у­ють по­лі­ти­ки. Однак вті­ле­н­ня та­ких сми­слів по­тре­бує аку­му­ля­ції від­по­від­аль­но­сті.

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

ФО­ТО ПРЕС-СЛУ­ЖБИ ПАР­ТІЇ «ДЕ­МАЛЬЯНС»

А ЯК ЖЕ «БЛОК ПЕ­ТРА ПО­РО­ШЕН­КА»?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.