Джо­шуа БЕЙКЕР,

ре­чник Дер­жав­но­го де­пар­та­мен­ту США:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (ukrainian.voanews.com)

Ві­дно­си­ни НАТО та Укра­ї­ни пе­ре­хо­дять з рів­ня від­по­віді на кри­зу на рі­вень дов гот ри ва ло го пар т нер ст ва, ме тою яко го є роз бу до ва міц них Зброй них сил Укра ї ни за стан дар та ми Алья н су, Ва шин г тон ви ді ляє ще $335 млн у фіс - каль но му 2016 ро ці на під т рим ку ук ра - їн­ської обо­ро­ни, зокре­ма на тре­ну­ва­н­ня вій­сько­вих, ра­да­ри та ко­му­ні­ка­цій­ні си­сте­ми, а та­кож на ра­дни­ків, які до­по­ма­га­ти­муть у бо роть бі з ко руп ці­єю

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.