«Опе­ра в мі­ні­а­тю­рі»

Із1 6 по 23 ли­пня в Кам’янець-По­діль­сько­му від­бу­де­ться II Від­кри­тий Мі­жна­ро­дний кон­курс во­ка­лі­стів і фе­сти­валь кла­си­чно­го ми­сте­цтва

Den (Ukrainian) - - День України - Алі­са АНТОНЕНКО

«Impreza. Опе­ра в мі­ні­а­тю­рі» — це се­рія кон­цер­тів і ви­став на рі­зних май­дан­чи­ках се­ре­дньо­ві­чно­го Кам’ян­ця-По­діль­сько­го, в т.ч. під від­кри­тим не­бом. На кон­кур­сі во­ка­лі­сти про­де­мон­стру­ють свою май­стер­ність у ви­ко­нан­ні арій (ста­ро­вин­ної — за­ру­бі­жно­го ком­по­зи­то­ра XVIII — XX стст. та іта­лій­сько­го ком­по­зи­то­ра), а та­кож на­ро­дної пі­сні (в ака­де­мі­чній оброб­ці на­ціо­наль­но­сті кон­кур­сан­та, або укра­їн­ська пі­сня). Як роз­ка­за­ли ор­га­ні­за­то­ри, у рам­ках фе­сту від­бу­ду­ться во­каль­но-ін­стру­мен­таль­ні кон­цер­ти, ви­ко­ну­ва­ти­ме­ться ди­тя­ча опе­ра, прой­дуть май­стер-кла­си Belcanto.

На фе­сти­валь при­їде іта­лій­ський ди­ри­гент Ло­рен­цо Тац­ці­е­рі, який пре­зен­тує опе­ру «Ту­ран­дот» Дж.Пуч­чі­ні ра­зом із Сим­фо­ні­чним ор­ке­стром Львів­ської фі­лар­мо­нії, а го­лов­ні пар­тії ви­ко­на­ють Мад­да­ле­на Каль­де­ро­ні, Ема­ну­е­ле Сер­ві­діо, Оле­на Лю­та­ре­вич та Во­ло­ди­мир Ша­гай. Роз­по­чне­ться фо­рум фле­шмо­бом «Опе­ра у мі­сті». 18 черв­ня прой­де кон­церт фор­те­пі­ан­ної му­зи­ки (со­лі­сти Олег Ки­ри­люк і Мар­га­ри­та Го­лов­ко), а у п’ятни­цю роз­по­чну­ться від­бір­ко­ві про­слу­хо­ву­ва­н­ня у Ди­тя­чій хо­ро­вій шко­лі. Вдень 22 ли­пня гля­да­чів за­про­сять на ран­де­ву «Ар­ти­сти — ма­сме­діа», а уве­че­рі на во­каль­но-ін­стру­мен­таль­ний кон­церт пе­ре­ти­ну куль­тур «Мій рі­дний краю!». У су­бо­ту га­ла­кон­церт за­криє ім­пре­зу у Кам’янець-По­діль­сько­му.

ФО­ТО З САЙТА DOROGA.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.