По­до­ла­ти ко­ру­пцію в Укра­ї­ні мо­жна. Так, як це зро­би­ли в Гва­те­ма­лі

Ексклю­зив­не ін­терв’ю зі все­сві­тньо ві­до­мим екс­пер­том, який до­по­міг усу­ну­ти ма­фію від вла­ди в рі­дній кра­ї­ні, — Ман­фре­до МАРРОКІНІ — чи­тай­те не­за­ба­ром на сто­рін­ках «Дня»

Den (Ukrainian) - - День України - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

По­до­ла­ти ко­ру­пцію в Укра­ї­ні в умо­вах, ко­ли суд та про­ку­ра­ту­ра вва­жа­ю­ться на­скрізь ко­рум­по­ва­ни­ми, мо­жна ли­ше так, як це зро­би­ли в Гва­те­ма­лі — ство­рив­ши спе­ці­аль­ну уста­но­ву, яка ма­ла би озна­ки між­на­ро­дно­го три­бу­на­лу.

«Хо­ча гро­мад­ськість про­дов­жує ви­ма­га­ти, щоб вла­да ре­аль­но бо­ро­лась із ко­ру­пці­єю, пред­став­ни­ки« ста­рої гвар­дії» в уря­ді та пар­ла­мен­ті про­дов­жу­ють бо­ро­ти­ся... зі змі­на­ми на ко­жно­му кро­ці. Так що мо­жна зро­би­ти у та­кій си­ту­а­ції? Нав­ди­во­виж, най­ко­ри­сні­шим для Укра­ї­ни при­кла­дом мо­гла би ста­ти ма­лень­ка та да­ле­ка від Укра­ї­ни, цен­траль­но аме­ри­кан­ська кра­ї­на Гва­те­ма­ла», — пи­ше на сто­рін­ках впли­во­во­го ви­да­н­ня The Foreign Policy ви­сло­вив ко­ли­шній спів­ро­бі­тник Аген­ції США з між­на­ро­дно­го роз­ви­тку USAID, який у час пе­ре­бу­ва­н­ня на по­са­ді за­ймав­ся ме­не­джмен­том еко­но­мі­чних ре­форм у дер­жа­вах ко­ли­шньо­го СРСР, Джош Ко­ген.

Учо­ра «Дню» вда­лось по­спіл­ку­ва­ти­ся з пред­став­ни­ком гва­те­маль­ської ан­ти­ко­ру­пцій­ної гро­мад­сько­сті, лю­ди­ною, яка 25 ро­ків жи­т­тя за­по­бі­ган­ню по­лі­ти­чній ко­ру­пції, мо­ні­то­рин­гу ви­бор­чо­го про­це­су на на­ціо­наль­но­му та між­на­ро­дно­му рів­нях, про­зо­рим по­лі­ти­чним фі­нан­сам та по­лі­ти­чно­му ана­лі­зу — Ман­фре­до Маррокіні.

Спів­за­снов­ник Гва­те­маль­сько­го від­ді­ле­н­ня Transparency International Ман­фре­до Мар­ро­кін сьо­го­дні та­кож є ге­не­раль­ним се­кре­та­рем ме­ре­жі Lima Agreement та Асо­ці­а­ції з пи­тань сво­бо­ди сло­ва та ін­фор­ма­цій­ної ді­яль­но­сті в кра­ї­нах Ла­тин­ської Аме­ри­ки (Alianza por la Libertad de Expresion e Informacion).

Ор­га­ні­за­ція, яку очо­лює Ман­фре­до — Accion Ciudadana — пра­цює пліч-о-пліч та здій­снює гро­мад­ський кон­троль над Мі­жна­ро­дною ко­мі­сі­єю про­ти без­кар­но­сті у Гва­те­ма­лі (CICIG). І вла­сне у цих п’ятих лі­те­рах за­ши­фро­ва­ний клю­чо­вий се­крет пе­ре­мо­ги над ма­фіє при вла­ді у цій кра­ї­ні Цен­траль­ної Аме­ри­ки.

Двад­цять ро­ків зав­дя­ки ООН бу­ло ство­ре­но Мі­жна­ро­дну ко­мі­сію про­ти без­кар­но­сті в Гва­те­ма­лі (International Commission Against Impunity in Guatemala). Цій уста­но­ві бу­ло на­да­но уні­каль­ні пов­но­ва­же­н­ня для ефе­ктив­ної бо­роть­би із ко­ру­пці­єю. У ре­зуль­та­ті, CICIG від по­ча­тку сво­єї ро­бо­ти у 2006 ро­ці роз­слі­ду­ва­ла понад 200 справ що­до ко­ру­пції на ви­щих ща­блях вла­ди та ви­су­ну­ла зви­ну­ва­че­н­ня про­ти 160 чин­них та ко­ли­шніх чи­нов­ни­ків. Се­ред при­тя­гну­тих до від­по­від­аль­но­сті: впли­во­ві бі­зне­сме­ни, ко­ли­шні ге­не­ра­ли, ко­ли­шні мі­ні­стри обо­ро­ни та вну­трі­шніх справ, ко­ли­шні очіль­ни­ки по­лі­ції, ко­ли­шній пре­зи­дент та на­віть чин­ний, на той час, гла­ва дер­жа­ви. Пре­зи­дент От­то Пе­рез Мо­лі­на по­дав у від­став­ку, а у ве­ре­сні йо­му бу­ло ви­су­ну­то офі­цій­ні зви­ну­ва­че­н­ня у спра­ві про ко­ру­пцію на ми­тни­ці на 120 мільйонів до­ла­рів.

Про те, чо­му ві­це-пре­зи­дент Гва­те­ма­ли «здав» чин­но­го пре­зи­ден­та, як пе­ре­мо­ги над ТОП-ко­ру­пціо­не­ра­ми змі­ни­ли по­лі­ти­чний Ланд­шафт у Гва­те­ма­лі та яким чи­ном все­сві­тньо ві­до­мий ан­ти­ко­ру­пціо­нер про­по­нує спо­ну­ка­ти кра­ї­ни пер­шо­го сві­ту за­кри­ва­ти свої ра­хун­ки для від­ми­ва­н­ня гро­шей з та­ких кра­їн, як Укра­ї­на та Гва­те­ма­ла, чи­тай­те не­за­ба­ром у екс­клю­зив­но­му ін­терв’ю «Дню» Ман­фре­до МАРРОКІНІ.

ФО­ТО АР­ТЕ­МА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.