Ко­жен дру­гий — на бю­дже­ті

Учо­ра в Укра­ї­ні роз­по­ча­ла­ся всту­пна кам­па­нія до за­кла­дів ви­щої осві­ти, де­длайн по­да­чі за­явок — 28 ли­пня

Den (Ukrainian) - - День України - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Всту­пни­ки мо­жуть по­да­ти 15 за­яв за п’ятьма спе­ці­аль­но­стя­ми у 15 ви­шів. То­рік мо­жна бу­ло обра­ти ли­ше п’ять ву­зів. Май­бу­тні сту­ден­ти ма­ють ви­зна­чи­тись, який з ви­шів є для них прі­о­ри­те­тним, а да­лі пра­цю­ва­ти­ме ав­то­ма­ти­зо­ва­на си­сте­ма від­бо­ру та за­ра­ху­ва­н­ня. Ва­жли­ва осо­бли­вість цьо­го­рі­чної кам­па­нії — вступ че­рез ме­ре­жу Ін­тер­нет. Абі­ту­рі­єн­ти по­да­ють свої до­ку­мен­ти ли­ше в еле­ктрон­но­му ви­гля­ді. Як це зро­би­ти, Мі­ні­стер­ство осві­ти і на­у­ки роз’яснює на сво­є­му сай­ті.

За про­гно­за­ми міністра осві­ти і на­у­ки Лі­лії Гри­не­вич, цьо­го ро­ку близь­ко 50% сту­ден­тів, які по­тра­плять до ви­щих на­вчаль­них за­кла­дів, змо­жуть на­вча­тись за ко­шти з дер­жав­но­го бю­дже­ту. Уряд збіль­шив об­сяг держ­за­мов­ле­н­ня на 12,3%, зокре­ма на 10% ви­ро­сла кіль­кість місць для здо­бу­т­тя сту­пе­ня мо­лод­шо­го спе­ці­а­лі­ста. Це зу­мов­ле­но пе­ред­усім не­про­стою си­ту­а­ці­єю із фі­нан­су­ва­н­ням про­фе­сій­но- те­хні­чної осві­ти на мі­сцях: якщо в ре­гіо­нах за­бра­кне ко­штів на опла­ту на­вча­н­ня сту­ден­тів, ви­ру­чить держ­бю­джет.

За­га­лом на­бір на мо­лод­шо­го спе­ці­а­лі­ста цьо­го ро­ку про­во­ди­ться востан­нє, оскіль­ки впро­ва­дже­н­ня но­во­го за­ко­ну «Про ви­щу осві­ту» пе­ред­ба­чає пе­ре­хід на три­сту­пе­не­ву си­сте­му: ба­ка­лавр, ма­гістр та до­ктор фі­ло­со­фії. Зва­н­ня мо­лод­шо­го спе­ці­а­лі­ста сто­су­ва­ти­ме­ться ви­щої про­фе­сій­ної осві­ти. Крім то­го, зріс об­сяг дер­жав­но­го за­мов­ле­н­ня на те­хні­чні та аграр­ні спе­ці­аль­но­сті, а та­кож ті, що сто­су­ю­ться сфер обо­ро­ни та охорони здоров’я. Це пов’яза­но з бо­йо­ви­ми ді­я­ми на схо­ді Укра­ї­ни.

Пер­ший за­сту­пник міністра осві­ти і на­у­ки Ін­на Сов­сун за­зна­чає, що шан­си всту­пни­ків по­тра­пи­ти в омрі­я­ний вуз та ще й на бю­джет за­ле­жать від... кон­ку­рен­тів: чим біль­ше за­явок з ви­со­ки­ми про­хі­дни­ми ба­ла­ми отри­має виш, тим біль­шою бу­де кіль­кість місць на держ­за­мов­лен­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.