Ви­ди­мість ту­ри­сти­чно­го по­то­ку

На КПВВ «Чон­гар» на ме­жі зКри­мом на­ко­пи­чу­є­ться чер­га ав­ті­вок

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

Про це «Дню» роз­по­вів по­мі­чник на­чаль­ни­ка Азо­во-Чор­но­мор­сько­го ре­гіо­наль­но­го управ­лі­н­ня Дер ж при кор­дон­слу­жби з пи­тань вза­є­мо­дії зі ЗМІ Ма­ксим СОРОКА. За йо­го сло­ва­ми, ро­сій­ські оку­па­цій­ні кон­троль­ні слу­жби, які пра­цю­ють на те­ри­то­рії пів­остро­ва, галь­му­ють про­пуск ав­ті­вок і та­ким чи­ном ство­рю­ють за­то­ри у бу­фер­ній зо­ні та пе­ред кон­троль­ним пун­ктом в’їзду-ви­їзду «Чон­гар».

«У та­кий спо­сіб, ско­рі­ше за все, оку­пан­ти ство­рю­ють ви­ди­мість ве­ли­ко­го ту­ри­сти­чно­го по­то­ку, який, ні­би­то, йде до Кри­му, — ко­мен­тує Ма­ксим Сорока. — У бу­фер­ній зо­ні по­стій­но пе­ре­бу­ває кіль­ка де­ся­тків транс­порт­них за­со­бів. Че­рез дії оку­пан­тів ми при­галь­мо­ву­є­мо рух, і лю­ди зби­ра­ю­ться та­кож і пе­ред КПВВ. На 12 го­ди­ну дня по­не­діл­ка 11 ли­пня пе­ред КПВВ «Чон­гар» зна­хо­ди­ло­ся орі­єн­тов­но 20—30 ав­ті­вок».

Ра­зом з тим, го­во­рить Ма­ксим Сорока, кіль­кість лю­дей, які пе­ре­ти­на­ють адмін­ме­жу з Кри­мом, май­же удві­чі мен­ша, якщо по­рів­ня­ти ста­ти­сти­ку за чер­вень 2015 ро­ку і чер­вень 2016-го. «Ана­ліз про­пу­скних опе­ра­цій по трьох КПВВ («Чон­гар», «Ча­плин­ка» і «Ка­лан­чак») за­свід­чує зна­чне змен­ше­н­ня кіль­ко­сті осіб, які пе­ре­ти­на­ють адмін­ме­жу», — до­дає Сорока.

Сто­сов­но КПВВ «Ча­плин­ка» і «Ка­лан­чак», на них черг не спо­сте­рі­га­є­ться. Як за­зна­ча­ють в ДПСУ, тут бу­ва­ють не­ве­ли­кі ран­ко­ві «жи­ві» чер­ги, ко­ли лю­ди ма­со­во хо­чуть пе­ре­тну­ти адмін­ме­жу до на­ста­н­ня спе­ко­тної по­го­ди. Вці­ло­му пун­кти про­пу­ску пра­цю­ють у зви­чно­му ре­жи­мі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.