Під­три­му­є­мо Оле­га Сен­цо­ва!

Акція у Ки­є­ві від­бу­ва­ти­ме­ться по­бли­зу Ляд­ських во­ріт 13 ли­пня

Den (Ukrainian) - - День України -

Свій со­ро­ко­вий день на­ро­дже­н­ня Олег зу­стрі­не за крем­лів­ськи­ми ґра­та­ми. Іні­ці­а­тив­на гру­па « Ко­мі­тет со­лі­дар­но­сті » за­кли­кає всіх, хто ба­жає при­ві­та­ти та під­три­ма­ти Оле­га, ви­сло­ви­ти свою не­зго­ду з ді­я­ми кер­ма­ни­ча Ро­сії В. Пу­ті­на що­до на­ших гро­ма­дян, до­єд­на­ти­ся до акції з на­го­ди дня на­ро­дже­н­ня Оле­га Сен­цо­ва. По­ві­до­ми­ла прес- слу­жба ор­га­ні­за­то­рів. На­га­да­є­мо, 11 трав­ня 2014 ро­ку укра­їн­ський ре­жи­сер, сце­на­рист, пи­сьмен­ник, гро­мад­ський акти­віст, уча­сник « Єв­ро­май­да­ну», «Ав­то­май­да­ну» та ан­ти­во­єн­них про­те­стів у Кри­му — Олег Сен­цов ра­зом з Оле­ксан­дром Коль­чен­ком, Ген­на­ді­єм Афа­на­сьє­вим, Оле­ксі­єм Чир­ні­єм був за­три­ма­ний за не­прав­ди­ви­ми зви­ну­ва­че­н­ня­ми в те­ро­ри­змі.

24 ли­сто­па­да 2015 ро­ку Вер­хов­ний суд РФ залишив у си­лі ви­рок Пів­ні­чно-Кав­казь­ко­го окру­жно­го вій­сько­во­го су­ду про­ти кі­но­ре­жи­се­ра Оле­га Сен­цо­ва та анар­хі­ста Оле­ксан­дра Коль­чен­ка. За рі­ше­н­ням суд­дів Олег має від­си­ді­ти в ко­ло­нії су­во­ро­го ре­жи­му 20 ро­ків, а Са­ша — 10.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.