Про своє­рі­дність ви­бо­рів в Ав­стра­лії

Ми­ко­ла КУЛІНІЧ: Сі­дней ввів сан­кції про­ти Ро­сії не на пів­ро­ку, а до 2018 ро­ку

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

ВАв­стра­лії цьо­го ро­ку скла­ла­ся до­во­лі див­на ситуація з під­ра­хун­ком го­ло­сів на пар­ла­мент­ських ви­бо­рах, які від­бу­ли­ся 2 ли­пня. Якщо за­зви­чай ім’я пе­ре­мож­ця в цій кра­ї­ні ста­ва­ло ві­до­мим на­сту­пно­го для, а то й пер­шої ж но­чі пі­сля го­ло­су­ва­н­ня, то цьо­го ра­зу про це ста­ло ві­до­мо ли­ше 10 ли­пня. Цьо­го дня чин­ний прем’єр-мі­ністр Ав­стра­лії Маль­кольм Терн­булл за­явив, що йо­го кон­се­рва­тив­ний ко­а­лі­цій­ний уряд пе­ре­о­бра­но на дру­гий три­рі­чний тер­мін. При­чо­му це ста­ло­ся пі­сля ви­зна­н­ня по­раз­ки опо­зи­цій­ною лей­бо­рист­ською пар­ті­єю, яка здо­бу­ла 66 ман­да­тів і яку го­то­ві під­три­ма­ли п’ять не­за­ле­жних кан­ди­да­тів. Фор­маль­но на сьо­го­дні лідер Лі­бе­раль­ної пар­тії ще не має 76 ман­да­тів, що ста­нов­лять біль­шість у пар­ла­мен­ті, в яко­му 150 місць.

По­сол Укра­ї­ни в Ав­стра­лії Ми­ко­ла Кулініч ска­зав «Дню», що Терн­булл за­ру­чив­ся під­трим­кою трьох кан­ди­да­тів, які не на­ле­жать до жо­дної пар­тії. «Це зро­бле­но для то­го, щоб бу­ла впев­не­ність у сво­їй пе­ре­мо­зі. Офі­цій­но він ще не на­брав 76 го­ло­сів. Але у ньо­го на під­хо­ді ще два де­пу­та­ти, що дає йо­му мо­жли­вість на­зва­ти се­бе пе­ре­мож­цем. Він то­чно ста­не прем’єром і сьо­го­дні по­ві­до­мив офіс ге­не­рал-гу­бер­на­то­ра, що го­то­вий вне­сти уряд на роз­гляд ге­не­рал­гу­бер­на­то­ро­ві. А оскіль­ки той за кор­до­ном і по­вер­та­є­ться ли­ше в не­ді­лю, то на­сту­пно­го ти­жня уряд бу­де при­ве­де­ний до при­ся­ги. Та­ким чи­ном на­сту­пно­го ти­жня лі­бе­ра­ли мо­жуть го­во­ри­ти про фор­му­ва­н­ня но­во­го уря­ду», — по­яснив по­сол.

За сло­ва­ми огля­да­чів, кон­тро­вер­сій­ні пар­ла­мент­ські ви­бо­ри в Ав­стра­лії за­вда­ли істо­тних імі­дже­вих втрат ни­ні­шньо­му уря­ду. Прав­ля­ча пар­тія не отри­ма­ла швид­кої ле­гі­ти­ма­ції лі- дер­ства Терн­бул­ла. І біль­ше то­го, ні­ко­ли в істо­рії не тра­пля­ло­ся та­ко­го, щоб май­же 12 днів не бу­ло ре­зуль­та­тів ви­бо­рів. Ви­яви­ло­ся, що від­рив між дво­ма пар­ті­я­ми — лі­бе­раль­ною та лей­бо­рист­ською — ста­но­вить до­лі від­со­тка. І по су­ті, це озна­чає ви­ни­кне­н­ня но­вої си­ту­а­ції, ко­ли ви­бор­ців не ви­прав­до­вує орі­єн­та­ція на тра­ди­цій­них су­пер­ни­ків: лі­бе­ра­лів та лей­бо­ри­стів.

Огля­да­чі на­зи­ва­ють кон­тро­вер­сій­ною си­ту­а­цію на цих ви­бо­рах, які ви­гля­да­ють до­сить див­ни­ми че­рез но­ву си­сте­му під­ра­хун­ку го­ло­сів, що ба­га­тьох ви­би­ло з ко­лії. Ні­хто не очі­ку­вав, що бу­де так скла­дно, і Терн­булл яв­но роз­ра­хо­ву­вав зов­сім на ін­ший ре­зуль­тат.

Пан Кулініч вва­жає, що по­зи­ти­вом на цих ви­бо­рах є те, що для Укра­ї­ни ні­чо­го не змі­ни­ться, курс уря­ду за­ли­ши­ться по­пе­ре­днім. «Спра­ву зро­бле­но: Терн­булл за­ли­ши­ться прем’єр-мі­ні­стром, і нам з ним пра­цю­ва­ти. Га­даю, все бу­де га­разд. Ав­стра­лій­ці сан­кції вве­ли і зні­ма­ти їх не бу­дуть. Річ у тім, що Сі­дней ввів сан­кції про­ти Ро­сії не на пів­ро­ку, а до 2018 ро­ку. От­же, про­тя­гом і цьо­го ро­ку, і на­сту­пно­го сан­кції три­ва­ти­муть. При­чо­му во­ни є дзер­каль­ни­ми — та­ки­ми са­ми­ми, які за­про­ва­ди­ли про­ти РФ ЄС та США», — за­зна­чив укра­їн­ський по­сол.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.