Ган: Укра­ї­ні на­да­дуть 50 млн єв­ро на бо­роть­бу з ко­ру­пці­єю

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Рі­ше­н­ня що­до без­ві­зо­во­го ре­жи­му між Укра­ї­ною та ЄС бу­де ухва­ле­но во­се­ни, ого­ло­сив Єв­ро­ко­мі­сар з пи­тань по­лі­ти­ки су­сід­ства та роз­ши­ре­н­ня Йо­ган­нес Ган під час ві­зи­ту в Укра­ї­ну, за­зна­чив­ши, що за­раз це пи­та­н­ня — на роз­гля­ді в Єв­ро­пар­ла­мен­ті. Крім то­го, він ого­ло­сив, що Єв­ро­ко­мі­сія на­дасть Укра­ї­ні 50 млн єв­ро на бо­роть­бу з ко­ру­пці­єю. При цьо­му він на­го­ло­сив, що для збе­ре­же­н­ня під­трим­ки ЄС укра­їн­ська вла­да по­вин­на про­де­мон­стру­ва­ти, що во­на справ­ді бо­ре­ться з ко­ру­пці­єю в си­сте­мі пра­во­су­д­дя, про­ку­ра­ту­ри, пра­во­охо­рон­ної ді­яль­но­сті, дер­жав­ної слу­жби та енер­ге­ти­ки. «Якщо по­ди­ви­ти­ся на актив­ність се­кто­ру бо­роть­би з ко­ру­пці­єю, то там ба­га­то роз­слі­ду­вань, але ме­ні пра­кти­чно не­ві­до­мо, щоб усі ці спра­ви ді­йшли до су­ду, не ка­жу­чи вже про ви­ро­ки. Не­об­хі­дно ре­а­лі­зу­ва­ти пов­ний лан­цю­жок: роз­слі­ду­ва­ти, зна­йти і за­три­ма­ти обви­ну­ва­че­но­го, прой­ти су­до­ву про­це­ду­ру й отри­ма­ти рі­ше­н­ня су­ду», — по­ві­до­мив Йо­ган­нес Ган.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.