«ТРЕ­БА СТВО­РИ­ТИ СВОЮ ІДЕОЛОГІЧНУ Й ДУХОВНУ БІЛЬ­ШІСТЬ, ЩОБ НІВЕЛЮВАТИ ВПЛИВ ПРО­РО­СІЙ­СЬКИХ СИЛ У ЦЕРКВІ»

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Лю­дми­ла ФИЛИПОВИЧ, за­ві­ду­ва­чка від­ді­лу істо­рії ре­лі­гії та пра­кти­чно­го ре­лі­гі­є­знав­ства, до­ктор фі­ло­соф­ських на­ук, про­фе­сор Iн­сти­ту­ту фі­ло­со­фії ім. Г. С. Ско­во­ро­ди НАН Укра­ї­ни:

— З то­чку зо­ру ре­лі­гі­є­знав­ців, то, га­даю, ві­ря­ни ма­ють пра­во на та­ку хо­ду, і я ма­ла б ска­за­ти, що це на­віть чу­до­во, адже во­ни на­чеб­то утвер­джу­ва­ти­муть мир. Але об’єктив­но, з по­гля­ду на­ціо­наль­ної без­пе­ки, то там де­хто яв­но пра­цює. Якщо ми зна­є­мо, що ро­би­ться в ста­ні во­ро­га, то тим біль­ше ми ма­є­мо зна­ти, що ж ро­би­ться в цій Церкві. УПЦ МП офі­цій­но на­чеб­то обу­ре­на, що її пі­до­зрю­ють в ан­ти­укра­їн­ській про­па­ган­ді, хо­ча са­мі фа­кти говорять про те, що во­ни за­кли­ка­ють до лю­бо­ві до ро­сій­сько­го ца­ря, не­суть йо­го порт­ре­ти, мо­ля­ться за ньо­го то­що. От­же, ця хо­да — ду­же не­о­дно­зна­чне яви­ще. По­ки що у нас не­має твер­дої впев­не­но­сті, що це справ­ді мир­на й ду­хов­на хо­да, яка при­ве­де до за­спо­ко­є­н­ня, по­ро­зу­мі­н­ня та зла­го­ди в укра­їн­сько­му су­спіль­стві.

Що­до За­хі­дної Укра­ї­ни, де офі­цій­но роз­по­ча­ла­ся хо­да, то мо­жу ска­за­ти: міз­ки тре­ба «ми­ти» не ли­ше «сє­па­рам» на Дон­ба­сі. На­при­клад, в Рів­но­му так са­мо існує сут­тє­вий вплив Мо­сков­сько­го па­трі­ар­ха­ту. До Цер­кви до­ві­ра ве­ли­ка, і лю­ди ідуть в сті­ни хра­му, де свя­ще­ник ча­сто ко­ри­сту­є­ться та­кою до­ві­рою і по­чи­нає роз­по­від­а­ти про не­вин­но вби­ту цар­ську ро­ди­ну. Пи­та­н­ня в то­му — де на­ша пиль­ність, на­ша гро­ма­дян­ська по­зи­ція?

Че­сно ка­жу­чи, з по­зи­ції ре­шти цер­ков вва­жаю вар­тим при­єд­на­ти­ся до ці­єї хо­ди, роз­ба­ви­ти їх з одною ме­тою — нівелювати їхню про­па­ган­дист­ську ме­ту. Якщо їх по­чнуть від­га­ня­ти, то­ді ста­не оче­ви­дно, що ні­яко­го від­но­ше­н­ня ця хо­да до при­ми­ре­н­ня та до хри­сти­ян­ства не має. Я не знаю, чо­му всі ін­ші Цер­кви мов­чать і про­сто спо­сте­рі­га­ють. Тре­ба мир­но й му­дро ней­тра­лі­зу­ва­ти не­га­тив­ні мо­мен­ти цьо­го ру­ху. Зро­зумі­ло, що рух Цер­кви МП більш ор­га­ні­зо­ва­ний, і це до­во­дить, що він ке­ру­є­ться зов­ні. То­му до­каз за­яви Ца­рьо­ва. В цьо­му пла­ні про­ро­сій­ські си­ли, які хо­чуть по­вер­ну­тись до Укра­ї­ни ра­зом зі сво­єю клі­кою, ро­зі­гру­ють цер­ков­ну кар­ту, яку во­ни ро­зі­гру­ва­ли й до то­го. Ми ба­га­то ра­зів на­сту­па­ли на ті ж са­мі гра­блі, але іму­ні­тет так до­сі й не ви­пра­цю­ва­ли. По­трі­бно ор­га­ні­зо­ва­но до цьо­го пі­ді­йти і ство­ри­ти свою ідеологічну й духовну біль­шість, щоб нівелювати вплив про­ро­сій­ських сил в церкві.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.