Жур­на­лі­сти в Кри­му – під «при­ці­лом» оку­пан­тів

«Ми­ко­лу Се­ме­ну тре­ба тер­мі­но­во ева­ку­ю­ва­ти», — ме­діа-юрист

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ана­ста­сія РУДЕНКО, «День»

Во­ку­по­ва­но­му Кри­му про­дов­жу­ю­ться пе­ре­слі­ду­ва­н­ня іна­ко­ми­сля­чих, а осо­бли­во — жур­на­лі­стів за їхню про­фе­сій­ну ді­яль­ність. На­га­да­є­мо, 19 кві­тня під­кон­троль­ний Ро­сії «про­ку­рор Кри­му» На­та­лія По­клон­ська за­яви­ла про по­ру­ше­н­ня кри­мі­наль­ної спра­ви що­до крим­сько­го жур­на­лі­ста, ба­га­то­рі­чно­го (до мо­мен­ту ане­ксії) вла­ско­ра «Дня», по­за­шта­тно­го ав­то­ра про­е­кту «Ра­діо Сво­бо­да» «Крим. Ре­а­лії»— Ми­ко­ли Се­ме­ни— за стат­тею ро­сій­сько­го за­ко­но­дав­ства про «се­па­ра­тизм» за пу­блі­ка­ції у ЗМІ («День» пи­сав про це у №70 від 20 кві­тня 2016 ро­ку). Пі­сля низ­ки об­шу­ків, ви­лу­че­н­ня те­хні­ки 29 кві­тня жур­на­лі­ста пе­ре­ве­ли в ста­тус обви­ну­ва­че­но­го. Ві­до­мо, що хід роз­слі­ду­ва­н­ня пе­ре­бу­ває на осо­би­сто­му кон­тро­лі По­клон­ської.

Із до­пи­тів Ми­ко­лу Се­ме­ну від­пу­сти­ли під під­пи­ску про не­ви­їзд. Він на­по­ля­гає на сво­їй не­ви­ну­ва­то­сті за зви­ну­ва­че­н­ня­ми в «за­кли­ках до по­ру­ше­н­ня те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті Ро­сії». На за­хист жур­на­лі­ста ви­сту­пи­ли: Мі­жна­ро­дна та Єв­ро­пей­ська фе­де­ра­ції жур­на­лі­стів, пред­став­ник ОБСЄ з пи­тань сво­бо­ди ЗМІ Ду­ня Мі­я­то­вич, По­соль­ства США в Ро­сії та в Укра­ї­ні. Лі­тній лю­ди­ні, якою є Се­ме­на, фі­зи­чно й пси­хо­ло­гі­чно важ­ко за­хи­ща­ти свої пра­ва і чи­ни­ти опір ти­ску слід­чих ор­га­нів. Та­кий стрес є кри­ти­чно не­без­пе­чним, на­го­ло­шу­ють у На­ціо­наль­ній спіл­ці жур­на­лі­стів Укра­ї­ни. Са­ме НСЖУ на­пра­ви­ла звер­не­н­ня до уря­ду РФ із за­кли­ком да­ти мо­жли­вість жур­на­лі­сто­ві ви­їха­ти на ма­те­рик.

Але обме­же­н­ня прав жур­на­лі­ста на­віть без жо­дно­го су­до­во­го рі­ше­н­ня три­ва­ють. Так, 8 ли­пня на сво­їй сто­рін­ці у Facebook Ми­ко­ла Се­ме­на по­ві­до­мив про те, що з 7 ли­пня йо­му обме­жи­ли до­ступ до осо­би­сто­го бан­ків­сько­го ра­хун­ку. Зокре­ма, йо­го бан­ків­ська кар­тка РНКБ ви­яви­ла­ся за­бло­ко­ва­ною. На­ма­га­ю­чись ро­зі­бра­тись у си­ту­а­ції, жур­на­ліст від­ві­дав кіль­ка бан­ків­ських від­ді­лень, пі­сля чо­го йо­му по­ві­до­ми­ли, що прі­зви­ще Ми­ко­ли Се­ме­ни за­не­сли до спи­ску «те­ро­ри­стів» на під­ста­ві спец­за­ко­нів.

«Для ви­рі­ше­н­ня мо­єї про­бле­ми ди­ре­кто­ро­ві від­ді­ле­н­ня до­ве­лось пи­са­ти слу­жбо­ву за­пи­ску до від­ді­лу без­пе­ки бан­ку, пі­сля чо­го мій ра­ху­нок роз­бло­ку­ва­ли ли­ше для одні­єї опе­ра­ції — ка­сир ви­да­ла ме­ні гро­ші. Це ста­лось о 17-й го­ди­ні 51 хви­ли­ні, тоб­то за дев’ять хви­лин до за­кри­т­тя бан­ку. Ме­ні на одну цю опе­ра­цію до­ве­ло­ся ви­тра­ти­ти ці­лий день. І те­пер так тре­ба ді­я­ти що­ра­зу: звер­не­н­ня до ди­ре­кто­ра, слу­жбо­ва у від­діл без­пе­ки, роз­бло­ку­ва­н­ня ли­ше на один раз», — на­пи­сав Ми­ко­ла Се­ме­на. Він за­да­є­ться пи­та­н­ня­ми: «Чо­му лю­ди, яких не ви­зна­но су­дом ні­яки­ми зло­чин­ця­ми (те­ро­ри­ста­ми в да­но­му ви­пад­ку), під­да­ю­ться обме­жен­ню їхніх прав? Чо­му в цей спи­сок лю­дей вно­сять фа­кти­чно по сва­ві­л­лю — до­ста­тньо ко­мусь за­пі­до­зри­ти в ко­мусь те­ро­ри­ста, — і лю­ди­на по­збав­ля­є­ться фі­нан­со­во­го об­слу­го­ву­ва­н­ня в дер­жа­ві? Чо­му бан­ки тем­нять з клі­єн­та­ми і не від­ра­зу роз’ясню­ють при­чи­ну бло­ку­ва­н­ня ра­хун­ків, чо­му та­кі ви­пад­ки не пе­ред­ба­че­но до­го­во­ра­ми?»

Про те, як бу­ти жур­на­лі­сто­ві Ми­ко­лі Се­ме­ні, яки­ми ін­стру­мен­та­ми за­хи­сту в по­лі­ти­чно ан­га­жо­ва­них спра­вах мо­жна ско­ри­ста­ти­ся, і як пра­цює адво­ка­ція в умо­вах Кри­му — роз­мір­ко­ву­ва­ли екс­пер­ти.

«До­по­мо­же пу­блі­чність, зокре­ма кам­па­нія пу­блі­чної під­трим­ки і со­лі­дар­но­сті з цьо­го при­во­ду в Укра­ї­ні, — ко­мен­тує «Дню»

кан­ди­дат юри­ди­чних на­ук, стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник Ін­сти­ту­ту дер­жа­ви та пра­ва ім. В.М. Ко­ре­цько­го НАН Укра­ї­ни Ми­ко­ла СІРИЙ.

— Про­во­ди­ти гро­мад­ські за­хо­ди з тим, щоб по­ста­ви­ти пи­та­н­ня пе­ре­слі­ду­ва­н­ня Се­ме­ни на по­ря­док ден­ний. По­трі­бно, щоб зов­ні­шньо­по­лі­ти­чне ві­дом­ство Укра­ї­ни зро­би­ло офі­цій­ну за­яву що­до пре­це­ден­ту, і про­бле­ма фі­гу­ру­ва­ла на між­на­ро­дно­му по­лі­ти­чно­му рів­ні. Йо­го прі­зви­ще має про­зву­ча­ти й у Ра­ді Єв­ро­пи, і в ін­ших ін­сти­ту­ці­ях, де в чер­го­вий раз по­ру­шу­є­ться пи­та­н­ня Кри­му та не­пра­во­вих за­хо­дів що­до ко­рін­них жи­те­лів.

Жа­хли­во, але гро­ма­дя­ни Укра­ї­ни за­раз зму­ше­ні під­ко­ря­ти­ся по­ряд­ку, який си­ло­вим ме­то­дом уста­но­ви­ла Ро­сія в Кри­му. Мо­жна звер­ну­ти­ся до укра­їн­ської про­ку­ра­ту­ри Кри­му — але тіль­ки якщо це не за­шко­дить са­мо­му Се­ме­ні, адже та­кі дії мо­жуть спро­во­ку­ва­ти ще біль­шу агре­сію зі сто­ро­ни оку­па­цій­ної вла­ди. То­му тре­ба зва­жу­ва­ти на всі об­ста­ви­ни. Обов’яз­ко­во ко­ри­сту­ва­ти­ся пра­во­вою до­по­мо­гою адво­ка­та, зби­ра­ти фа­ктаж на Єв­ро­пей­ський суд з прав лю­ди­ни. Ма­є­мо по­ру­ше­н­ня май­но­вих прав, пе­ре­слі­ду­ва­н­ня за про­фе­сій­ну ді­яль­ність, по­ру­ше­н­ня осно­во­по­ло­жних сво­бод, які за­хи­ща­ю­ться між­на­ро­дни­ми кон­вен­ці­я­ми. Але зно­ву ж та­ки, му­си­мо кон­ста­ту­ва­ти, що Ро­сія у сво­є­му су­до­чин­стві не зва­жає на за­галь­но­прийня­ту пра­во­ву пра­кти­ку і здо­ро­вий глузд вза­га­лі. То­му це ви­клик до сві­то­вої жур­на­ліст­ської спіль­но­ти, в то­му чи­слі укра­їн­ської, між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій «кри­ча­ти» про ви­па­док Ми­ко­ли Се­ме­ни і та­ким чи­ном ти­сну­ти на Ро­сію».

«Ми­ко­лу Се­ме­ну тре­ба тер­мі­но­во ева­ку­йо­ву­ва­ти з Кри­му, — вва­жає

Ігор РОЗКЛАДАЙ, юрист Ін­сти­ту­ту ме­діа-пра­ва. —

За­раз це зро­би­ти лег­ше, ніж по­тім ви­тя­га­ти з тюр­ми. І для Ро­сії від­пу­сти­ти йо­го бу­ло б ви­гі­дним, адже до­зво­ли­ло би уни­кну­ти чер­го­вих зви­ну­ва­чень в обме­жен­ні сво­бо­ди сло­ва. На­скіль­ки ми ба­чи­мо зі справ 29 по­літв’язнів-укра­їн­ців, спо­ді­ва­ти­ся на ефе­ктив­ність адво­ка­цій­них зу­силь мар­но. Ар­гу­мен­ти з за­галь­но­прийня­то­го між­на­ро­дно­го пра­ва не бу­дуть пра­цю­ва­ти, в ро­сій­сько­му су­ді рі­ше­н­ня вже «на­пи­са­ні», і діє прин­цип «бу­ла би лю­ди­на, а спра­ва зна­йде­ться». За­раз за роз­ви­тком по­дій ма­ють при­скі­пли­во слід­ку­ва­ти жур­на­лі­сти, аж до то­го, щоб до­не­сти пи­та­н­ня Се­ме­ни до Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни. Ми є свід­ка­ми, як в Кри­му три­ва­ють пе­ре­слі­ду­ва­н­ня тих, хто кри­ти­чно ста­ви­ться до су­спіль­но-по­лі­ти­чної си­ту­а­ції, і в осо­бли­во­му «фо­ку­сі ува­ги» пе­ре­бу­ва­ють якраз жур­на­лі­сти — бло­ге­ри, ко­лум­ні­сти, ко­ре­спон­ден­ти є одні­єю з пер­ших ці­лей оку­па­цій­но­го су­до­чин­ства».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.