Уза­конь­те... «чор­ний кон­тра­бас»!

Во­лон­те­ри про­сять за­ко­но­дав­ців спро­сти­ти вве­зе­н­ня при­ла­дів ні­чно­го ба­че­н­ня для по­треб ар­мії, як це до­зво­ле­но в Єв­ро­пі

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Іна­кше тим, хто ку­пує так зва­ну ні­чну опти­ку за кор­до­ном і вво­зить її че­рез укра­їн­ський кор­дон, щоб до­ста­ви­ти бій­цям на фронт, за­гро­жує до дев’ яти ро­ків по­збав­ле­н­ня во­лі. На­ше за­ко­но­дав­ство не до­зво­ляє віль­но­го обі­гу те­хні­чних спец­за­со­бів, до яких на­ле­жить та­ке обла­дна­н­ня. Шир­ше про цю про­бле­му шість во­лон­тер­ських ор­га­ні­за­цій роз­по­ві­ли у від­кри­то­му ли­сті до Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Пе­тра По­ро­шен­ка. Акти­ві­сти на­го­ло­си­ли, що від ве­сни 2014 ро­ку за­ку­пи­ли та пе­ре­да­ли вій­сько­вим де­ся­тки ти­сяч те­пло­ві­зо­рів, при­ла­дів ні­чно­го ба­че­н­ня, опти­чно­го обла­дна­н­ня, ра­діо­стан­цій, GPS- на­ві­га­то­рів, без­пі­ло­тних лі­таль­них апа­ра­тів та ін­ших те­хні­чних за­со­бів. Май­же все до­во­ди­ло­ся вво­зи­ти не­ле­галь­но.

Як за­зна­чив у ко­мен­та­рях до ли­ста волонтер та один із під­пи­сан­тів звер­не­н­ня Ро­ман Сі­ні­цин, 90% усьо­го, що за ці два ро­ки вве­зе­но на фронт, це «чор­ний, чор­ний кон­тра­бас» (тоб­то кон­тра­бан­да. — Авт.). «Від­по­від­но до укра­їн­сько­го за­ко­но­дав­ства, будь-який при­стрій чи при­лад, скла­дні­ший за ви­кру­тку, мо­же бу­ти ви­зна­ним спе­ці­аль­ним те­хні­чним за­со­бом, за во­ло­ді­н­ня яким пе­ред­ба­че­но, від­по­від­но до ст. 359 Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, кри­мі­наль­ну від­по­від­аль­ність у ви­гля­ді по­збав­ле­н­ня во­лі, — йде­ться у ли­сті волонтерів. — Від­су­тність у за­ко­но­дав­стві чі­тко­го та ви­чер­пно­го пе­ре­лі­ку ха­ра­кте­ри­стик спе­ці­аль­них те­хні­чних за­со­бів при­зво­дить до то­го, що ле­галь­но при­вез­ти в Укра­ї­ну, роз­ми­тни­ти й по­ста­ви­ти на ба­ланс при­ла­ди та при­строї не мо­жуть на­віть дер­жав­ні стру­кту­ри. При цьо­му йде­ться не про спе­ці­аль­ні те­хні­чні за­со­би, а про при­ла­ди та при­строї, що пе­ре­бу­ва­ють у віль­но­му ци­віль­но­му обі­гу в ЄС, США, Ка­на­ді та ін­ших ци­ві­лі­зо­ва­них кра­ї­нах».

«МИ ВСІ ДРУЖНО ПІДЕМО В ЛУК’ЯНІВСЬКЕ СІЗО»

Щоб усу­ну­ти та­кі пе­ре­по­ни, іні­ці­а­то­ри ли­ста про­сять за­ко­но­дав­ців змі­ни­ти на­ші за­ко­ни від­по­від­но до єв­ро­пей­ських. Зокре­ма, вне­сти змі­ни до ст. 359 Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, ви­зна­чив­ши чі­ткий і ви­чер­пний пе­ре­лік при­стро­їв, що є спе­ці­аль­ни­ми те­хні­чни­ми за­со­ба­ми, та їхні те­хні­чні ха­ра­кте­ри­сти­ки. Крім то­го, пе­ред­ба­ча­ти кри­мі­наль­ну від­по­від­аль­ність ви­клю­чно у ра­зі не­за­кон­но­го за­сто­су­ва­н­ня та­ких при­ла­дів.

Так во­лон­те­ри про­сять убез­пе­чи­ти са­мих се­бе та тих, хто до­по­ма­гав у за­ку­пів­лі ні­чної опти­ки для бійців. « Нам ідуть на­зу­стріч лю­ди, які став­лять під­пи­си на до­ку­мен­тах під час пе­ре­ти­ну кор­до­ну, ті ж ми­тни­ки та кон­тра­бан­ди­сти. Ми да­є­мо ку­пу па­пір­ців, що ми від бла­го­дій­но­го фон­ду, що це для та­кої- то вій­сько­вої ча­сти­ни, тоб­то є під­твер­дже­н­ня про­це­ду­ри, але це під час вій­ни. Ко­ли при­йдуть ін­ші ча­си та вла­да, по­чнуть з’ясо­ву­ва­ти, чим ми за­йма­лись, і ми всі дружно підемо в Лук’ янівське СІЗО » , — по­яснює Ігор Фе­дір­ко, волонтер Фон­ду « Ком­бат- UA » ( ця ор­га­ні­за­ція — одна з під­пи­сан­тів ли­ста).

«ВМОНТОВАНИЙ У РЕШІТКУ АВ­ТО­МО­БІ­ЛЯ ВІДЕОРЕЄСТРАТОР — ТЕЖ НЕ­ЗА­КОН­НИЙ»

За під­ра­хун­ка­ми Фе­дір­ка, дер­жа­ва за час кон­флі­кту на Дон­ба­сі змо­гла за­ку­пи­ти для ар­мії ти­ся­чу­пів­то­ри при­ла­дів ні­чно­го ба­че­н­ня, та ча­сто ця те­хні­ка вже бу­ла у ви­ко­ри­стан­ні. Для по­рів­ня­н­ня — один «Ком­бат-UA» при­віз вій­сько­вим до п’яти ти­сяч оди­ниць та­кої опти­ки.

«Це обла­дна­н­ня мо­жна ку­пи­ти в будь-яко­му єв­ро­пей­сько­му чи аме­ри­кан­сько­му ма­га­зи­ні без жо­дних до­зво­лів. Тоб­то ми про­си­мо на­да­ти та­кі са­мі умови, як у ци­ві­лі­зо­ва­них кра­ї­нах сві­ту. Ми ж не ба­на­но­ва ре­спу­блі­ка, — про­дов­жує Ігор Фе­дір­ко. — Наразі будь-яке обла­дна­н­ня за­во­зи­ться в Укра­ї­ну не­ле­галь­но, за­пи­су­є­ться, що це де­та­лі або не­справ­ний при­лад. Не мо­жна за­кон­но вво­зи­ти де­та­лі до ні­чної опти­ки, що ускла­днює ре­монт, а в біль­шо­сті ви­пад­ків уне­мо­жлив­лює йо­го. Ска­не­ри ра­діо­ча­стот, на­при­клад, за­во­зять як зви­чай­ні ра­діо­при­йма­чі. На­справ­ді це при­ймач по­трій­но­го при­зна­че­н­ня, але він жо­дної шко­ди не мо­же зав­да­ти за­хи­ще­но­му зв’яз­ку, яким ко­ри­сту­ю­ться на­ші спец­слу­жби. Але йо­го до­да­ли до цьо­го пе­ре­лі­ку за прин­ци­пом: усе, що не до­зво­ле­но, теж за­бо­ро­не­но».

«За­га­лом цей пе­ре­лік те­хні­чних спец­за­со­бів ство­рю­ва­ли за ча­сів Яну­ко­ви­ча, СБУ уне­мо­жли­ви­ло для нор­маль­них лю­дей ко­ри­сту­ва­н­ня та­ки­ми за­со­ба­ми. За нор­ма­ми ни­ні­шньо­го за­ко­но­дав­ства, відеореєстратор, що вмон­то­ву­є­ться в решітку ав­то­мо­бі­ля, теж є про­ти­за­кон­ним», — уто­чнює Фе­дір­ко.

АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕ­ЗИ­ДЕН­ТА — «ЗА» ЗМІ­НИ ЗАКОНІВ

Акти­ві­сти ка­жуть, що на­став час ро­зі­бра­ти­ся з не­без­пе­чни­ми по­двій­ни­ми стан­дар­та­ми, бо це по­ро­джує до­да­тко­ве по­ле для ма­ні­пу­ля­цій. На ща­стя, облав чи пе­ре­ві­рок во­лон­тер­ські об’єд­на­н­ня ще не ма­ли, але на май­бу­тнє їх не ви­клю­ча­ють. «У нас є ла­бо­ра­то­рія з ре­мон­ту ні­чної те­хні­ки. Там що­дня обла­дна­н­ня біль­ше, ніж на 180 ти­сяч до­ла­рів. Якщо ту­ди при­йде будь-яка пе­ре­вір­ка СБУ чи про­ку­ра­ту­ри, всіх нас ув’язнять», — до­дає Ігор Фе­дір­ко.

У сво­є­му ли­сті акти­ві­сти по­про­си­ли ство­ри­ти ро­бо­чу гру­пу, до скла­ду якої вклю­чи­ти пред­став­ни­ків во­лон­тер­ської спіль­но­ти, та спіль­но по­ча­ти ро­бо­ту над за­ко­но­дав­чи­ми змі­на­ми. Не­що­дав­но во­лон­те­рам за­те­ле­фо­ну­ва­ли з Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та, обі­ця­ли, що та­ку гру­пу не­вдов­зі ство­рять, пер­ше за­сі­да­н­ня пла­ну­є­ться на ли­пень. Якщо все справ­ді вда­сться, це мо­жна роз­ці­ню­ва­ти як не­зна­чну по­дя­ку во­лон­те­рам від дер­жа­ви за їхню дво­рі­чну ро­бо­ту на змі­цне­н­ня укра­їн­ської ар­мії.

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.