Укра­їн­ський хенд-мейд «ви­ріс» із су­ве­ні­рів

17% на­ших спів­гро­ма­дян ма­ють хо­бі, на яко­му мо­жна за­ро­бля­ти

Den (Ukrainian) - - Економіка - Оль­га КОСТЮК

Сві­то­ва мо­да на хенд-мейд тор­кну­ла­ся Укра­ї­ни. Кра­ї­на пе­ре­жи­ває справ­жній бум по­пу­ляр­но­сті ав­тор­ських ви­ро­бів. Ке­рів­ник сер­ві­су з про­да­жу то­ва­рів ру­чної ро­бо­ти Crafta.ua Оле­ксандр Юр’єв ствер­джує — укра­їн­цям є куди роз­ви­ва­ти­ся у цьо­му на­прям­ку, бо по­пит про­дов­жує зро­ста­ти. На­ших спів­гро­ма­дян все біль­ше ці­кав­лять пра­кти­чні по­бу­то­ві ре­чі ав­тор­сько­го ви­го­тов­ле­н­ня.

Ду­же дов­го в Укра­ї­ні хенд-мейд асо­ці­ю­ва­ли са­ме з су­ве­ні­ра­ми, які про­по­ну­ють ту­ри­стам бі­ля му­зе­їв та істо­ри­чних пам’яток. Та ко­ли ві­тчи­зня­ний ри­нок від­ре­а­гу­вав на но­ві тен­ден­ції, які при­йшли до нас із За­хо­ду (жи­те­лів США та за­мо­жних кра­їн За­хо­ду дав­но при­ва­блю­ють уні­каль­ні та які­сні ре­чі — ав­тор­ський одяг, аксе­су­а­ри, рі­зно­ма­ні­тні то­ва­ри для до­му), ви­яви­ло­ся, що скринь­ка, бу­ла­ва та пи­сан­ка — не зов­сім те, що по­трі­бне на­шо­му спо­жи­ва­че­ві. Май­стри, які пе­ре­орі­єн­ту­ва­ли­ся, змо­гли одра­зу зна­йти сво­їх по­ку­пців.

ЯК КРИЗА «ПЕРЕКРОЇЛА» РИ­НОК

Одним із чин­ни­ків роз­кві­ту по­пи­ту на укра­їн­ський хенд-мейд ста­ла криза. Бе­зу­мов­но, спо­ча­тку во­на не­га­тив­но впли­ну­ла на ри­нок то­ва­рів ав­тор­сько­го ви­ро­бни­цтва: на по­ча­тку 2014 ро­ку про­да­жі впа­ли в пер­шу чер­гу че­рез те, що лю­ди ста­ли еко­но­ми­ти на всьо­му, що не вхо­ди­ло до гру­пи то­ва­рів пер­шої не­об­хі­дно­сті. Під цю ка­те­го­рію по­тра­пи­ли й по­да­рун­ки (а близь­ко 42% хенд-мейд ви­ро­бів ку­пу­ва­ли са­ме для ці­єї ме­ти).

Ще одним кри­зо­вим фа­кто­ром ста­ло по­до­рож­ча­н­ня ма­те­рі­а­лів. Ще за ча­сів «до­ла­ра по ві­сім» укра­їн­ські ви­ро­бни­ки за­ку­по­ву­ва­ли пе­ре­ва­жно іно­зем­ні ни­тки, тка­ни­ни, при­кра­си, фур­ні­ту­ру та ін­ші еле­мен­ти. Пі­сля кур­со­во­го ко­ли­ва­н­ня за­ку­пі­вель­ні ці­ни зро­сли у кіль­ка ра­зів — і це від­по­від­но впли­ну­ло на со­бі­вар­тість го­то­вих ви­ро­бів. Але зго­дом по­чав­ся пе­рі­од ста­бі­лі­за­ції рин­ку.

По­чи­на­ю­чи з дру­гої по­ло­ви­ни 2015 ро­ку, по­пит на то­ва­ри ру­чної ро­бо­ти зна­чно ви­ріс: май­стри та спо­жи­ва­чі всти­гли при­сто­су­ва­ти­ся до но­вих рин­ко­вих умов. Зокре­ма, де­я­кі ав­то­ри зна­йшли аль­тер­на­ти­ву у ма­те­рі­а­лах віт чиз ня но го ви роб ниц т ва. Ав­тор­ські ви­ро­би більш які­сні, уні­каль­ні, а ці­ни на них ча­сто та­кі ж, як і на ма­со­ву про­ду­кцію, че­рез те, що у їхній со­бі­вар­то­сті не за­кла­де­но ви­тра­ти на орен­ду, ре­кла­му, ло­гі­сти­ку, під­трим­ку брен­ду то­що.

ШАНС ПО­ДО­ЛА­ТИ БЕЗРОБІТТЯ

Вра­хо­ву­ю­чи тен­ден­ції, про­даж то­ва­рів ру­чної ро­бо­ти мо­жна роз­ці- ню­ва­ти як ва­рі­ант для роз­ви­тку вла­сно­го бі­зне­су, що осо­бли­во акту­аль­но на тлі скла­дної си­ту­а­ції на рин­ку пра­ці. Зокре­ма, за да­ни­ми Мі­ні­стер­ства со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки, в на­шій кра­ї­ні за одне ро­бо­че мі­сце зма­га­ю­ться 19 осіб, при­чо­му най­мен­ший по­пит — на пред­став­ни­ків се­ре­дньої ква­лі­фі­ка­ції.

Одна з пе­ре­ваг роз­ви­тку бі­зне­су з ви­ро­бни­цтва та про­да­жу то­ва­рів ав­тор­ської ро­бо­ти — від­су­тність ве­ли­ких ка­пі­та­ло­вкла­день на по­ча­тку. До­ста­тньо ви­тра­ти­тись на ма­те­рі­а­ли для пер­ших кіль­кох ви­ро­бів — а це до­сту­пно май­же ко­жно­му. Та- кож не­об­хі­дно орі­єн­ту­ва­ти­ся на по­пит. За­раз по­ку­пців най­біль­ше ці­кав­лять та­кі ав­тор­ські то­ва­ри: ме­блі; текс­тиль; ди­тя­чі ре­чі (одяг, ігра­шки, аксе­су­а­ри); до­ро­слий одяг та взу­т­тя; при­кра­си та аксе­су­а­ри; на­ту­раль­ні ко­сме­ти­чні за­со­би; кан­це­ляр­ські то­ва­ри.

РИ­НОК ЗБУТУ ТО­ВА­РІВ РУ­ЧНОЇ РО­БО­ТИ

Про­да­ва­ти хенд-мейд ви­ро­би укра­їн­ські май­стри мо­жуть на спе­ці­а­лі­зо­ва­них яр­мар­ках і ви­став­ках. Що­прав­да, та­кі за­хо­ди про­во­дять не­ре­гу­ляр­но (пі­ко­ві се­зо­ни — лі­то та 1— 2 мі­ся­ці пе­ред Но­вим ро­ком). Тим біль­ше, що участь у за­хо­дах до­сту­пна не ко­жно­му — во­на не без­ко­штов­на, крім то­го, май­страм з не­ве­ли­ких на­се­ле­них пун­ктів до­во­ди­ться везти то­вар до ве­ли­ких міст, що до­сить не­зру­чно.

Тож ба­га­то май­стрів зда­ють свій то­вар під ре­а­лі­за­цію у спе­ці­а­лі­зо­ва­ні крам­ни­ці або про­да­ють їх вла­сно­руч на «сти­хій­них» рин­ках хен­дмей­ду. Яскра­вий при­клад — Ан­дрі­їв­ський узвіз у Ки­є­ві. Але цей спо­сіб та­кож не ду­же зру­чний, бо по­тре­бує ве­ли­ких за­трат ча­су. Май­страм бу­кваль­но ні­ко­ли пра­цю­ва­ти над но­ви­ми ви­ро­ба­ми. Тим біль­ше, що по­ку­пці на та­ких рин­ках — да­ле­ко не весь зріз мо­жли­вої ці­льо­вої ау­ди­то­рії. Ну хто на узво­зі ку­пу­ва­ти­ме ме­блі?

Ще один спо­сіб — про­даж вла­сних то­ва­рів че­рез вла­сний сайт. Він дає мо­жли­вість за­лу­чи­ти біль­шу кіль­кість по­ку­пців з усі­єї кра­ї­ни чи на­віть су­сі­дніх дер­жав. Але ство­ре­н­ня і про­су­ва­н­ня ін­тер­нет-ре­сур­су — до­сить до­ро­га спра­ва, що та­кож за­ймає не­ма­ло ча­су.

Один з най­більш прийня­тних спосо­бів про­да­жу про­ду­кції ру­чної ро­бо­ти — роз­мі­ще­н­ня на спе­ці­а­лі­зо­ва­них ін­тер­нет-пла­тфор­мах. Най­більш ві­до­мий за­кор­дон­ний пор­тал, який спе­ці­а­лі­зу­є­ться на про­да­жі хен­дмейд то­ва­рів та зде­біль­шо­го орі­єн­ту­є­ться на май­стрів зі США та Єв­ро­пи, — Etsy.com.

Про­те не­що­дав­но по­ча­ли від­кри­ва­ти­ся ві­тчи­зня­ні ін­тер­нет-пла­тфор­ми. Се­ред них — Crafta.ua, го­лов­не зав­да­н­ня яко­го, як ствер­джу­ють йо­го за­снов­ни­ки, — зі­бра­ти яко­мо­га біль­ше май­стрів та ша­ну­валь­ни­ків хенд-мейд ви­ро­бів на одній пла­тфор­мі, зро­би­ти роз­мі­ще­н­ня та по­шук не­об­хі­дних то­ва­рів ма­кси­маль­но зру­чним та швид­ким, а та­кож да­ти по­ку­пцям мо­жли­вість за­мов­ля­ти то­ва­ри на­пря­му у май­стрів.

17% на­ших спів­гро­ма­дян ма­ють хо­бі, на яко­му мо­жна за­ро­бля­ти (зокре­ма хен­дмейд); близь­ко 42% май­стрів — твор­ча мо­лодь; се­ред ви­ро­бни­ків то­ва­рів ру­чної ро­бо­ти

64% — жін­ки. Біль­шість із них — мо­ло­ді ма­ми, які по­ча­ли ство­рю­ва­ти ці­ка­ві ре­чі (зде­біль­шо­го для ді­тей), пе­ре­бу­ва­ю­чи у де­кре­тній від­пус­тці, для ба­га­тьох це пе­ре­тво­ри­ло­ся на по­стій­ну спра­ву та дже­ре­ло до­да­тко­во­го до­хо­ду

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.