100 ти­сяч єв­ро – на «пе­ре­пис» ри­би

У ве­ре­сні 2016 р окув Укра­ї­ні стар­тує про фі­нан­со­ва в а ний Есто­ні­єю про­ект мо­ні­то­рин­гу про­ми­сло­во­го ви­ло­ву на рі­чках

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Мі­ні­стер­ство за­кор­дон­них справ Есто­нії ви­ді­ли­ло грант у роз­мі­рі 100 тис. ев­ро на про­ект із роз­роб­ки та за­пу­ску ін­фор­ма­цій­ної си­сте­ми мо­ні­то­рин­гу про­ми­сло­во­го ви­ло­ву ри­би в Укра­ї­ні. Зав­дя­ки си­сте­мі мо­ні­то­рин­гу дер­жа­ва отри­має мо­жли­вість в ре­жи­мі ре­аль­но­го ча­су від­слід­ко­ву­ва­ти об­ся­ги про­ми­сло­во­го ви­ло­ву.

«Укра­ї­на отри­має еле­ктрон­ну ін­фор­ма­цію про опе­ра­ції та уго­ди в сфе­рі ри­бно­го го­спо­дар- ства, істо­рію да­них всьо­го се­кто­ру про­фе­сій­но­го ри­баль­ства: до­зво­ли на ви­лов, да­ні про ви­лов та про пер­вин­ний про­даж, де­кла­ра­цію про роз­ван­та­же­н­ня, транс­порт­ні до­ку­мен­ти. Про­гра­ма та­кож бу­де ін­те­гро­ва­на з ре- єстром ри­бо­лов­них су­ден » , — по­ві­до­мив го­ло­ва Дер­жри­б­агент­ства Яре­ма Ко­ва­лів.

« У рам­ках про­е­кту за­пла­но­ва­на ада­пта­ція ін­фор­ма­цій­ної си­сте­ми Есто­нії від­по­від­но до укра­їн­сько­го за­ко­но­дав­ства,її­мо­ди­фі­ка­ці­я­зме­то­ю­п­одаль­шо­го­за­сто­су­ва­н­няв­ри­бно­му­го­спо­дар­стві­Укра­ї­ни»,—роз­по­вів­ві­це-кан­цлер з пи­тань хар­чо­вої без­пе­ки, на­у­ки та роз­ви­тку Мі­ні­стер­ства сіль­сько­го жи­т­тя Есто­нії То­о­мас Кев­вай.

У прес- слу­жбі Дер­жри­ба­ген­ства по­ві­до­ми­ли, що про­ект із впро­ва­дже­н­ня си­сте­ми роз­ра­хо­ва­но на 9 мі­ся­ців — з ве­ре­сня 2016 по тра­вень 2017 ро­ку. Він скла­да­є­ться з п’ яти ета­пів. На пер­шо­му ета­пі, з ве­ре­сня по жов­тень, естон­ською сто­ро­ною бу­де здій­сне­но ана­ліз ри­бно­го го­спо­дар­ства Укра­ї­ни та про­ве­де­но те­хні­чні ро­бо­ти (роз­ро­бле­но па­нель адмі­ні­стра­то­ра з ба­зо­ви­ми фун­кці­я­ми, ада­пто­ва­но еле­мент зві­тно­сті). З ли­сто­па­да по лю­тий естон­ські та укра­їн­ські спе­ці­а­лі­сти ра­зом пра­цю­ва­ти­муть над ада­пта­ці­єю си­сте­ми. У бе­ре­зні си­сте­ма мо­ні­то­рин­гу про­ми­сло­во­го ви­ло­ву ри­би має роз­по­ча­ти ро­бо­ту в те­сто­во­му ре­жи­мі. В подаль­шо­му її ро­бо­ту ко­ор­ди­ну­ва­ти­ме укра­їн­ська сто­ро­на, якій естон­ські ко­ле­ги ор­га­ні­зу­ють не­об­хі­дне на­вча­н­ня.

ФО­ТО АР­ТЕ­МА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.