Дов­го­о­чі­ку­ва­на ре­зо­лю­ція

Пар­ла­мент­ська асам­блея ОБСЄ за­су­ди­ла обме­же­н­ня сво­бо­ди сло­ва у Кри­му

Den (Ukrainian) - - Мас-медіа - Ана­ста­сія РУДЕНКО, «День»

У Ре­зо­лю­ції ПА ОБСЄ «за­су­джує сер­йо­зні обме­же­н­ня сво­бо­ди за­со­бів ма­со­вої ін­фор­ма­ції і сво­бо­ди ви­слов­ле­н­ня дум­ки у Кри­му, де від­клю­ча­ють укра­їн­ські те­ле­ка­на­ли, за­мі­ню­ю­чи їхте­ле­ка­на­ла­ми Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції, зму­шу­ють за­кри­ва­ти­ся за­со­би ма­со­вої ін­фор­ма­ції крим­ськи­хта­тар і по­гро­жу­ють, за­ля­ку­ють та пе­ре­слі­ду­ють жур­на­лі­стів», а та­кож за­су­джує всі по­ру­ше­н­ня прав лю­ди­ни і осно­во­по­ло­жних сво­бод на Крим­сько­му пів­остро­ві, які ха­ра­кте­ри­зу­ю­ться, зокре­ма, по­си­ле­н­ням ре­пре­сій, на­си­л­ля і дис­кри­мі­на­ції ко­рін­но­го на­се­ле­н­ня крим­ських та­тар та етні­чних укра­їн­ців.

У до­ку­мен­ті, зокре­ма, мі­сти­ться за­клик за­без­пе­чи­ти за­хист усіх прав лю­ди­ни і осно­во­по­ло­жних сво­бод в Ав­то­ном­ній Ре­спу­блі­ці Крим і мі­сті Се­ва­сто­по­лі в ча­сти­ні, що сто­су­є­ться, inter alia, сво­бо­ди мир­них зі­брань і асо­ці­а­цій, сво­бо­ди за­со­бів ма­со­вої ін­фор­ма­ції і сво­бо­ди ви­ра­же­н­ня ду­мок, до­сту­пу до ін­фор­ма­ції, сво­бо­ди дум­ки, со­ві­сті, ре­лі­гії чи пе­ре­ко­нань, сво­бо­ди пе­ре­су­ва­н­ня, пра­ва на мі­сце про­жи­ва­н­ня, гро­ма­дян­ство, на пра­цю, вла­сність і зе­мель­ни­хправ, пра­ва до­сту­пу до охорони здоров’я та осві­ти й усіх ін­ших гро­ма­дян­ських, по­лі­ти­чних, еко­но­мі­чних, со­ці­аль­них і куль­тур­ни­хправ.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.