Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки – «на ко­ні»!

Уча­сни­ки «ли­пне­во­го ін­тен­си­ву» «Дня» від­ві­да­ли кін­но­спор­тив­ний клуб сі­мей­но­го ти­пу

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Хри­сти­на ПЕТРЕНКО, Оле­на КУРЕНКОВА, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»-2016

При­єм­ною не­спо­ді­ван­кою для лі­тньо­шко­ля­рів ста­ла по­їзд­ка до кін­но­спор­тив­но­го клу­бу сі­мей­но­го ти­пу «Equides Club». І не­дар­ма, адже сим­во­лом Лі­тньої шко­ли «Дня» є ко­ник Але­гро, який на­га­дує про те, що жур­на­лі­сти­ка має при­но­си­ти за­до­во­ле­н­ня тим, хто нею за­йма­є­ться.

Клуб роз­та­шо­ва­ний на бе­ре­зі озе­ра і має ве­ли­че­зну те­ри­то­рію в16га.Тут­го­ту­ю­тьспортс­ме­нів­дов­ну­трі­шні­хі­мі­жна­ро­дни­хзма­гань,на­вча­ю­ть­ама­то­рів,адля­ді­тей­про­во­дя­тьі­по­те­ра­пі­ю­і­на­ві­тьгім­на­сти­ку...на ко­нях!

Про клуб, йо­го «ме­шкан­ців» та осо­бли­во­сті кін­но­го спор­ту до­кла­дно роз­по­ві­ла Ка­те­ри­на Цу­лун — су­д­дя кін­ни­хзма­гань і на­чаль­ник ко­ню­шні в «Equides Club», що зна­хо­ди­ться у се­лі Лі­сни­ки (від сто­ли­ці — ру­кою по­да­ти). Під час екс­кур­сії за­хо­пле­ні «шко­ля­ри­ки» не стри­му­ва­ли по­ди­ву: як вправ­но пра­ців­ни­ки клу­бу до­гля­да­ють і ви­хо­ву­ють тва­рин і з якою до­ві­рою ко­ні став­ля­ться до лю­дей. Осо­бли­вою при­єм­ні­стю бу­ла для юна­цтва змо­га по­го­ду­ва­ти ко­ни­ків при­дба­ни­ми по­пе­ре­дньо яблу­ка­ми і цукром.

Ви­яви­ло­ся, що ко­ні — ду­же зайня­ті ство­рі­н­ня, адже день у ни­хроз­пи­са­ний май­же по­хви­лин­но. Втім, є час і по­пра­цю­ва­ти, і ро­зім’ яти­ся, і сма­чно по­їсти (одна тва­ри­на ва­гою 500—700 кг по­гли­нає за до­бу не мег­ше 12 кг сі­на, а та­кож кіль­ка кг вів­са та мю­слів з рі­зно­ма­ні­тни­ми по­жив­ни­ми до­бав­ка­ми), і від­по­чи­ти. А ще лі­тньо­шко­ля­рам по­ща­сти­ло по­тра­пи­ти на вра­ні­шнє тре­ну­ва­н­ня ко­ней.

Від па­ні Ка­те­ри­ни сту­ден­ти та­кож ді­зна­лись про те, що в Укра­ї­ні, а са­ме у Жа­шко­ві, за­раз зна­хо­ди­ться пер­ший за сві­то­вим рей­тин­гом же­ре­бець-ви­ро­бник — Кор­нет Обо­лен­ські. Крім то­го, кінь з Пе­три­ків­сько­го кін­но­го за­во­ду, що в Дні­про­пе­тров­ській обла­сті, пе­ре­міг на Бун­дес Чем­піо­на­ті у Ні­меч­чи­ні, а ще один їхній кінь став чем­піо­ном Єв­ро­пи ми­ну­ло­го ро­ку. «В Укра­ї­ні є хо­ро­ші ко­ні, і цим мо­жна і тре­ба пи­ша­тись » , — го­во­рить па­ні Ка­те­ри­на.

Якщо зов­сім не­що­дав­но у на­шій кра­ї­ні кін­ний спорт вва­жав­ся екс­клю­зи­вом, то ни­ні він до­сту­пний ко­жно­му охо­чо­му, не за­ле­жно від ві­ко­вої ка­те­го­рії чи ста­ті. Ви­рі­шаль­ні фа­кто­ри — при­су­тність ве­ли­ко­го ба­жа­н­ня за­йма­ти­ся на­по­ле­гли­во і ре­гу­ляр­но, лю­бов до ко­ни­ка та го­тов­ність пі­клу­ва­ти­ся про ньо­го і бра­ти на се­бе від­по­від­аль­ність. Па­ні Ка­те­ри­на до­дає: «Це най­де­мо­кра­ти­чні­ший вид спор­ту. Існу­ють зма­га­н­ня для ді­тей з дво­хро­ків. А на Олім­пі­а­ді у Лон­до­ні за збір­ну Япо­нії ви­сту­пав спортс­мен, яко­му 86 ро­ків. Як ка­жуть, ма­єш час і ма­єш на­тхне­н­ня — впе­ред!»

Ма­ри­на СНIЖИНСЬКА, На­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет «Ки­є­во­Мо­ги­лян­ська ака­де­мія»:

— Умі­н­ня вча­сно ро­би­ти па­у­зу в ро­бо­ті — озна­ка про­фе­сіо­на­лі­зму. «День» по­ка­зує, як мо­жли­во ор­га­ні­зо­ву­ва­ти свій час так, щоб йо­го ви­ста­ча­ло і на ін­тен­сив­ну ро­бо­ту, і на за­слу­же­ний ре­лакс пі­сля неї. Спіл­ку­ва­н­ня з ко­ня­ми на пев­ний час ви­ки­ну­ло з го­ло­ви дум­ки про стат­ті, роз­ши­фров­ки, де­длай­ни. Але і в час від­по­чин­ку не має при­пи­ня­ти­ся ро­бо­та над со­бою. Ка­та­н­ня вер­хи і роз­мо­ва про світ кін­но­го спор­ту бу­ли для ме­не та ін­ши­хліт­шко­ля­рів чи­мось аб­со­лю­тно но­вим, що не ми­не без ко­ри­сті. Всі ми сьо­го­дні за­хо­ті­ли ма­ти сво­го ко­ня, усві­дом­лю­ю­чи, що для ре­а­лі­за­ції ці­єї но­вої, ще «ро­же­вої» мрії тре­ба на­би­ра­ти­ся до­сві­ду і ру­ха­ти­ся вго­ру. Світ ко­ней за­во­ро­жує. Зга­ду­є­ться Свіфт, який (хоч і не без іро­нії) в одній із ча­стин «Ман­дрів Гул­лі­ве­ра» зо­бра­зив ко­ней як на­дро­зум­ни­хі­стот, що ма­ють свою ци­ві­лі­за­цію. Ду­же зі­грі­ло, що пра­ви­ла кін­но­го спор­ту ма­кси­маль­но спря­мо­ва­ні на за­хист ін­те­ре­сів тва­рин. От­же, люд­ство ру­ха­є­ться у пра­виль­но­му на­прям­ку.

На­га­да­є­мо, що цьо­го­річ Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки від­бу­ва­є­ться за під­трим­ки Цен­тру ін­фор­ма­ції та до­ку­мен­та­ції НАТО в Укра­ї­ні.

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.