Пор­ту­га­лія – чем­піон Єв­ро­пи

Три уро­ки цьо­го­рі­чно­го мун­ді­а­лю з фут­бо­лу

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Збір­на Пор­ту­га­лії зав­дя­ки го­лу Еде­ра, за­би­то­му у дру­го­му тай­мі до­да­тко­во­го ча­су, ста­ла чем­піо­ном Єв­ро­пи з фут­бо­лу, обі­грав­ши го­спо­да­рів пер­шо­сті — ко­ман­ду Фран­ції. Пор­ту­галь­ці за­во­ю­ва­ли ти­тул чем­піо­на Єв­ро­пи впер­ше в істо­рії, хо­ча біль­шу ча­сти­ну гри бо­ро­ли­ся за пе­ре­мо­гу без сво­єї го­лов­ної зір­ки — в пер­шо­му тай­мі че­рез трав­му по­ле залишив їхній ка­пі­тан Кріштіану Роналду.

Сьо­го­дні ЧЄ-2016 — це вже фут­боль­на істо­рія. Істо­рія, з якої ко­жна збір­на має зро­би­ти свої уро­ки, осо­бли­во вра­хо­ву­ю­чи те, що від­бір на чем­піо­нат сві­ту-2018 роз­по­чи­на­є­ться вже ці­єї осе­ні.

УРОК №1: па­ра­ліч во­лі. Го­во­ря­чи про не­до­ста­тню мо­ти­ва­цію фут­бо­лі­стів до гри, від­су­тність ко­ле­кти­ву одно­дум­ців на по­лі і справ­жньо­го ба­жа­н­ня у ни­хпе­ре- мог­ти, пе­ре­дов­сім, зга­ду­єш збір­ну Укра­ї­ни. Са­ме від­су­тність нор­маль­ної мо­ти­ва­ції го­лов­ний тре­нер ко­ман­ди Ми­хай­ло Фо­мен­ко на­звав го­лов­ною при­чи­ною не­вда­ло­го ви­сту­пу на чем­піо­на­ті. Однак цей урок бу­де ва­жли­вим не ли­ше для укра­їн­ців. У не­до­оцін­ці су­пер­ни­ків та не­до­ста­тній мо­ти­ва­ції вбо­лі­валь­ни­ки зви­ну­ва­чу­ють збір­ну Ан­глії, яка по­сту­пи­ла- ся Іслан­дії; Іспа­нії — че­рез по­раз­ку Іта­лії, Бель­гії — пі­сля ви­ле­ту від Вель­су. Це ж сто­су­є­ться і по­тен­цій­но силь­ни­хко­манд, що не ви­йшли зі сво­їх­груп, — Ру­му­нії, Ро­сії, Ав­стрії.

УРОК №2: зла­го­дже­ність пе­ре­ма­гає клас. Пор­ту­га­лія, не ви­грав­ши жо­дно­го матчу в гру­пі і за­га­лом пе­ре­ма­га­ю­чи в до­да­тко­вий час чи по пе­наль­ті, ста­ла чем­піо­ном. Іслан­дія і Вельс, здо­лав­ши зна­чно ти­ту­ло­ва­ні ши х су­пер­ни­ків, про­де­мон­стру­ва­ли, що« ти­ха си­ла» мо­же і до­лає ви­до­ви­щність і на­віть клас.

УРОК №3. Жо­дних ав­то­ри­те­тів. ЧЄ-2016 про­де­мон­стру­вав, що на­віть сві­то­во­го рів­ня фут­боль­ні «зір­ки» не мо­жуть са­мо­туж­ки «ви­тя­гну­ти» гру всі­єї ко­ман­ди. З дру­го­го бо­ку, чем­піо­нат дав но­вих лі­де­рів і по­ка­зав, що ча­стор о з пі аре­ні фут­бо­лі­сти в кри­ти­чних мо­мен­тах« зду­ва­ю­ться ». Яскра­вий при­клад — фі­наль­на гра, де в се­ре­ди­ні пер­шо­го та­йму Пор­ту­га­лія втра­ти­ла лі­де­ра Кріштіану Роналду, однак ста­ла чем­піо­ном. Над­фан­та­сти­чна пер­со­наль­на гра Га­ре­та Бей­ла не до­по­мо­гла Вель­су ви­йти у фі­нал. Вейн Ру­ні не зміг до­по­мог­ти Ан­глії. На жаль, до­во­ди­ться зга­ду­ва­ти і ві­до­ми­ху сві­ті укра­їн­ських фут­бо­лі­стів Ан­дрія Яр­мо­лен­ка та Єв­ге­на Ко­но­плян­ку, які жо­дним чи­ном не до­по­мо­гли на­шій збір­ній.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.