Про «но­вий ГУЛАГ»

Се­стра Оле­га Сен­цо­ва — На­та­лія КА­ПЛАН: «Жур­на­лі­сти не по­вин­ні за­бу­ва­ти за­пи­ту­ва­ти у вла­ди, яка ро­бо­та ве­де­ться що­до звіль­не­н­ня укра­їн­ських хло­пців»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Се­стра Оле­га Сен­цо­ва — На­та­лія КА­ПЛАН: «Жур­на­лі­сти не по­вин­ні за­бу­ва­ти за­пи­ту­ва­ти у вла­ди, яка ро­бо­та ве­де­ться що­до звіль­не­н­ня укра­їн­ських хло­пців»

13ли­пня по­літв’язне­ві Оле­гу Сен­цо­ву, яко­го суд РФ за­су­див до 20 ро­ків ув’язне­н­ня, ми­нає 40 ро­ків. Крим­ча­нин, кі­но­ре­жи­сер, па­трі­от Укра­ї­ни. Прин­ци­по­ва по­ве­дін­ка Оле­га, як і ти­сяч укра­їн­ців, по­стра­жда­лих від агре­сії РФ, ви­ма­льо­вує образ справ­жньо­го гро­ма­дя­ни­на. У ли­сто­па­ді ми­ну­ло­го ро­ку ра­зом із Оле­гом свій де­ся­ти­рі­чний тер­мін ув’язне­н­ня отри­мав і Оле­ксандр Коль­чен­ко. За­раз Олег пе­ре­бу­ває в да­ле­кій Яку­тії, ку­ди йо­го від­пра­вив зло­чин­ний ре­жим Пу­ті­на — по­да­лі від ро­ди­чів, со­ра­тни­ків, спів­чу­ва­ю­чих. У пер­спе­кти­ві йо­го мо­жуть обмі­ня­ти на ро­сій­ських оку­пан­тів, як це бу­ло, на­при­клад, у ви­пад­ку з На­ді­є­ю­Сав­чен­ко й ін­ши­ми укра­їн­ця­ми. Бе­зу­мов­но, та­кий кре­мінь, як Сен­цов, від­пу­ска­ти Кремль бо­ї­ться, бо не зла­мав­ся, не при­став на умо­ви, не став «зру­чним» і під­хо­жим ре­жи­му. За­раз украй ва­жли­во жур­на­лі­стам, гро­мад­ським ді­я­чам та пе­ре­сі­чним гро­ма­дя­нам не про­сто на­га­ду­ва­ти, а кри­ча­ти про до­лю­та­ких лю­дей, як Сен­цов. У день йо­го на­ро­дже­н­ня іні­ці­а­тив­на гру­па «Ко­мі­тет со­лі­дар­но­сті» про­во­дить акці­ю­на під­трим­ку Оле­га й ін­ших по­літв’язнів бі­ля Ляд­ських во­ріт у Ки­є­ві.

«День» по­спіл­ку­вав­ся з се­строю Оле­га — На­та­лі­єю Ка­план, яка не­що­дав­но пе­ре­їха­ла до Укра­ї­ни з РФ.

«РОСІЯНИ СПО­КІЙ­НО ЙДУТЬ НА ЗАБІЙ. І НАВ­РЯД ЧИ ТАМ СУ­СПІЛЬ­СТВО НАЙ­БЛИЖ­ЧИМ ЧА­СОМ ЗМІ­НИ­ТЬСЯ»

— На­та­лю, за­раз ви в Укра­ї­ні. Що зму­си­ло вас за­ли­ши­ти Ро­сію?

— До цьо­го ме­не під­ве­ло са­ме су­спіль­ство у РФ. На­дія на те, що росіяни змі­ня­ться, то з’яв­ля­ла­ся, то зга­са­ла. Вре­шті-решт, я зро­зумі­ла, що, ма­буть, не до­жи­ву до змін.

— Ви від­чу­ва­ли не­без­пе­ку в Ро­сії? Лю­ди­на, яка зі­ткну­ла­ся з аб­со­лю­тно без­під­став­ни­ми зви­ну­ва­че­н­ня­ми на адре­су сво­го бра­та, ма­буть, при­пу­скає, що ця си­сте­ма мо­же пе­ре­мо­ло­ти і її.

— По­гроз на мо­ю­а­дре­су не над­хо­ди­ло, але те, що ця си­сте­ма у сво­їх ре­пре­сі­ях ду­же ви­бір­ко­ва і ні­хто там не є в без­пе­ці — це аб­со­лю­тно слу­шно під­мі­че­но. Узя­ти мо­жуть будь-яко­го і за що зав­го­дно, у то­му чи­слі за аб­со­лю­тно ви­га­да­ни­ми зви­ну­ва­че­н­ня­ми.

— Але ж, по­при роз­ча­ру­ва­н­ня, пев­ний від­со­ток аде­ква­тних лю­дей у РФ за­ли­ша­є­ться.

— Бе­зу­мов­но, та­кі лю­ди там є. І са­ме во­ни на­ма­га­ю­ться щось ро­би­ти, до­по­ма­га­ти по­літв’язням. При­чо­му ро­блять це на свій страх і ри­зик. Во­ни на­ма­га­ю­ться і ви­жи- ти, і при цьо­му за­яви­ти про се­бе, що не­без­пе­чно.

— На­при­клад, Лія Ахе­джа­ко­ва, бу­ду­чи пу­блі­чною лю­ди­ною, на­ма­га­є­ться че­рез цю пу­блі­чність до­но­си­ти свою по­зи­цію.

— У РФ ні­хто не мо­же бу­ти у без­пе­ці — це ва­жли­вий мо­мент для ро­зу­мі­н­ня си­ту­а­ції. Але па­ра­докс у то­му, що якщо ти на­віть ви­хва­ля­єш Пу­ті­на, то це не озна­чає, що ти не опи­ни­шся за ґра­та­ми. Це най­стра­шні­ше. У РФ ти не є в без­пе­ці, на­віть якщо ти ба­га­тий, ві­до­мий і всі­ля­ко під­три­му­єш пре­зи­ден­та. Зав­жди мо­жна ра­пто­во опи­ни­ти­ся в не­ми­ло­сті, якщо ко­мусь зна­до­би­ться, на­при­клад, твій бі­знес.

— Ви­хо­дить, що так зва­ні «ЛНР» і «ДНР» — це не­ве­ли­кі мо­де­лі ті­єї си­сте­ми, яка існує в РФ. Зов­ні всім го­во­рять про іде­о­ло­гію, де­мон­стру­ють пра­по­ри, хо­ди, вкру­чу­ють у міз­ки про­па­ган­ду, а фа­кти­чно за ці­єю шир­мою сто­їть ба­наль­ний роз­по­діл май­на, іна­кше ка­жу­чи — «віджим».

— Са­ме так. Є та­кі фа­кти, ко­ли за ґра­та­ми си­дить ціл­ком про­пу­тін­ська лю­ди­на вна­слі­док то­го, що її бі­знес зна­до­бив­ся ко­мусь іще. У РФ не­має за­ко­ну і не­має су­дів. Під ре­пре­сії по­тра­пи­ти мо­же хто зав­го­дно, але, перш за все, зві­сно, в ці жор­на по­тра­пля­ють не­зго­дні. І у зга­да­ної Лії Ахе­джа­ко­вої теж є шанс по­тра­пи­ти в ка­зе­ма­ти. До­дам те, що жо­дної іде­о­ло­гії в РФ не­має аб­со­лю­тно. Сьо­го­дні во­ни го­во­рять одне, а зав­тра — ін­ше. Про­па­ган­да вза­га­лі мо­же роз­вер­ну­ти одну й ту са­му те­му на 180 гра­ду­сів, якщо це бу­де не­об­хі­дно. Там іде­о­ло­гія зво­ди­ться до при­мі­тив­но­сті — дов­ко­ла во­ро­ги, а «Русь-ма­ту­шка» вря­тує весь світ. І на­віть цей при­мі­тив му­тує за­ле­жно від си­ту­а­ції. Ін­фор­ма­цій­но росіяни пе­ре­бу­ва­ють у ка­псу­лі і про­сто ду­ма­ють, що так скрізь, і прав­ди ні­де не зна­йти, то­му про­сті­ше си­ді­ти і мов­ча­ти «в тря­по­чку». Це при­зво­дить до то­го, що лю­ди не го­то­ві не ли­ше бо­ро­ти­ся за су­сі­да або чле­на сім’ї, а й за се­бе не мо­жуть по­сто­я­ти пе­ред ці­єю си­сте­мою. Так росіяни йдуть спо­кій­но на забій.

«НА­ВІТЬ У ПРАВОЗАХИСНИКІВ ПОВ­НОЇ ІН­ФОР­МА­ЦІЇ ПРО ПО­ЛІТВ’ЯЗНІВ У РФ НЕ­МАЄ»

— Якщо зро­би­ти про­е­кцію ро­сій­сько­го пра­ва на за­хі­дне, то на­скіль­ки дії Сен­цо­ва з по­зи­ції сві­то­вих пра­во­вих норм мо­жуть бу­ти ква­лі­фі­ко­ва­ні як зло­чин?

— Ні­як. А що він зро­бив? У спра­ві не­має жо­дно­го до­ка­зу йо­го про­ви­ни. Крім свід­чень двох лю­дей, один із яких на су­ді від­мо­вив­ся від сво­їх слів.

— Лю­ди про­гре­сив­ні в бу­дья­ко­му ра­зі див­ля­ться в бік За­хо­ду і че­ка­ють під­трим­ки. На­скіль­ки, ви вва­жа­є­те, сан­кції про­ти Крем­ля є ефе­ктив­ним за­со­бом?

— Що сто­су­є­ться сан­кцій, то перш за все во­ни на­ці­ле­ні на те, щоб роз­збро­ї­ти РФ. Тоб­то для то­го, щоб в РФ не бу­ло за­со­бів для роз­ви­тку озбро­єнь. Але сан­кції не­ефе­ктив­ні для звіль­не­н­ня тих лю­дей, які пе­ре­бу­ва­ють у ро­сій­ських в’язни­цях. За ро­сі­ян, які по­тра­пи­ли в ка- зе­ма­ти там, я не ба­чу актив­ної бо­роть­би. Але та­ка бо­роть­ба три­ває за укра­їн­ців, які там опи­ни­лись. За них справ­ді бо­рю­ться, а от за ро­сі­ян обра­зли­во. Ма­ло хто знає про їхні до­лі, спра­ви і на­віть іме­на. По­трі­бно так са­мо ро­зу­мі­ти, що в ка­зе­ма­тах є ба­га­то й укра­їн­ських по­літв’язнів, про яких ми ні­чо­го не зна­є­мо. Про кіль­кість цих лю­дей ми не ма­є­мо жо­дно­го уяв­ле­н­ня. І їх не де­ся­тки, а зна­чно біль­ше. Їх по­трі­бно шу­ка­ти, але як їх зна­йти — це про­бле­ма. На­віть у правозахисників, які спе­ці­аль­но за­йма­ю­ться цим пи­та­н­ням, пов­ної ін­фор­ма­ції не­має.

— Мо­жли­во, про­сто за них ні­ко­му кри­ча­ти, за­яв­ля­ти в ЗМІ? На­при­клад, в істо­рії з На­ді­єю Сав­чен­ко її се­стра по­стій­но го­во­ри­ла про неї, да­ва­ла ін­терв’ю, до­би­ва­лась ува­ги.

— Так, аб­со­лю­тно то­чно. За тих же ро­сі­ян, які зна­хо­дя­ться в ро­сій­ських в’язни­цях, ні­ко­му під­ні­ма­ти го­лос. Як на­слі­док, у них не­має жо­дної під­трим­ки. Ма­кси­мум, що за­зви­чай мо­жуть зро­би­ти росіяни для ро­сі­ян — це зі­бра­ти «пе­ре­да­чку».

«СТАНДАРТНА ПРА­КТИ­КА ВПЛИ­ВУ НА ПО­ЛІТВ’ЯЗНІВ В РФ — ІЗОЛЯЦІЯ»

— Як ви вва­жа­є­те, на­скіль­ки ця вій­на зро­би­ла акту­аль­ним ро­зу­мі­н­ня сво­єї іден­ти­фі­ка­ції укра­їн­ця­ми?

— Я ко­смо­по­літ. Во­дно­час я ро­зу­мію, що як­би в Укра­ї­ні не бу­ло па­трі­о­ти­зму, не бу­ло чі­тко­го сво­го по­зи­ціо­ну­ва­н­ня, то нав­ряд чи Укра­ї­на б ви­сто­я­ла. Що сто­су­є­ться по­ді­лу на ро­сі­ян і укра­їн­ців, то, ска­жі­мо, в Кри­му до вій­ни пра­кти­чно та­ко­го по­ді­лу не бу­ло. А за­раз він є.

— Ко­ли ви во­стан­нє спіл­ку­ва­ли­ся з бра­том?

— Кіль­ка ти­жнів то­му по те­ле­фо­ну.

— А крім те­ле­фон­но­го зв’яз­ку, з ним є кон­такт?

— Ли­сти — це ло­те­рея. Ні­ко­ли не вга­да­єш, ді­йде чи не ді­йде. Це все ду­же про­бле­ма­ти­чно.

— На­дія Сав­чен­ко, нав­па­ки, ма­ла ши­ро­ке ли­сту­ва­н­ня із зов­ні­шнім сві­том. Їй над­хо­ди­ло ба­га­то ли­стів. Чо­му у ви­пад­ку з Оле­гом та­ке обме­же­н­ня?

— Це один із спосо­бів ти­ску на ньо­го — по­зба­ви­ти лю­ди­ну пов­но­цін­но­го спіл­ку­ва­н­ня з лю­дьми. До ньо­го на­віть від йо­го ді­тей не до­хо­дять ли­сти, го­ді ово­ри­ти про сто­рон­ніх.

— Тоб­то він не по­чав ла­ма­ти­ся, і най­го­лов­ні­ше — на йо­го по­гля­ди не­мо­жли­во впли­ва­ти під­со­ву­ва­н­ням ін­фор­ма­ції ні­би­то від одно­дум­ців.

— Мо­жли­во, то­му йо­го й ізо­лю­ють. Але це стандартна пра­кти­ка впли­ву в РФ на по­літв’ язнів — ізоляція. Він не єди­ний, у ко­го про­бле­ма з ли­ста­ми. Це си­стем­на про­бле­ма. То­му йо­го й від­пра­ви­ли до Яку­тії, якнай­да­лі від усіх. Крім то­го, Олег від­мо­вив­ся від по­ба­чень, то­му що йо­му емо­цій­но так про­сті­ше все це пе­ре­но­си­ти. Ба­га­то по­літв’ язнів так і ро­блять. То­му я не пла­ну­ю­за­раз до ньо­го їха­ти до­ти, до­ки він сам не по­кли­че.

— Ви в те­ле­фон­них роз­мо­вах з ним за­чі­па­є­те ли­ше осо­би­сті, ор­га­ні­за­цій­ні те­ми чи обго­во­рю­є­те й за­галь­но­по­лі­ти­чні?

— Ми спіл­ку­є­мо­ся зде­біль­шо­го про ро­ди­ну. Для ньо­го це ва­жли­во. Про по­лі­ти­ку, я га­даю, йо­му є з ким по­го­во­ри­ти.

— Яке в ньо­го ко­ло спіл­ку­ва­н­ня, крім вас?

— З цим ко­лом я не зна­йо­ма. Там за­раз си­дять рі­зні лю­ди рі­зних по­гля­дів. Ін­ші по­літв’язні, які звід­ти ви­йшли, роз­по­від­а­ють, що у в’язни­ці сти­ка­ю­ться лю­ди з аб­со­лю­тно рі­зни­ми по­зи­ці­я­ми.

«ОЛЕГ ДУ­ЖЕ СПО­ДІ­ВА­Є­ТЬСЯ НА ОБМІН»

— Олег спо­ді­ва­є­ться на обмін?

— Так. Він ду­же спо­ді­ва­є­ться на обмін.

— Як ви вва­жа­є­те, агре­сор, обмі­ню­ю­чи ув’язне­них, обме­жу­є­ться са­мим ли­ше фа­ктом обмі­ну чи до­ма­га­є­ться що­ра­зу ще яки­хось до­да­тко­вих по­сту­пок? Мо­жли­во, Пу­тін обмі­нює укра­їн­ців не так на лю­дей, як на якісь ще ін­те­ре­си?

— Ме­ні скла­дно го­во­ри­ти на цю­те­му, то­му що все ж та­ки я не по­лі­тик. Про­сто та­кож не за­бу­вай­мо, що Пу­тін не зов­сім здо­ро­вий пси­хі­чно, і то­му у ньо­го своя хво­ра ло­гі­ка, яку скла­дно ере­дба­чи­ти. Що у ньо­го в го­ло­ві, мо­жна ли­ше во­ро­жи­ти на ка­во­вій гу­щі. Аби він був аде­ква­тно­ю­лю ди­ною, то не бу­ло б ні по­ло­не­них, ні вби­тих, ні вій­ни вза­га­лі.

— Ви до­ві­ря­є­те за­хи­сто­ві, який про­по­нує Оле­го­ві РФ?

— Адво­ка­там, яких на­дає дер­жа­ва РФ, я не до­ві­ряю. Але до­ві­ря­ю­тим, ко­го я зна­ю­осо­би­сто і осо­би­сто з ни­ми укла­да­ла до­го­вір. Ба біль­ше, я чу­до­во зна­ю­про ту не­без­пе­ку, на яку во­ни на­ра­жа­ю­ться. То до по­ме­шка­н­ня їхньо­го за­лі­зуть, то ще щось ста­не­ться. Ці адво­ка­ти до цьо­го ви­тя­гли з-за ґрат ба­га­то по­літв’язнів. На­віть у цей жа­хли­вий час є лю­ди, які по­ря­дно ви­ко­на­ють свій про­фе­сій­ний обов’язок.

— Ін­ко­ли свої ко­мен­та­рі що­до Оле­га Сен­цо­ва ро­бить Фей­гін. Він та­кож є йо­го адво­ка­том?

— Жо­дно­го сто­сун­ку ні до ці­єї спра­ви, ні до Оле­га Фей­гін не має. Тож що­до йо­го ко­мен­та­рів всі за­пи­та­н­ня до ньо­го.

— Що мо­жуть зро­би­ти жур­на­лі­сти для то­го, щоб при­ско­ри­ти звіль­не­н­ня Оле­га та ін­ших по­літв’язнів?

— Жур­на­лі­сти не по­вин­ні за­бу­ва­ти за­пи­ту­ва­ти у вла­ди, яка ро­бо­та ве­де­ться що­до звіль­не­н­ня на­ших хло­пців? Зви­чай­но, ін­фор­ма­ція що­до обмі­ну зде­біль­шо­го за­кри­та, і це до­бре. Але три­ма­ти на при­ці­лі цю­те­му про­сто не­об­хі­дно. Це і про­фе­сій­ний, і гро­ма­дян­ський обов’язок.

— Це що­до жур­на­лі­стів. А по­лі­ти­ки? На­при­клад, ту ж та­ки Сав­чен­ко вве­ли до скла­ду пар­тії. А чи бу­ли з бо­ку укра­їн­ських по­лі­ти­ків по­ді­бні про­по­зи­ції Сен­цо­ву?

— Спо­ча­тку про­по­ну­ва­ли. Але Олег не має на­мі­ру зна­чи­ти­ся в пар­ті­ях чи яки­хось на­віть не по­лі­ти­чних ор­га­ні­за­ці­ях, де він не мо­же на­ра­зі се­бе ре­а­лі­зу­ва­ти. Си­дя­чи у в’язни­ці, пов­но­цін­но пра­цю­ва­ти він не мо­же. Тоб­то пе­ре­бу­ва­ти у спи­сках «для га­ло­чки» він не бу­де. Ба біль­ше, він не ба­чить се­бе в по­лі­ти­ці вза­га­лі. Прин­ци­по­во. Він хо­че зні­ма­ти кі­но.

ФО­ТО РЕЙТЕР

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

ІНІ­ЦІ­А­ТИВ­НА ГРУ­ПА «КО­МІ­ТЕТ СО­ЛІ­ДАР­НО­СТІ» ЗА­КЛИ­КАЄ ВСІХ ПРИ­ЄД­НА­ТИ­СЯ ДО АКЦІЇ НА ПІД­ТРИМ­КУ УКРА­ЇН­СЬКИХ ПО­ЛІТВ’ЯЗНІВ, ЯКІ ПЕ­РЕ­БУ­ВА­ЮТЬ ЗА ГРАТАМИ В РФ. ЗА­ХІД ВІД­БУ­ДЕ­ТЬСЯ У КИ­Є­ВІ ПО­БЛИ­ЗУ ЛЯД­СЬКИХ ВО­РІТ 13 ЛИ­ПНЯ І ПРИУРОЧЕНИЙ ДО ДНЯ НА­РО­ДЖЕ­Н­НЯ ОЛЕ­ГА СЕН­ЦО­ВА, ЯКИЙ РА­ЗОМ З ОЛЕ­КСАН­ДРОМ КОЛЬЧЕНКОМ ТА ІН­ШИ­МИ БУВ ЗАТРИМАНИЙ РОСІЙСЬКИМИ ОКУПАНТАМИ ЗА НЕПРАВДИВИМИ ЗВИ­НУ­ВА­ЧЕ­Н­НЯ­МИ В ТЕРОРИЗМІ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.