«Фо­то­ви­став­ка дає шанс змі­ни­ти... й змі­ни­ти­ся»

Із 15 ли­пня — Дні «Дня» на Львів­щи­ні. На нас уже че­ка­ють у Мор­ши­ні та Стрию!

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Дми­тро ПЛАХТА, Львів; Оль­га ХАРЧЕНКО, «День»

«Яв­пер­ше у мі­сті Ле­ва, і одне з пер­ших місць, де ме­ні по­ща­сти­ло по­бу­ва­ти, — ва­ша фо­то­ви­став­ка. Я вра­же­ний, від­чу­ваю усю гли­би­ну ду­мок ко­жної фо­то­гра­фії. Все зро­бле­но з хо­ло­дним ро­зу­мом і га­ря­чим сер­цем. Вва­жаю, що ко­жен укра­ї­нець має по­бу­ва­ти тут. Із сьо­го­дні­шньо­го дня — я ваш чи­тач і «жи­ва ре­кла­ма», — на­пи­сав у кни­зі від­гу­ків Сер­гій Ме­две­дєв, ро­дом із Гор­лів­ки, який у Льво­ві для се­бе від­крив, на­пев­но, біль­ше, ніж очі­ку­вав. «День» вже усім­над­ця­те від­ві­дав мі­сто Ле­ва з фо­то­ви­став­кою, яка тіль­ки-но до­бі­гла за­вер­ше­н­ня. Львів­ські дні «Дня» кіль­ка ра­зів про­дов­жу­ва­ли, однак від­ві­ду­ва­чів екс­по­зи­ції з ча­сом тіль­ки біль­ша­ло.

Гор­та­ю­чи тов­сте­ле­зну кни­гу від­гу­ків, ди­ву­є­шся, на­скіль­ки рі­зно­ма­ні­тний кон­тин­гент цьо­го ра­зу від­ві­дав фо­то­ви­став­ку. На сто­рін­ках по су­сід­ству опи­ни­ли­ся і гли­бо­кі су­дже­н­ня львів­ських ін­те­лі­ген­тів, і сло­ва вдя­чно­сті мо­ло­дих сту­ден­тів, і не­ве­ли­кі, на­пи­са­ні ще ди­тя­чим не­сфор­мо­ва­ним по­чер­ком, щи­рі вра­же­н­ня 9-рі­чних Яро­сла­ви та Ві­кто­рії. За­ли­ша­ли свої від­гу­ки та­кож го­сті мі­ста, як з ін­ших ку­то­чків Укра­ї­ни, так і з Поль­щі, Іта­лії... Пе­ре­дов­сім ві­дві­ду­ва­чі на­го­ло­шу­ва­ли на ши­ро­че­зно­му спе­ктрі емо­цій, які ви­кли­ка­ли сві­тли­ни екс­по­зи­ції: «Фо­то­ви­став­ка пе­ре­ко­нує, зво­ру­шує, дає шанс змі­ни­ти... й змі­ни­ти­ся. На­дія в очах укра­їн­ців на ва­ших сві­тли­нах про­дов­жує жи­т­тя в сер­ці ко­жно­го від­ві­ду­ва­ча». І ще до­пи­си з кни­ги від­гу­ків: «Вра­жа­ю­чі фо­то­гра­фії. Очі, облич­чя, дум­ки і ду­ша ко­жно­го, зо­бра­же­но­го на фо­то, — це без­ліч емо­цій, це на­ше го­ре і на­ша на­дія на кра­ще. Ми пе­ре­мо­же­мо!»

Най­біль­ше гля­да­цьких сим­па­тій львів’ян здо­бу­ли та­кі ро­бо­ти: «Та­то їде на вій­ну» Ан­ни Ча­па­ли — пер­ше мі­сце, на дру­го­му і тре­тьо­му — «Сон па­трі­о­тки» Оль­ги Яки­мо­вич і «По­вер­нув­ся з вій­ни» Вла­ди­сла­ва Му­сі­єн­ка.

«ФОТОГРАФІЯ ПЕРЕДАЄ СВІДЧЕННЯ»

Пі­сля­сма­ком фо­то­ви­став­ки по­ді­лив­ся і ви­кла­дач Фран­ко­во­го уні­вер­си­те­ту Яро­слав ТАБІНСЬКИЙ, який на­вчає сво­їх сту­ден­тів-жур­на­лі­стів ми­сте­цтва фо­то­гра­фії: «Дні «Дня» для ко­жно­го мі­ста Укра­ї­ни — осо­бли­ве свя­то, адже, крім «екс­тра­ктів» фо­то­ви­став­ки, від­бу­ва­ю­ться зу­стрі­чі го­лов­но­го ре­да­кто­ра зі сту­ден­та­ми, чи­та­цькі кон­фе­рен­ції та за­сі­да­н­ня дис­ку­сій­них клу­бів. Про­е­кти га­зе­ти «День» ви­ко­ну­ють ва­жли­ву роль у тво­рен­ні укра­їн­сько­го су­спіль­ства вже два де­ся­ти­річ­чя, і ду­же ва­жли­ву про­сві­тни­цьку мі­сію ви­ко­нує са­ме фо­то­кон­курс. На­сам­пе­ред це фі­кса­ція на­шої істо­рії, яку по­тім за сві­тли­на­ми ви­вча­ти­муть на­сту­пні по­ко­лі­н­ня. Сві­тли­ни фо­то­кон­кур­су га­зе­ти «День» зав­жди до­да­ють опти­мі­зму, по­зи­тив­них вра­жень та по­жи­ви для ро­зу­му.

Ко­лись аме­ри­кан­ська пи­сьмен­ни­ця та фі­ло­соф Сю­зан Зон­таг­пи­са­ла, що «в наш час все існує за­ра­ди то­го, щоб за­кін­чи­ти­ся фо­то­гра­фі­єю». Са­ме то­му ви­ни­кає ар­гу­мент, що фотографія передає свідчення. На­віть то­ді, ко­ли ми про щось чу­ли, але сум­ні­ва­є­мо­ся, то ко­ли по­ба­чи­мо фо­то, всі сум­ні­ви роз­сі­ю­ю­ться.

Фо­то­кон­курс га­зе­ти «День» — про­ект, який до­по­ма­гає збе­рег­ти в Укра­ї­ні най­кра­щі тра­ди­ції сві­то­вої та єв­ро­пей­ської жур­на­лі­сти­ки. Це своє­рі­дний фор­мат World Press Photo по-укра­їн­ськи, адже дій­сність пе­ре­да­є­ться гля­да­че­ві че­рез сим­во­ли, обра­зи, що від­тво­рю­ють жи­т­тя су­ча­сно­го укра­їн­ця, йо­го вну­трі­шні пе­ре­жи­ва­н­ня та мі­сце в сві­ті.

«ВА­ЖЛИ­ВІ ЗА­ХО­ДИ У СКЛА­ДНІ ЧА­СИ»

Фо­то­ви­став­ка по­про­ща­ла­ся з мі­стом Ле­ва, про­те за ме­жі Львів­ської обла­сті їха­ти не по­спі­шає. Вже за­вер­шу­ю­ться остан­ні при­го­ту­ва­н­ня до по­ча­тку Днів «Дня» у... Мор­ши­ні. То­му не­за­ба­ром зу­стрі­не­мо­ся на про­сто­рах га­ли­цько­го ку­рор­ту! 15 ли­пня о 15.00 у Па­ла­ці куль­ту­ри Мор­ши­на (вул. І. Фран­ка, 52) від­бу­де­ться від­кри­т­тя екс­по­зи­ції най­кра­щих сві­тлин Мі­жна­ро­дно­го фо­то­кон­кур­су «День»-2015. А за го­ди­ну, о 16.00, у клу­бі са­на­то­рію «Ла­ван­да» (вул. І. Фран­ка, 33А) — пред­став­ле­н­ня і обго­во­ре­н­ня книг із Бі­бліо­те­ки га­зе­ти «День» за уча­сті упо­ря­дни­ка та ав­то­ра ви­дань із се­рії «Но­ві­тня істо­рія для чай­ни­ків» Іва­на Ка­пса­му­на та Ва­лен­ти­на Тор­би.

16 ли­пня о 17.00 ре­да­ктор від­ді­лу по­лі­ти­ки «Дня» Іван Ка­пса­мун та огля­дач Ва­лен­тин Торба пред­став­лять ре­да­кцій­ні книж­ки вже у Стрию — при­ходь­те в ан­ти­ка­фе «Го­ри­ще», що на вул. Кра­ве­цькій, 2.

«Та­кі за­хо­ди в та­кий скла­дний час спри­я­ють ду­хов­но­сті, змі­цнен­ню укра­їн­ської на­ції, куль­тур­но­му роз­ви­тку лю­дей, — пе­ре­ко­на­ний мі­ський­го­ло­ва Мор­ши­на Ру­слан ІЛЬНИЦЬКИЙ. — У нас не­ве­ли­чке мі­сте­чко, але ту­ри­сти­чне. Сю­ди при­їжджа­ють ду­же ба­га­то від­по­чи­валь­ни­ків із рі­зних міст і на­віть дер­жав. І нам осо­бли­во ці­ка­во ма­ти та­ку про­мо­цію і мі­ста, і які­сно­го укра­їн­сько­го. Вва­жаю, що від­кри­т­тя фо­то­ви­став­ки «Дня» у Мор­ши­ні бу­де ду­же гар­ною по­ді­єю, і во­на ма­ти­ме гар- ний ре­зуль­тат у куль­тур­но­му й ін­фор­ма­цій­но­му сен­сі».

«День» є ду­же пі­зна­валь­ною, ба­га­то­гран­ною га­зе­тою, тож із не­тер­пі­н­ням че­ка­є­мо Днів га­зе­ти на Львів­щи­ні, — під­три­мує мі­сько­го го­ло­ву на­чаль­ни­ця управ­лі­н­ня со­ці­аль­но-гу­ма­ні­тар­ної по­лі­ти­ки Мор­шин­ської мі­ської ра­ди Те­тя­на ЛЕВКОВИЧ. — Це має ве­ли­ке зна­че­н­ня для на­шо­го ку­рор­тно­го мі­сте­чка. Наш мі­ський го­ло­ва зав­жди під­три­мує гар­ні про­е­кти, де ба­га­то пі­зна­валь­но­го. Ва­ші остан­ні книж­ки при­свя­че­ні но­ві­тній істо­рії, сьо­го­дні­шнім по­ді­ям на схо­ді. Це вкрай акту­аль­но, і це має зна­ти і мо­лодь, і лю­ди стар­шо­го ві­ку, і лю­ди, які при­їжджа­ють і, мо­же, ма­ють тро­шки ін­ші по­гля­ди, ніж ми, на за­хо­ді кра­ї­ни. То­му Дні «Дня» на Львів­щи­ні про­сто не­об­хі­дні, й ми по­ста­ра­є­мо­ся спри­я­ти, щоб во­ни про­йшли на ви­со­ко­му рів­ні».

Дні на­шо­го ви­да­н­ня на Львів­щи­ні під­три­мує і «Мор­шин­ку­рорт», до уні­каль­них дже­рел яко­го їдуть ти­ся­чі лю­дей, щоб лі­ку­ва­ти ті­ло (пе­чін­ку, жов­чо­ви­ві­дні шля­хи, під­шлун­ко­ву, ки­ше­чник, на­ла­го­джу­ва­ти обмін ре­чо­вин, осо­бли­во в ді­тей). Але тут пе­ре­йма­ю­ться і ста­ном ду­ху сво­їх клі­єн­тів. Ми­ко­ла ФУРМАНЮК, за­сту­пник ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра з ре­а­лі­за­ції пу­ті­вок, по­слуг та мар­ке­тин­гу са­на­тор­но-ку­рор­тно­го ком­пле­ксу « Мор­шин­ку­рорт» , ді­ли­ться: «День» я вже знаю ро­ків п’ятнад­цять. На сьо­го­дні це га­зе­та, яка ці­ле­спря­мо­ва­но під­три­мує ідею укра­їн­ства, про­мо­ції сво­го, єд­на­н­ня на­ції. Во­на на­ма­га­є­ться ско­ли­хну­ти сві­до­мість ко­жно­го. Сьо­го­дні в Мор­шин при­їжджає і схід, і за­хід, і північ, і південь, у то­му чи­слі бі­ло­ру­си та по­оди­но­кі росіяни. Ва­жли­во, щоб во­ни зна­ли, що є та­ка га­зе­та. На сьо­го­дні во­на — один із ру­по­рів єд­на­н­ня, ви­хо­ду з ці­єї скла­дної си­ту­а­ції, а лю­ди з рі­зни­ми по­гля­да­ми, кон­цен­тру­ю­чись на ку­рор­ті «Мор­шин», ба­ча­чи, що ми ро­би­мо, що ро­бить га­зе­та «День», від­по­від­но зро­блять пев­ні ви­снов­ки».

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.