«Укра­ї­на по­вин­на актив­ні­ше пра­цю­ва­ти на За­хо­ді»

Учо­ра го­стем Лі­тньої шко­ли жур­на­лі­сти­ки «Дня» був по­сол Ли­тви в Укра­ї­ні Ма­рюс Яну­ко­ніс

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Ли­тов­ський по­сол від­зна­чив ве­ли­ку роль «Дня» у фор­му­ван­ні про­єв­ро­пей­сько­го ін­фор­ма­цій­но­го про­сто­ру в Укра­ї­ні. А до 20-річ­чя га­зе­ти «День» пан Ма­рюс Яну­ко­ніс по­ба­жав Укра­ї­ні збе­рі­га­ти сво­бо­ду пре­си і сло­ва, адже це є ве­ли­че­зним на­дба­н­ням в ін­фор­ма­цій­ній вій­ні. «Нам, як по­соль­ству, що пра­цює з на­ла­го­дже­н­ням кон­та­ктів, ду­же ва­жли­ве існу­ва­н­ня га­зе­ти «День» і не­за­ле­жної жур­на­лі­сти­ки», — на­го­ло­сив він.

На за­пи­та­н­ня «шко­ля­рів» про бо­роть­бу на ін­фор­ма­цій­но­му по­лі по­сол за­зна­чив, що укра­їн­сько­му іно­мов­лен­ню­на За­хо­ді вар­то пра­цю­ва­ти і над ство­ре­н­ням ро­сій­сько­мов­но­го кон­тен­ту. Пан Яну­ко­ніс по­ді­лив­ся до­сві­дом ли­тов­ської єв­ро­ін­те­гра­ції. На­го­ло­сив він і на не­об­хі­дно­сті ре­фор­ми Зброй­них сил: «Вій­на — це теж ве­ли­кий до­свід для ар­мії. Але без ре­форм у вер­хах не­мо­жли­во­ю­бу­де НАТО-ін­те­гра­ція та рух до сві­то­вих стан­дар­тів». По­сол роз­по­вів, що існує чи­ма­ло пе­ре­пон для ін­тен­си­фі­ка­ції від­но­син між дво­ма кра­ї­на­ми. За йо­го сло­ва­ми, не­до­ста­тньо роз­ви­не­не еле­ктрон­не уря­ду­ва­н­ня ра­зом із низ­ко­ю­ін­ших бю­ро­кра­ти­чних фа­кто­рів стри­мує по­тік ін­ве­сти­цій в укра­їн­ську еко­но­мі­ку.

Про це та ба­га­то чо­го ін­шо­го і ці­ка­во­го, що про­лу­на­ло у від­вер­тій роз­мо­ві з па­ні Яну­ко­ні­сом, чи­тай­те у на­сту­пних чи­слах «Дня»

ВРА­ЖЕ­Н­НЯ

Оле­на КУРЕНКОВА, абі­ту­рі­єн­тка На­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту ім. Т. Шев­чен­ка:

— На­ша ін­фор­ма­цій­но на­пов­не­на роз­мо­ва з по­слом Ли­тви в Укра­ї­ні тор­кну­ла­ся ши­ро­ко­го спе­ктра про­блем, які остан­нім ча­сом на по­ряд­ку ден­но­му як в Укра­ї­ні, так і в Ли­тві: Brexit, про­ти­дія ро­сій­ській агре­сії, вар­шав­ський са­міт НАТО — ось на­ші бо­лю­чі, але на­два­жли­ві спіль­ні то­чки до­ти­ку. Ма­буть, Ли­тва — одна з не­ба­га­тьох кра­їн- су­сі­дів, пар­тнер­ські від­но­си­ни з яко­ю­ба­зу­ю­ться на ма­кси­маль­ній вза­єм­ній до­ві­рі. Ма­рюс Яну­ко­ніс від іме­ні сво­єї кра­ї­ни ви­ра­зив го­тов­ність усі­ля­ко на­да­ва­ти під­трим­ку укра­їн­цям та спів­пра­цю­ва­ти з ни­ми в тих га­лу­зях, які мо­жна вва­жа­ти най­більш пер­спе­ктив­ни­ми: ме­ди­ци­ні, осві­ті, транс­порт­ній сфе­рі.

Хри­сти­на ПЕТРЕНКО, Оде­ський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет ім. І. Ме­чни­ко­ва:

— Під час зу­стрі­чі для се­бе по­чу­ла дві ва­жли­ві ре­чі від па­на по­сла. По-пер­ше, в Ли­тві ра­дян­ський пе­рі­од вва­жа­ють оку­па­ці­єю. По-дру­ге, лю­ди, мо­лод­ші від 30 ро­ків, по­га­но го­во­рять ро­сій­ською, але до­бре во­ло­ді­ють ан­глій­ською мо­вою. Так про­сто, але так ва­жли­во. Га­даю, що хо­ча б час­тко­во ми мо­гли б у них це за­по­зи­чи­ти: ро­зі­бра­ти­ся з ми­ну­лим і ви­вчи­ти ан­глій­ську. Ві­та ШНАЙДЕР, Окса­на КОВАЛЬ, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»-2016

Цьо­го ро­ку « Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня» про­хо­дить за під­трим­ки Цен­тру ін­фор­ма­ції та до­ку­мен­та­ції НАТО.

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.