НАБУ та ГПУ: бо­роть­ба за пов­но­ва­же­н­ня

«Ко­ли ми по­чне­мо жи­ти, як в США чи Бри­та­нії, то змо­же­мо до­зво­ли­ти со­бі від­мов­ля­ти­ся від пра­ва ор­га­нів на про­слу­хо­ву­ва­н­ня», — на­ро­дний де­пу­тат

Den (Ukrainian) - - День України - Дми­тро КРИВЦУН, «День»

Ста­рий і за­ко­сте­ні­лий пра­во­охо­рон­ний ор­ган (ГПУ) опи­ра­є­ться змен­шен­ню­йо­го впли­ву і пов­но­ва­жень на ко­ристь НАБУ. У пу­блі­чну пло­щи­ну це ви­ли­ва­є­ться у ви­гля­ді за­яв та обо­піль­них зви­ну­ва­чень. Цьо­го ра­зу своє­рі­дним «яблу­ком роз­бра­ту» став за­ко­но­про­ект №4812 за ав­тор­ством Ган­ни Го­пко, Ле­о­ні­да Єм­ця («На­ро­дний фронт»), Сер­гія Со­бо­лє­ва («Ба­тьків­щи­на»), Єго­ра Со­бо­лє­ва («Са­мо­по­міч») та ін. До­ку­мент по су­ті до­зво­ляє Бю­ро са­мо­стій­но про­слу­хо­ву­ва­ти ви­со­ко­по­са­дов­ців-ко­ру­пціо­не­рів.

Про­ти цьо­го одра­зу ви­сту­пив на­ро­дний де­пу­тат Ва­дим Де­ни­сен­ко із фра­кції «БПП» (ко­ли­шнім го­ло­вою якої є ни­ні­шній Ген­про­ку­рор Юрій Луценко). «ГПУ на сьо­го­дні не має пра­ва про­слу­шки — це пра­во за­крі­пле­но ли­ше за СБУ. Чо­му НАБУ не мо­же спів­пра­цю­ва­ти із Слу­жбою без­пе­ки? — ко­мен­тує «Дню» Де­ни­сен­ко. — До то­го ж, всі кра­ї­ни сві­ту йдуть до зву­же­н­ня кіль­ко­сті під­роз­ді­лів, які ма­ють та­ке пра­во. Ми ж нав­па­ки роз­ши­рю­є­мо цей спи­сок. Я не чув жо­дно­го ло­гі­чно­го ар­гу­мен­ту, чо­му по­трі­бно пе­ре­да­ва­ти все в НАБУ. По-дру­ге, я вва­жаю, що в Бю­ро за­раз біль­ше, ніж по­трі­бно пов­но­ва­жень. Крім то­го, як мо­жна да­ва­ти пра­во про­слу­шки без су­до­во­го рі­ше­н­ня, чим за­сту­пник мі­ні­стра гір­ший за будь-яко­го гро­ма­дя­ни­на чи олі­гар­ха? А рі­ше­н­ня су­ду мо­жна ді­ста­ти до­ста­тньо лег­ко. Кон­флікт — це про­бле­ма ро­сту будь-яких стру­ктур. Те, що НАБУ остан­нім ча­сом акти­ві­зу­ва­ло­ся, доб- ре, але на­ра­зі до су­ду ді­йшли ли­ше 17 справ. За 8 мі­ся­ців це не ду­же по­ка­зо­вий ре­зуль­тат — оче­ви­дно, щось во­ни ро­блять не­пра­виль­но».

«Ко­ли НАБУ, по­кли­ка­не бо­ро­тись з ко­ру­пці­єю, зви­ну­ва­чує ГПУ в то­му, що вне­се­н­ня ним по­да­н­ня на арешт, пі­до­зри й ін­ші про­це­су­аль­ні дії су­пе­ре­чать укра­їн­сько­му за­ко­но­дав­ству, це як мі­ні­мум го­во­рить про кон­флікт пра­во­охо­рон­них ор­га­нів, — ко­мен­тує «Дню» Ле­о­нід Ємець. — А ре­зуль­та­ти і на­слід­ки та­кої ро­бо­ти ГПУ ми по­ба­чи­мо, ко­ли ці спра­ви ді­йдуть до су­ду: якщо во­ни бу­дуть ви­гра­ні адво­ка­та­ми, то­ді НАБУ під­твер­дить сво­ю­по­зи­цію ».

Що ж до за­ко­но­про­е­кту, то де­пу­тат за­зна­чає: щоб НАБУ бо­ро­ло­ся із ко­ру­пці­єю, йо­му по­трі­бно да­ти ін­стру­мен­ти. «Сьо­го­дні НАБУ має звер­та­тись до СБУ, щоб ве­сти про­слу­хо­ву­ва­н­ня. А Бю­ро скар­жи­ться, що ча­сто це при­зво­дить до ви­то­ку ін­фор­ма­ції і зло­чин­ці ді­зна­ю­ться про про­слу­хо­ву­ва­н­ня, — про­дов­жує ав­тор за­ко­но­про­е­кту. — НАБУ звер­ну­ло­ся до народних депутатів да­ти йо­му цей ін­стру­мент. Ко­ли ми по­чне­мо жи­ти, як в США чи Бри­та­нії, то змо­же­мо до­зво­ли­ти со­бі від­мов­ля­ти­ся від пра­ва ор­га­нів на про­слу­хо­ву­ва­н­ня. По­ки ж наш рі­вень ко­ру­пції — як у Со­ма­лі, то­му ко­ру­пціо­не­рів, які зна­хо­дя­ться в усіх дер­жав­них ін­сти­ту­тах, тре­ба ло­ви­ти, ха­па­ю­чи на га­ря­чо­му. Ви­ток ін­фор­ма­ції по­ки ні­ве­лює цю ро­бо­ту. Але го­во­ри­ти про це ма­ють не де­пу­та­ти, а ке­рів­ник НАБУ».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.