Про чу­до і мі­сти­ку ви­со­кої по­е­зії

15 ли­пня зна­ко­вою мо­но­ви­ста­вою «Пре­кра­сний звір у сер­ці» те­атр «Су­зір’я» за­кри­ває се­зон

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

Ця по­ста­нов­ка — при­свя­та Миколі Він­гра­нов­сько­му. Йо­го по­е­зія у ви­ко­нан­ні Єв­ге­на Ни­щу­ка зву­чить як на­тя­гну­тий нерв. Ра­зом із пла­сти­кою, над якою пра­цю­вав хо­ре­о­граф Оле­ксій Скля­рен­ко, і му­зи­кою, спе­ці­аль­но на­пи­са­ною ком­по­зи­то­ром Те­тя­но­ю­Шам­шет­ді­но­вою на ко­жен вірш, та ори­гі­наль­но­ю­сце­но­гра­фі­є­юі кре­а­тив­ни­ми ре­жи­сер­ськи­ми зна­хід­ка­ми Оле­ксія Ку­жель­но­го зро­би­ли ви­ста­ву, яка ні­ко­го з гля­да­чів не за­ли­шає бай­ду­жим. По­е­зія — це зав­жди чу­до і своє­рі­дна мі­сти­ка! До ре­чі, «Пре­кра­сний звір...» 2013 ро­ку став фа­во­ри­том «Ки­їв­ської Пе­кто­ра- лі» в но­мі­на­ці­ях «За най­кра­щу ка­мер­ну ви­ста­ву (ви­ста­ву малої сце­ни)» і «За най­кра­щу чо­ло­ві­чу роль».

Сю­жет ви­ста­ви про­стий: жи­т­тя лю­ди­ни — від на­ро­дже­н­ня до смер­ті — в по­е­ти­чно­му усві­дом­лен­ні. Ра­дість існу­ва­н­ня, від­по­від­аль­ність бу­т­тя, від­чу­т­тя без­смер­тя ста­нов­лять справ­жню­цін­ність жи­т­тя... Ко­ли ба­чиш, з яким за­па­лом і як са­мо­від­да­но грає Є. Ни­щук у цій по­ста­нов­ці, то при­га­ду­ю­ться сло­ва Лі­ни Ко­стен­ко: «ще не бу­ло епо­хи для по­е­тів, але бу­ли по­е­ти для епох...» Са­ме та­ким і був Ми­ко­ла Сте­па­но­вич Він­гра­нов­ський, який пред­став­ляв про­стір зем­лі та Все­сві­ту, на­зав­жди за­ли­шив­шись у на­шій пам’яті.

ФО­ТО З САЙ­ТА SUZIRJA.ORG.UA

ЄВ­ГЕН НИ­ЩУК У ВИ­СТА­ВІ «ПРЕ­КРА­СНИЙ ЗВІР У СЕР­ЦІ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.