Еко­ло­гі­чний про­рив

Пар­ла­мент ухва­лив у пер­шо­му чи­тан­ні єв­ро­ін­те­гра­цій­ний за­ко­но­про­ект «Про оцін­ку впли­ву на дов­кі­л­ля»

Den (Ukrainian) - - День України - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Під­три­ма­ли про­ект за­ко­ну 256 народних депутатів. По­при те, що до­ку­мент ще має прой­ти дру­ге чи­та­н­ня во­се­ни, еко­ло­гі­чна спіль­но­та вва­жає це справ­жнім про­ри­вом. Річ у тім, що за остан­ні два ро­ки Вер­хов­на Ра­да не ухва­лю­ва­ла жо­дно­го еко­ло­гі­чно­го за­ко­ну, який від­по­від­ав би ви­мо­гам Єв­ро­со­ю­зу.

За но­вим за­ко­ном об’єкти рі­зних га­лу­зей про­ми­сло­во­сті, зокре­ма на­фто­пе­ре­ро­бні за­во­ди і те­пло­ві еле­ктро­стан­ції, де­я­кі ви­ди бу­дів­ни­цтва та по­во­дже­н­ня з від­хо­да­ми, сіль­ське го­спо­дар­ство, лі­сів­ни­цтво, ту­ризм та ре­кре­а­ція про­хо­ди­ти­муть своє­рі­дну еко­ло­гі­чну екс­пер­ти­зу. Якщо Мі­ні­стер­ство еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів, яко­му най­ві­ро­гі­дні­ше ви­па­де роль та­ко­го кон­тро­ле­ра, ви­явить, при­мі­ром, пе­ре­ви­ще­н­ня ви­ки­дів у по­ві­тря на яко­мусь за­во­ді, то ді­яль­ність та­ко­го об’єкта мо­жуть при­зу­пи­ни­ти до усу­не­н­ня не­до­лі­ків. Те са­ме сто­су­є­ться но­вих об’єктів: їхню­без­пе­чність для при­ро­ди і лю­ди­ни ана­лі­зу­ва­ти­муть ще на ета­пі про­е­кту­ва­н­ня. Та­ка ін­фор­ма­ція має бу­ти до­сту­пно­ю­для еко­ло­гі­чних ор­га­ні­за­цій та гро­мад­сько­сті за­га­лом.

«Гро­ма­дя­ни змо­жуть отри­ма­ти до­ступ до прое­кт­ної до­ку­мен­та­ції та ма­те­рі­а­лів еко­ло­гі­чної оцін­ки, що за­раз зро­би­ти ду­же важ­ко. На­при­клад, з тим же по­лі­го­ном чи сміт­тє­пе­ре­ро­бним за­во­дом у Льво­ві: лю­ди не хо­чуть та­ко­го бу­дів­ни­цтва, бо не ба­чать до­ку­мен­тів, що це за про­ект і з яки­ми те­хно­ло­гі­я­ми, ні­хто їм цьо­го не по­яснює, — за­зна­чає ке­рів­ник юри­ди­чно­го від­ді­лу між­на­ро­дної бла­го­дій­ної ор­га­ні­за­ції «Еко­ло­гія-Пра­во- Лю­ди­на» Оль­га Ме­лень-За­брам­на. — До­не­дав­на уряд спро­щу­вав про­це­ду­ру до­зво­лів на нові про­е­кти, еко­ло­гі­чні до­зво­ли бу­ли не­по­трі­бні вза­га­лі. Без­пе­чність но­во­го об’єкта для дов­кі­л­ля за­ле­жа­ла ли­ше від еко­ло­гі­чної сві­до­мо­сті ін­ве­сто­ра. Але остан­ній за­ці­кав­ле­ний най­пер­ше в отри­ман­ні при­бу­тку, а очи­сні спо­ру­ди іно­ді ко­шту­ють 70—80% від вар­то­сті всьо­го бу­дів­ни­цтва, тож, пев­на річ, на цьо­му за­зви­чай на­ма­га­ю­ться зеко­но­ми­ли. То­му ва­жли­во по­вер­ну­ти еко­ло­гі­чну екс­пер­ти­зу, щоб за­по­бі­га­ти не­га­тив­ним на­слід­кам для при­ро­ди».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.