На­да­ти гро­ма­дян­ство іно­зем­ним ме­ди­кам-до­бро­воль­цям

Den (Ukrainian) - - День України - Окса­на ВОЙТКО, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»-2016

Во­лон­те­ри Пер­шо­го до­бро­воль­чо­го мо­біль­но­го шпи­та­лю звер­ну­ли­ся з від­кри­тим ли­стом до Пре­зи­ден­та

Три мі­ся­ці то­му Пер­ший до­бро­воль­чий мо­біль­ний шпи­таль ім. М. Пи­ро­го­ва звер­тав­ся до Мі­ні­стер­ства охо­ро­ни здо­ров’я з про­ха­н­ням по­спри­я­ти на­дан­ню­ро­сі­ян­ці Оль­ги Сі­мо­но­вій, яка має ви­зна­чні за­слу­ги пе­ред Укра­ї­ною, укра­їн­сько­го гро­ма­дян­ства, але жо­дної від­по­віді на звер­не­н­ня отри­ма­но не бу­ло. Са­ме то­му ме­ди­ки на­пи­са­ли ко­ле­ктив­но­го від­кри­то­го ли­ста Пре­зи­ден­ту Укра­ї­ни, який 12 ли­пня був пе­ре­да­ний в Адмі­ні­стра­ці­ю­Пре­зи­ден­та, а та­кож бу­де ство­ре­на еле­ктрон­на пе­ти­ція на сай­ті офі­цій­но­го ін­тер­не­т­пред­став­ни­цтва Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни.

Ко­ли­шня спортс­мен­ка з Че­ля­бін­ська Оль­га Сі­мо­но­ва у кві­тні-ве­ре­сні 2015 ро­ку пра­цю­ва­ла па­ра­ме­ди­ком ева­ку­а­цій­ної бри­га­ди ПДМШ ім. М. Пи­ро­го­ва в на­се­ле­них пун­ктах Ба­хмут та Лу­ган­ське, а та­кож По­па­сна. У сі­чні-кві­тні 2015 ро­ку Оль­га бу­ла ме­ди­ком-во­лон­те­ром у під­роз­ді­лі «Се­вер», ба­таль­йо­ну ПСМОП «Зо­ло­ті во­ро­та», а у ве­ре­сні 2015 — бе­ре­зні 2016 — во­лон­те­ром ме­ди­чної слу­жби ППСПОП «Дні­про-1».

Ме­дик-во­лон­тер роз­по­від­ає, як по­тра­пи­ла до Укра­ї­ни: «Я по­ча­ла спіл­ку­ва­ти­ся зі сво­ї­ми дру­зя­ми з Ки­є­ва та Хар­ко­ва улі­тку 2014 ро­ку і ста­ра­ла­ся до­по­мог­ти їм у зв’яз­ку з по­ді­я­ми на схо­ді. Йти на ком­про­мі­си зі сво­є­ю­со­ві­стю— це не жи­т­тя. То­му я звіль­ни­ла­ся з ро­бо­ти і ку­пи­ла кви­ток сю­ди, але в’їзд до Укра­ї­ни мо­жли­вий тіль­ки при на­яв­но­сті за­кор­дон­но­го па­спор­та, який ра­но чи пі­зно за­кін­чи­ться. Зре­штою, по­стій­но про­дов­жу­ва­ти своє пе­ре­бу­ва­н­ня тут — це теж не ви­хід. Чо­му я не мо­жу жи­ти там, де я хо­чу?»

За­га­лом ме­ди­ки ПДМШім. М. Пи­ро­го­ва на при­кла­ді Оль­ги хо­чуть при­вер­ну­ти ува­гу до про­бле­ми здо­бу­т­тя іно­зем­ця­ми гро­ма­дян­ства Укра­ї­ни, які за по­кли­ком ду­ші бо­рю­ться за цін­но­сті Укра­ї­ни, однак не мо­жуть з пев­них, ча­сто без­під­став­них, при­чин на­бу­ти гро­ма­дян­ства. На їх пе­ре­ко­на­н­ня, по­трі­бно ухва­ли­ти по­лі­ти­чне рі­ше­н­ня.

На­га­да­є­мо, що з на­го­ди Дня ме­ди­ка 19 черв­ня та Дня Кон­сти­ту­ції 28 черв­ня близь­ко двад­ця­ти лю­дей отри­ма­ли ор­де­ни «За за­слу­ги» ІІІ сту­пе­ню­та ме­да­лі «За вря­то­ва­не жи­т­тя», однак по­бра­ти­ми Оль­ги Сі­мо­но­вої го­то­ві від­мо­ви­ти­ся від них, оскіль­ки «та са­ма дер­жа­ва в осо­бі Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни до­сі не ви­зна­ла за­слуг пе­ред Укра­ї­но­ю­на­шої по­се­стри», — йде­ться у від­кри­то­му ли­сті до Пре­зи­ден­та. «За один день у нас під ко­гось мо­жуть змі­ни­ти за­ко­но­дав­ство і ви­да­ють па­спор­ти, — за­зна­чає па­ра­ме­дик ПДМШ ім. М. Пи­ро­го­ва Оле­ксандр Га­га­єв і до­дає: — То­му або ми но­си­мо ор­де­ни, або ми вва­жа­є­мо, що це миль­на буль­ба­шка».

Па­ра­ме­ди­ки очі­ку­ють отри­ма­ти від­по­відь до Дня Незалежності Укра­ї­ни та зно­ву зві­ту­ва­ти пе­ред гро­мад­ські­стю­та ЗМІ про ре­зуль­та­ти сво­їх дій.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.