Ке­ме­ро­на за­мі­нить «силь­на» і «ком­пе­тен­тна» Мей

Во­ло­ди­мир ХАНДОГІЙ: По­зи­ція Бри­та­нії на під­трим­ку Укра­ї­ни у НАТО збе­рі­га­ти­ме­ться «В ОСО­БІ ТЕРЕЗИ МЕЙ ВЕЛИКОБРИТАНІЯ МА­ТИ­МЕ ДУ­ЖЕ МІЦНОГО ПРЕМ’ЄРА»

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

УВе­ли­кі­о­бри­та­нії до­сить не­спо­ді­ва­но і швид­ко за­вер­ши­лись зма­га­н­ня за по­са­ду лі­де­ра Кон­се­рва­тив­ної пар­тії. Но­вим лі­де­ром ці­єї по­лі­ти­чної си­ли і, від­по­від­но, но­вим бри­тан­ським прем’єром ста­не Те­ре­за Мей, яка вже 13 ли­пня за­мі­нить Де­ві­да Ке­ме­ро­на. На­га­да­є­мо, що бри­тан­ський прем’єр за­явив про на­мір по­ки­ну­ти цю по­са­ду одра­зу пі­сля ого­ло­ше­н­ня ре­зуль­та­тів ре­фе­рен­ду­му 23 черв­ня, на яко­му біль­шість бри­тан­ців про­го­ло­су­ва­ло за ви­хід з ЄС.

Спо­ча­тку пла­ну­ва­лось, що пе­ре­го­ни за по­са­ду гла­ви пар­тії три­ва­ти­муть дев’ять ти­жнів. Це бу­ло об­умов­ле­но як кіль­кі­стю су­пер­ни­ків, яких спо­ча­тку бу­ло се­ме­ро, так і жорс­ткою бо­роть­бою між дво­ма жін­ка­ми — Те­ре­зою Мей та Ан­дреа Лід­сом.

Те­ре­за Мей з 2010 ро­ку обі­йма­ла по­са­ду мі­ні­стра вну­трі­шніх справ, а Ан­дреа Лід­сом — статс-се­кре­та­ря мі­ні­стер­ства енер­ге­ти­ки Ве­ли­ко­бри­та­нії. Очі­ку­ва­лось, що бо­роть­ба між дво­ма су­пер­ни­ця­ми три­ва­ти­ме до ве­ре­сня. Однак у по­не­ді­лок Лід­сом від­мо­ви­лась від уча­сті в бо­роть­бі за пар­тій­не лі­дер­ство.

Лід­сом актив­но ви­сту­па­ла за ви­хід Бри­та­нії з ЄС і, ого­ло­шу­ю­чи про своє рі­ше­н­ня ви­йти з пе­ре­го­нів, за­зна­чи­ла, що та­ка дев’яти­ти­жне­ва кам­па­нія за лі­дер­ство в кри­ти­чний час для Ве­ли­ко­бри­та­нії бу­ла б ду­же не­ба­жа­ною, і то­му во­на від­дає свою під­трим­ку Мей.

Слід за­зна­чи­ти, що го­лов­ною при­чи­ною, яка зму­си­ла Лід­сом зійти з пе­ре­го­нів, бу­ло її ін­терв’ю га­зе­ті The Times. Зокре­ма, у роз­мо­ві, яку, до ре­чі, по­тім га­зе­та під­крі­пи­ла ау­діо­за­пи­сом, Лід­сом за­зна­чи­ла, що у неї як ма­те­рі кра­щі шан­си ви­ко­ну­ва­ти ро­бо­ту прем’єра, ніж у Мей, яка не має ді­тей. У по­не­ді­лок во­на ви­ба­чи­лась за ці сло­ва.

У по­не­ді­лок, одра­зу пі­сля ви­зна­че­н­ня пи­та­н­ня з пе­ре­да­чею пар­тій­но­го лі­дер­ства, Ке­ме­рон за­явив, що у се­ре­ду по­дає Ко­ро­ле­ві Єли­за­ве­ті ІІ по­да­н­ня про від­став­ку. І ав­то­ма­ти­чно йо­го мі­сце за­ймає Те­ре­за Мей.

Ке­ме­рон на­звав свою спад­ко­єм­ни­цю «сильною» і «ком­пе­тен­тною», яка більш ніж хто­не­будь мо­же за­без­пе­чи­ти лі­дер­ство, яке по­тре­бує Великобританія у на­сту­пні ро­ки. Він по­обі­цяв на­да­ти їй пов­ну під­трим­ку.

Са­ма Мей за­яви­ла, що з «че­стю і по­ко­рою» пе­ре­би­рає на се­бе цю по­са­ду, і по­обі­ця­ла за­без­пе­чи­ти успі­шний ви­хід Ве­ли­ко­бри­та­нії з ЄС. Очі­ку­є­ться, що в її ка­бі­не­ті про­від­ні по­са­ди обі­ймуть ті, хто під­три­му­вав Брек­зіт.

Мей по­обі­ця­ла со­ці­аль­ні та еко­но­мі­чні ре­фор­ми, що до­да­ло при­пу­щень що­до май­бу­тньо­го скла­ду її ка­бі­не­ту. На да­ний мо­мент де­пу­та­ти-кон­сер­ва­то­ри згур­ту­ва­лись нав­ко­ло но­во­го лі­де­ра. Пред­став­ни­ки опо­зи­цій­них пар­тій став­лять під сум­нів її ман­дат, на­го­ло­шу­ю­чи, що зма­га­н­ня за лі­дер­ство бу­ло ко­ро­тким. Але, як по­ві­дом­ля­ють близь­кі до Мей дже­ре­ла, во­на ду­же чі­тко на­ла­што­ва­на на те, що не бу­де дов­го­стро­ко­вих пар­ла­мент­ських ви­бо­рів.

На­то­мість Мей за­яв­ляє сво­їм опо­нен­там, що її за­яв­ка на ке­рів­ни­цтво ба­зу­ва­лось на по­тре­бі у силь­но­му і пе­ре­ві­ре­но­му лі­дер­стві, спро­мо­жно­сті об’єд­на­ти пар­тію та кра­ї­ну, а та­кож по­зи­тив­но­му ба­чен­ні май­бу­тньо­го Бри­та­нії. І в цьо­му кон­текс­ті во­на, бу­ду­чи при­хиль­ни­ком то­го, щоб кра­ї­на за­ли­ши­ла­ся в ЄС, за­пев­ни­ла ко­лег, які ви­сту­па­ли за Брек­зіт, що «Брек­зіт озна­чає Брек­зіт, і ми зро­би­мо з ви­хо­ду з ЄС істо­рію успі­ху. Ми да­мо на­шим гро­ма­дя­нам біль­ше кон­тро­лю за вла­сною до­лею».

Стар­ший ві­це-пре­зи­дент Цен­тру ана­лі­зу єв­ро­пей­ської по­лі­ти­ки, Едвард ЛУКАС, так про­ко­мен­ту­вав при­зна­че­н­ня Терези Мей на по­са­ду прем’єра: «Во­на на­ма­га­ти­ме­ться глад­ко здій­сни­ти Брек­зіт. Але я бо­юсь, що у неї не­має до­сві­ду у зов­ні­шній по­лі­ти­ці, і во­на вже про­сла­ви­лась сво­єю во­ро­жі­стю до ім­мі­гран­тів». І справ­ді, на дум­ку ба­га­тьох огля­да­чів, ім’я асо­ці­ю­є­ться пе­ре­дов­сім із ужор­сто­че­н­ням мі­гра­цій­них пра­вил.

Ще про Те­ре­зу Мей ві­до­мо, що во­на не пе­ре­йма­є­ться тим, що ду­ма­ють про її одяг, і вла­сно­руч під­пи­сує ли­стів­ки.

Слід за­зна­чи­ти, що Те­ре­за Мей ста­не со­тим гла­вою дер­жа­ви, з яким зу­стрі­не­ться ін­ша най­впли­во­ві­ша жін­ка в Єв­ро­пі Ан­ге­ла Мер­кель. «Оби­два лі­де­ри ма­ють ба­га­то спіль­но­го. Во­ни май­же одна­ко­во­го ві­ку, обоє є до­чка­ми про­те­стант­ських свя­щен­ни­ків і ви­ро­сли за ме­жа­ми ве­ли­ких міст. У обох — вра­жа­ю­чі ака­де­мі­чні за­слу­ги, во­ни без­ді­тні і на­со­ло­джу­ю­ться про­гу­лян­ка­ми та при­го­ту­ва­н­ням їжі ра­зом зі сво­ї­ми чо­ло­ві­ка­ми, з яки­ми во­ни одру­же­ні де­ся­ти­лі­т­тя­ми. За їхні­ми су­во­ри­ми офі­цій­ни­ми облич­чя­ми хо­ва­є­ться го­стрий ро­зум, який май­же не по­мі­чає пу­блі­ка чи пре­са, до яких во­ни став­ля­ться з гли­бо­кою не­до­ві­рою. Ко­жна з них має ре­пу­та­цію по­лі­ти­ка, які став­лять пра­гма­тизм ви­ще іде­о­ло­гії», — пи­ше ви­да­н­ня Politico.

До ре­чі, пі­сля по­яви по­ві­дом­лень, що Мей ста­не но­вим прем’єром Бри­та­нії, Мер­кель за­яви­ла, що бри­тан­ській вла­ді тре­ба швид­ко ви­зна­чи­тись з тим, як во­на зби­ра­є­ться ви­бу­до­ву­ва­ти від­но­си­ни з ЄС.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.