США від­прав­ля­ють до Іра­ку по­над пів­ти­ся­чі сол­да­тів

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Мі ністр обо ро ни США Ештон Кар тер по ві до мив, що Пен та гон від­пра­вить в Ірак до­да­тко­вий вій­сько­вий кон­тин­гент чи­сель­ні­стю 560 сол­да­тів для бо­роть­би з те­ро­ри­сти­чним угру­по­ва­н­ням «Іслам­ська дер­жа­ва». «Зав­дя­ки цим до­да­тко­вим аме­ри­кан­ським си­лам ми вне­се­мо в кам­па­нію уні­каль­ні мо­жли­во­сті та за­без­пе­чи­мо вкрай не­об хід ну іраксь ким си лам під трим ку в клю чо вий мо мент бо роть - би», — ска­зав Кар­тер. Він на­го­ло­сив, що біль­шість вій­сько­вих дис - ло ку ва ти муть ся на од ній з аві а баз, яку ра ні ше іраксь кі війсь ко ві від би ли в те ро рис тів « ІД » . Ае­ро дром пла ну ють ви ко рис та ти як плац­дарм для опе­ра­ції по­вер­не­н­ня з-під кон­тро­лю ісла­мі­стів дру­го­го за ве­ли­чи­ною ірак­сько­го мі­ста Мо­сул. У Пен­та­го­ні ка­жуть — їхні вій­сько­ві до­по­мо­жуть про­ве­ден­ню опе­ра­ції ін­фра­стру­кту­рою та ло­гі­сти­кою. Остан­нім ча­сом «ІД» втра­ти­ло зна­чні те­ри­то­рії в Си­рії та Іра­ку. А ми­ну­ло­го мі­ся­ця уря­до­ві си­ли Іра­ку по­вер­ну­ли кон­троль над мі­стом Фал­лу­джа. У від­по­відь ісла­мі­сти ско­ї­ли низ­ку те­ра­ктів у Ба­гда­ді та ін­ших ірак­ських мі­стах, вна­слі­док чо­го за­ги­ну­ли та за­зна­ли по­ра­не­н­ня со­тні лю­дей.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.