Бра­зи­лії не ви­ста­чає гро­шей на Олім­пі­а­ду

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ор­га ні за цій но му ко мі те то ві з під го тов ки Літ ніх олім пійсь ких ігор 2016 ро­ку в Ріо-де-Жа­ней­ро не ви­ста­чає від 120 до 150 млн до­ла­рів для про­ве­де­н­ня лі­тньої Олім­пі­а­ди, по­ві­дом­ляє дже­ре­ло ін­фор­ма­цій­но­го агент­ства Reuters. На­го­ло­шу­є­ться, що бю­джет ко­мі­те­ту на­пов­ню­ва­ли при­ва­тні ін­ве­сто ри, і він скла­дає 2,24 млрд до­ла­рів, у той час як, за під­ра­хун­ка­ми вла­ди, су­мар­ні ви­тра­ти на про­ве­де­н­ня Олім­пій­ських ігор ма­ють скла­сти 12 млрд до­ла­рів. Дже­ре­ло за­зна­чає, що ве­ли­ку час­тку де­фі­ци­ту скла­дає орен­да Олім­пій­сько­го мі­сте­чка, де жи­ти­муть ти­ся­чі атле­тів. У той же час не вщу­ха­ють по­бо­ю­ва­н­ня що­до мо­жли­во­сті про­ве­де­н­ня лі­тньої Олім­пі­а­ди в Бра­зи­лії, ад же в кра ї ні зрос тає рі вень зло чин нос ті, три ває епі де мія ві ру су Зі­ка, є ви­пад­ки за­ра­же­н­ня во­до­про­во­дів, за­три­му­ють зар­пла­ти та пен­сії, а ме­ди­чним за­кла­дам не ви­ста­чає ме­ди­ка­мен­тів.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.