Укра­їн­ських ми­ро­твор­ців ева­ку­ю­ва­ти­муть із Пів­ден­но­го Су­да­ну

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Обид ві сто ро ни про ти сто ян ня в Пів ден но му Су да ні ого ло си ли про не­гай­не при­пи­не­н­ня во­гню пі­сля за­во­ру­шень, що за­бра­ли жит - тя що­най­мен­ше 270 лю­дей, се­ред яких бу­ло 30 мир­них гро­ма­дян. Пер­ши­ми про не­гай­не при­пи­не­н­ня бо­йо­вих дій за­яви­ла сто­ро­на пре­зи­ден­та Сал­ви Киї ра, яка на­ка­за­ла кон­тро­лю­ва­ти вій­ська, за­хи­ща­ти ци­віль­не на­се­ле­н­ня та йо­го вла­сність. Та­кий же на­каз дав сво­їм при­хиль­ни­кам ві­це-пре­зи­дент Рі­єк Ма­шар Те­ні. По­при за­яви по­лі­ти­ків, пе­ре­стріл­ки в сто­ли­ці кра­ї­ни — Джу­бі — три­ва­ють, по­ві­дом­ля ють з міс ця по дій ко рес пон ден ти ін фор ма цій но го агент ст ва Reuters. За­во­ру­ше­н­ня там по­ча­ли­ся ще 8 ли­пня, то­ді під во­гонь по - тра­пи­ли й ми­ро­твор­ці ООН, се­ред яких 31 укра­ї­нець. Го­ло­ва МВС Укра­ї­ни Ар­сен Ава­ков по­ві­до­мив, що ні­хто з них не по­стра­ждав, і МВС Укра­ї­ни вда­сться до всіх не­об­хі­дних за­хо­дів, щоб ева­ку­ю­ва­ти ми­ро­твор­ців із Пів­ден­но го Су­да­ну.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.