БАНДЕРА та ПIЛСУДСЬКИЙ:

по­двій­ний порт­рет в ін­тер’єрі сьо­го­де­н­ня

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Сер­гій ГРАБОВСЬКИЙ

Див­на річ: у Поль­щі, де на­ра­зі вся пов­но­та вла­ди на­ле­жить на­ціо­на­лі­сти­чній (якщо то­чні­ше, то по­мір­ко­ва­ній кон­се­рва­тив­но- на­ціо­на­лі­сти­чній) пар­тії «Пра­во і спра­ве­дли­вість» (ПіС), роз­гор­ну­ла­ся мас­шта­бна кам­па­нія про­ти укра­їн­ських на­ціо­на­лі­стів, а пе­ред­усім — про­ти ОУН й осо­би­сто Сте­па­на Бан­де­ри, яко­го не­ща­дно тав­ру­ють як «те­ро­ри­ста». Ді­йшло до на­мі­рів ого­ло­си­ти Во­лин­ську тра­ге­дію«ге­но­ци­дом, учи­не­ним про­ти по­ля­ків укра­їн­ськи­ми на­ціо­на­лі­ста­ми» й кон­кре­тно УПА.

Ви­не­сі­мо за дуж­ки про­бле­му «ге­но­ци­ду на Во­ли­ні» — за­зна­чи­мо тіль­ки, що Ра­фа­ель Лем­кін, ав­тор і са­мо­го тер­мі­ну, і від­по­від­ної те­о­ре­ти­чної кон­це­пції, і між­на­ро­дних пра­во­вих норм що­до ге­но­ци­ду, ні­де й ні­ко­ли не на­зи­вав кри­ва­ві по­дії на Во­ли­ні ге­но­ци­дом. На­то­мість « кла­си­чним ви­пад­ком ге­но­ци­ду» він вва­жав Го­ло­до­мор і пов’яза­ні з ним ви­ни­ще­н­ня ін­те­лі­ген­ції, зни­ще­н­ня УАПЦ та руй­на­ці­ю­здо­бу­тків укра­ї­ні­за­ції. Лем­кін ви­зна­чав ге­но­цид на­сту­пним чи­ном: «Вза­га­лі ка­жу­чи, ге­но­цид не обов’яз­ко­во озна­чає не­гай­не зни­ще­н­ня на­ції, крім ви­пад­ків, ко­ли здій­сню­ю­ться ма­со­ві вбив­ства всіх чле­нів на­ції. Він, ско­рі­ше, озна­чає ско­ор­ди­но­ва­ний план рі­зних дій, спря­мо­ва­них на зни­ще­н­ня сут­тє­вих основ жи­т­тя на­ціо­наль­них груп, з ме­то­ю­ї­хньо­го зни­ще­н­ня. Ме­то­ю­та­ко­го пла­ну бу­де роз­пад по­лі­ти­чних і со­ці­аль­них ін­сти­ту­тів, куль­ту­ри, мо­ви, на­ціо­наль­них по­чут­тів, ре­лі­гії та еко­но­мі­чно­го існу­ва­н­ня на­ціо­наль­них груп, а та­кож зни­ще­н­ня осо­би­стої без­пе­ки, сво­бо­ди, здо­ров’я, гі­дно­сті та на­віть жи­т­тя осіб, що на­ле­жать до та­ких груп». Ясна річ, що гро­ма­дя­нин дру­гої Ре­чі По­спо­ли­тої, уча­сник обо­ро­ни Вар­ша­ви у 1939 ро­ці Лем­кін на емі­гра­ції у США, де він про­жив по­над чверть сто­лі­т­тя під час вій­ни і пі­сля неї, не міг не ма­ти до­ста­тньої ін­фор­ма­ції про всі аспе­кти поль­сько-укра­їн­сько­го про­ти­сто­я­н­ня не ли­ше на Во­ли­ні, а й на Холм­щи­ні, Пі­дляш­ші, Бе­ре­стей­щи­ні та Га­ли­чи­ні у 1940—1944 ро­ках. Якщо вчи­та­ти­ся у це ви­зна­че­н­ня, то етні­чні чис­тки, про­ве­де­ні на Во­ли­ні УПА, ні­як не під­па­да­ють під ви­зна­че­н­ня ге­но­ци­ду — так са­мо, як й етні­чні чис­тки, про­ве­де­ні Ар­мі­є­ю­Кра­йо­вою(АК) на Холм­щи­ні та Бе­ре­стей­щи­ні у 1942-му. Від­так із цим тер­мі­ном слід бу­ло би по­во­ди­ти­ся ку­ди обе­ре­жні­ше тим, хто пре­тен­дує на йо­го від­по­від­ність між­на­ро­дно­му пра­ву та на­у­ко­вим прин­ци­пам.

Але мо­ва за­раз го­лов­ним чи­ном не про те, а про «на­ціо­на­лі­ста і те­ро­ри­ста» Сте­па­на Бан­де­ру. Так, Бандера був ор­га­ні­за­то­ром убив­ства ра­дян­сько­го « ди­пло­ма­та » у Льво­ві ( на­справ­ді ви­со­ко­по­став­ле­но­го пра­ців­ни­ка ОҐПУ) Май­ло­ва на знак про­те­сту про­ти Го­ло­до­мо­ру в Укра­ї­ні та мі­ні­стра вну­трі­шніх справ Ре­чі По­спо­ли­тої Пе­ра­цько­го, ор­га­ні­за­то­ра «па­ци­фі­ка­ції» (уми­ро­тво­ре­н­ня), жер­тва­ми якої ста­ли де­ся­тки укра­їн­ців і кіль­ка опо­зи­цій­но на­ла­што­ва­них по­ля­ків (за ґра­та­ми остан­ніх опи­ни­ло­ся по­над п’ ять ти­сяч — біль­ше, ніж укра­їн­ців, який бу­ло за­а­ре­што­ва­но по­над дві ти­ся­чі). З 1934 до 1939 ро­ку Бандера був ув’язне­ний у поль­ських тюр­мах і та­бо­рах, пі­сля по­ча­тку Дру­гої сві­то­вої вій­ни ви­йшов на во­лю, за­ймав­ся ре­ор­га­ні­за­ці­є­ю­ОУН і тіль­ки на по­ча­тку 1941 ро­ку очо­лив той її від­лам, який на­звав се­бе « ре­во­лю­цій­ним » , а не­о­фі­цій­но звав­ся «бан­де­рів­ським». А 5 ли­пня 1941 ро­ку він був за­а­ре­што­ва­ний на­ци­ста­ми за від­мо­ву від­кли­ка­ти Акт про­го­ло­ше­н­ня від­нов­ле­н­ня незалежності Укра­їн­ської дер­жа­ви; спер­шу йо­го три­ма­ли у бер­лін­ській в’язни­ці, по­тім — у «ге­не­раль­сько­му » від­ді­лен­ні кон­цта­бо­ру За­ксен­ха­у­зен ( до ре­чі, ра­зом із пер­шим го­лов­ним ко­мен­дан­том АК ге­не­ра­лом Сте­фа­ном Ро­ве­цьким) до остан­ніх мі­ся­ців 1944-го. Весь цей час (ре­аль­но — до 1947 ро­ку) ОУН-Б ке­ру­ва­ли ін­ші лі­де­ри. Тож у яких кон­кре­тно актах те­ро­ру про­ти по­ля­ків міг за­ви­ни­ти осо­би­сто Бандера?

Ну, а що­до йо­го на­ціо­на­лі­зму... Так, Бандера все жи­т­тя сто­яв на по­зи­ці­ях ра­ди­каль­но-ав­то­ри­тар­но­го на­ціо­на­лі­зму. Але під впли­вом чо­го син гре­ко-ка­то­ли­цько­го свя­ще­ни­ка Ан­дрія Бан­де­ри, ді­я­ча по­мір­ко­ва­но-кон­се­рва­тив­них по­гля­дів став ра­ди­каль­ним на­ціо­на­лі­стом? Ці­ка­ве пи­та­н­ня, чи не так?

Утім, при­пу­сти­мо, що бу­ти на­ціо­на­лі­стом і те­ро­ри­стом, який бо­ре­ться про­ти по­не­во­ле­н­ня тво­го на­ро­ду, — це ду­же по­га­но. З яко­го ди­ва то­ді в ни­ні­шній Поль­щі так ша­ну­ють Юзе­фа Піл­суд­сько­го? Адже він був поль­ським на­ціо­на­лі­стом (на по­ча­тку по­лі­ти­чної ді­яль­но­сті брав участь у ді­яль­но­сті со­ці­а­лі­сти­чної пар­тії — ППС, але за вла­сним ви­ра­зом, зі­йшов з по­їзда «со­ці­а­лізм» на стан­ції «не­за­ле­жність», тоб­то по­ста­вив на пер­ше мі­сце на­ці­ю­та її ін­те­ре­си), а на до­да­чу ще й не­аби­яким ор­га­ні­за­то­ром те­ра­ктів.

У сту­дент­ські ро­ки Піл­суд­ський на­ле­жав до вель­ми ра­ди­каль­ної ор­га­ні­за­ції « Єд­ність » , яка під­три­му­ва­ла кон­та­кти з «На­ро­дно­ю­Во­лею ». У 1887 ро­ці він був за­а­ре­што­ва­ний цар­ською вла­дою, зви­ну­ва­че­ний у під­го­тов­ці за­ма­ху на Оле­ксан­дра III і за­су­дже­ний до п’яти­рі­чно­го за­сла­н­ня до Си­бі­ру.

Пі­сля по­вер­не­н­ня з за­сла­н­ня Піл­суд­ський став ор­га­ні­за­то­ром бо­йо­вої шко­ли ППС у Кра­ко­ві. Згі­дно з ра­пор­та­ми на­чаль­ни­ка Вар­шав­сько­го від­ді­ле­н­ня « охран­ки» За­вар­зі­на, шко­ла ма­со­во го­ту­ва­ла «вбивць та гра­бі­жни­ків», хо­ча на­справ­ді йшло­ся про бо­йо­ви­ків- ре­во­лю­ціо­не­рів. Ці бо­йо­ви­ки актив­но про­я­ви­ли се­бе під час ре­во­лю­ції 1905— 1907 ро­ків у Ро­сій­ській ім­пе­рії; во­ни «екс­про­прі­ю­ва­ли» гро­ші та ко­штов­но­сті в бан­ках за­для здо­бу­т­тя ко­штів для ку­пів­лі зброї та роз­гор­та­н­ня пар­тій­ної ді­яль­но­сті, ви­зво­ля­ли по­лі­ти­чних в’язнів, ви­ко­ну­ва­ли смер­тні ви­ро­ки про­во­ка­то­рам й аген­там «охран­ки». Ке­ру­вав ци­ми бо­йо­ви­ка­ми Піл­суд­ський. У 1906 ро­ці він ви­сту­пив одним з іні­ці­а­то­рів роз­ко­лу ППС і ство­ре­н­ня її ре­во­лю­цій­ної фра­кції (чи не схо­же це на Бан­де­ру?). У 1908-му Піл­суд­ський за­сну­вав у Га­ли­чи­ні Со­юз актив­ної бо­роть­би, який у 1910му ство­рив у Льво­ві ле­галь­ну во­є­ні­зо­ва­ну ор­га­ні­за­ці­ю­під на­звою«Стрі­ле­цька спіл­ка». А в ро­ки Пер­шої сві­то­вої вій­ни ви­сту­пив іні­ці­а­то­ром ство­ре­н­ня не­ле­галь­ної Поль­ської Ор­га­ні­за­ції Вій­сько­вої, яка здій­сню­ва­ла ди­вер­сії в ти­лу (ча­сом гли­бо­ко­му) ро­сій­ських військ, пе­ред­усім на те­ри­то­рії Поль­щі, про­те не тіль­ки там. І ще одне: са­ме за прем’єр­ства Піл­суд­сько­го во­се­ни 1930-го бу­ла про­ве­де­на «па­ци­фі­ка­ція»...

І от Піл­суд­ський — ви­зна­ний на­ціо­наль­ний ге­рой Поль­щі (яко­го, до ре­чі, ша­ну­ють і в Укра­ї­ні — за те по­зи­тив­не, що бу­ло в йо­го ді­яль­но­сті), а Бандера -з поль­сько- го по­гля­ду це жа­хі­т­тя, хо­ча оби­два на­ціо­на­лі­сти, а те­ро­ри­сти­чна ді­яль­ність пер­шо­го не­зрів­нян­но мас­шта­бні­ша за ор­га­ні­зо­ва­ні дру­гим те­ра­кти.

Я в жо­дно­му ра­зі не іде­а­лі­зую ані Сте­па­на Бан­де­ру (вза­га­лі, він «не мій ге­рой», зна­чно до­стой­ні­ши­ми ді­я­ча­ми ОУН ме­ні ви­да­ю­ться Ро­ман Шу­хе­вич і Лев Ре­бет), ані ра­ди­каль­них укра­їн­ських на­ціо­на­лі­стів. За всьо­го їхньо­го ге­ро­ї­зму і від­да­но­сті не чу­жим во­ждям, а сво­їй Ба­тьків­щи­ні, по­зи­ція обох від­ла­мів ОУН на по­ча­тку ра­дян­сько-на­цист­ської вій­ни нав­ряд чи за­слу­го­вує на ви­со­ку оцін­ку (ра­зом із тим за­ува­жу, що в обох цих від­ла­мах то­ді не бу­ло єд­но­сті у ви­зна­чен­ні стра­те­гії на май­бу­тнє, в обох бу­ли ідей­ні про­тив­ни­ки всіх рі­зно­ви­дів то­та­лі­та­ри­зму). Що на­справ­ді за­слу­го­вує на по­ва­гу і ви­зна­н­ня — це де­мо­кра­ти­чний поворот у ді­яль­но­сті ОУН (бан­де­рів­ців), який від­був­ся улі­тку 1943 ро­ку. За­слу­го­вує на по­ва­гу і Ко­му­ні­кат про­во­ду ОУН- Б з при­во­ду Во­лин­ських по­дій, ви­пу­ще­ний жов­тні 1943 ро­ку, ко­ли Ро­ман Шу­хе­вич став до кер­ма УПА й ОУН. У цьо­му Ко­му­ні­ка­ті Во­лин­ські по­дії бу­ли оці­не­ні як «по­дії, що сво­ї­ми фор­ма­ми і роз­мі­ра­ми ви­кли­ка­ли стра­хі­т­тя, що по­тря­сли до гли­би­ни на­ро­да­ми укра­їн­ським і поль­ським»; в ньо­му за­зна­ча­ло­ся, що «як по одно­му, так і по дру­го­му, поль­сько­му і укра­їн­сько­му бо­ці, зна­йшли­ся еле­мен­ти, що да­ли се­бе впряг­ти сві­до­мо чи не­сві­до­мо до чу­жо­го во­за і ви­ко­ну­ва­ти ро­бо­ту, що крім шко­ди для на­ціо­наль­них ін­те­ре­сів вла­сних на­ро­дів, ні­чо­го ін­шо­го при­не­сти не мо­же».

Зро­зумі­ло, що і по то­му во­єн­ні по­дії, в то­му чи­слі й украї нсько- поль­ські кон­флі­кти, вклю­чно з бо­я­ми між за­го­на­ми АК й УПА (як ла­ко­ні­чно за­зна­чав остан­ній го­лов­ний ко­ман­дир УПА Ва­силь Кук, «нас уби­ва­ли, ми уби­ва­ли»), мі­сти­ли чи­ма­ло тра­гі­чно­го та не на­да­ю­ться до спро­ще­них оці­нок. Отож чи не час зна­хо­ди­ти справ­ді ква­лі­фі­ко­ва­ні й на­у­ко­во ви­ва­же­ні оцін­ки ми­ну­ло­му?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.