«Лі­тня ака­де­мія» свя­ткує своє пов­но­лі­т­тя

Для ки­їв­ських ме­ло­ма­нів гра­ють юні му­зи­кан­ти з Укра­ї­ни, Бри­та­ні­ї­та США

Den (Ukrainian) - - Культура - Ан­на ШЕСТАК

На­га­да­є­мо, по­чи­на­ю­чи з 2000 ро­ку, що­лі­та у Ки­є­ві пра­цює Між­на­ро­дна «Лі­тня му­зи­чна ака­де­мія», за­сно­ва­на ор­га­ні­за­то­ра­ми Кон­кур­су мо­ло­дих пі­а­ні­стів пам’яті Во­ло­ди­ми­ра Го­ро­ви­ця. До укра­їн­ської сто­ли­ці при­їздять му­зи­кан­ти з рі­зних кра­їн — по­вчи­ти­ся у ви­да­тних пе­да­го­гів та зі­гра­ти кон­церт із ор­ке­стром для ме­ло­ма­нів. За ро­ки існу­ва­н­ня ака­де­мії тут по­бу­ва­ло близь­ко 700 мо­ло­дих му­зи­кан­тів із 15 кра­їн сві­ту.

СПО­ЧА­ТКУ БУ­ЛИ МАЙ­СТЕР-КЛА­СИ

— Спо чат ку це бу ла шко ла ви ко навсь кої май с тер нос ті, — роз по ві дає ге не раль ний ди рек - тор Мі­жна­ро­дно­го кон­кур­су мо­ло­дих пі­а­ні­стів пам’яті В. Го­ро­ви­ця, про­ре­ктор Ки­їв­сько­го ін­сти ту ту му зи ки ім. Глі є ра Юрій ЗІЛЬБЕРМАН, — і на­вча­н­ня ма­ло ви гляд май с тер- кла сів — пе - ре важ но для на ших ла у ре атів. Ви дат ні май ст ри їх на вча ли, ті, яких у му­зи­чно­му сві­ті не тре­ба особ ли­во пред с тав ля ти: Ді на Йоф фе ( Ізра їль), Нор ма Фі шер (Великобританія), Те­ре­за Дюс­со (Фран­ція), Уор­рен Том­сон (Ав­стра­лія)... Але по­се­ред на­вчаль­но­го ро­ку і пе­да­го­гам скла­дно від­ри ва ти ся від основ ної ро бо ти, щоб їха ти до Ки є ва ( де яким по - трі­бно ле­ті­ти з-за кор­до­ну), і учням із бать ка ми не так прос то. То­му ми ви­рі­ши­ли: хай на­вча­н­ня бу де вліт ку. Так утво ри ла ся «Лі­тня му­зи­чна ака­де­мія», якій уже 16 ро­ків!

ОДНЕ З ТИХ ВИПРОБУВАНЬ, ЩО ЗАГАРТОВУЄ

— Це хо ро ший шанс для юних му зи кан тів, — до дає про - фе­сор Між­на­ро­дної «Лі­тньої му­зич ної ака де мії » Марк ЛАКІ - РОВИЧ, який ви кла дав гру на струн них ін стру мен тах у пре - стиж них му зич них на вчаль них за­кла­дах Ав­стра­лії, Ні­меч­чи­ни, а ни­ні — в США. — По- пер­ше, шанс по­вчи­ти­ся у ві­до­мих зрі­лих му­зи­кан­тів, по- дру­ге — у сво­їх одно­лі­тків, по­рів­ня­ти шко­ли, по­ди­ви­ти­ся на ін­ших, оці­ни­ти се­бе, по­ста­ра­ти­ся ви­пра­ви­ти слаб­кі мі­сця і, на­ре­шті, ви­сту­пи­ти з про­фе­сій­ним ор­ке­стром як сер­йо­зний фа­хо­вий му­зи­кант, який бе­ре на се­бе ве­ли­ку від­по­від­аль­ність, — пе­ред цим ор­ке­стром, пе­ред пу­блі­ко­ю­на кон­цер­ті, пе­ред ком­по­зи­то­ром, чий твір він ви­ко­нує... Це —одне з тих випробувань, що загартовує і дає зро­зу­мі­ти: бу­ти то­бі в му­зи­ці чи, мо­жли­во, по­шу­ка­ти се­бе у чо­мусь ін­шо­му. І ме­не ті­шить, що я за­хо­джу у клас, а там зна­йо­мі облич­чя: ді­ти, які за­йма­ли­ся то­рік, при­їха­ли зно­ву.

— Марк пра­цює з юни­ми скри­па­ля­ми, — по­яснює Юрій Зільберман, — і йо­го учні до­ся­га­ють не­аби­яких ре­зуль­та­тів: на­при­клад, Ма­ксим Грін­чен­ко, який на­вчав­ся в кла­сі Ла­кі­ро­ви­ча три чи чо­ти­ри лі­та, ви­грав кон­курс, а по­тім став кон­церт­мей­сте­ром Сим­фо­ні­чно­го ор­ке­стру На­ціо­наль­ної фі­лар­мо­нії Укра­ї­ни.

Пі­а­ні­ста­ми цьо­го­річ опі­ку­ю­ться: про­фе­сор Яків Ка­сман із Ала­бам­сько­го уні­вер­си­те­ту США (та­кож дав­ній наш друг, не пер­ший рік у «Лі­тній ака­де­мії» ви­кла­дає) та двоє май­стрів-укра­їн­ців — Ма­рія Пу­хлян­ко й Оле­ксій Гри­нюк. При­єм­но, що во­ни — мо­ло­ді, але вже ви­зна­ні (Ма­рія — до­цент НМАУ, Оле­ксій — ві­до­мий пі­а­ніст, пред­став­ляє на кра­щих сві­то­вих сце­нах не ли­ше Укра­ї­ну, а й Ве­ли­ко­бри­та­нію), у ми­ну­ло­му — ла­у­ре­а­ти Кон­кур­су пам’яті Во­ло­ди­ми­ра Го­ро­ви­ця, до­лу­чи­ли­ся до на­шої ко­ман­ди. Так са­мо ті­шить, що за кор­до­ном про «Лі­тню­му­зи­чну ака­де­мію» зна­ють, — ма­є­мо як укра­їн­ських, так і аме­ри­кан­ських, і ір­ланд­ських сту­ден­тів. 9 ли­пня во­ни да­ли свій пер­ший кон­церт у На­ціо­наль­но­му бу­дин­ку ор­ган­ної та ка­мер­ної му­зи­ки ра­зом із Ан­сам­блем кла­си­чної му­зи­ки ім. Ля­то­шин­сько­го (на­сту­пний із цим ко­ле­кти­вом — у п’ятни­цю).

■ 13 та 14 ли­пня юні му­зи­кан­ти ви­сту­па­ти­муть уже з На­ціо­наль­ним сим­фо­ні­чним ор­ке­стром Укра­ї­ни у Бу­дин­ку зву­ко­за­пи­су Укра­їн­сько­го ра­діо (вхід на ці два кон­цер­ти — віль­ний).

ФО­ТО ЛІДІЇ НОВОХАТЬКО

УРОК ВЕ­ДЕ МАРК ЛАКІРОВИЧ, ЯКИЙ ВИ­КЛА­ДАЄ ГРУ НА СТРУННИХ ІНСТРУМЕНТАХ У США

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.