Ве­чір драй­ву

Den (Ukrainian) - - Культура - ФО­ТО З САЙ­ТА FEELGRAFIX.COM Алі­са АН­ТО­НЕН­КО

16 ли­пня у Ки­є­ві лу­на­ти­муть хі­ти ле­ген­дар­ної

Емі Вайн­ха­ус

Кон­церт на­зи­ва­є­ться Mary sings Amy. Це бу­де жи­ве ви­ко­на­н­ня шля­ге­рів ле­ген­дар­ної бри­тан­ської спів­а­чки та ав­тор­ки пі­сень. Ві­до­ма ки­їв­ська во­ка­ліс­тка Ма­рія Жи­гі­нас у су­про­во­ді джа­зо­вих му­зи­кан­тів Укра­ї­ни пред­став­ляє кон­церт-триб’ют Mary sings Amy, при­свя­че­ний Емі Вайн­ха­ус, одній із кра­щих і най­більш ти­ту­ло­ва­них бри­тан­ських ар­ти­сток. Емі при­не­сла у світ ба­га­то щи­рих ду­шев­них ком­по­зи­цій, бун­тар­ських гім­нів і ма­ла ці­лу ар­мію фа­нів у рі­зних кра­ї­нах сві­ту. Му­зи­ка Емі — це був мікс із со­у­лу, ритм-ен­дблю­зу та джа­зу.

На­га­да­є­мо, Е.Вайн­ха­ус вва­жа­ли одні­є­юз най­успі­шні­ших бри­тан­ських поп-зі­рок. Во­на уві­йшла до Кни­ги ре­кор­дів Гін­нес­са, здо­був­ши п’ять пре­мій «Грем­мі». За вер­сі­є­ю­га­зе­ти Sunday Times, по­сі­ла де­ся­те мі­сце в спи­ску най­ба­га­тших му­зи­кан­тів Бри­та­нії мо­лод­ше 30 ро­ків. Її ста­ток оці­ню­вав­ся в 10 міль­йо­нів фун­тів стер­лін­гів (16,5 млн до­ла­рів).

23 ли­пня 2011-го Емі Вайн­ха­ус зна­йшли мер­тво­юу сво­є­му бу­дин­ку в Кем­де­ні, в пів­ні­чно­му Лон­до­ні; 26 ли­пня спів­а­чку по­хо­ва­ли на кла­до­ви­щі Еджвер­бе­рі.

14 ве­ре­сня 2014 ро­ку в лон­дон­сько­му ра­йо­ні Кем­ден-та­ун від­кри­ли брон­зо­вий пам’ятник Емі Вайн­ха­ус. За­хід при­уро­чи­ли до дня на­ро­дже­н­ня спів­а­чки, якій цьо­го дня ви­пов­нив­ся б 31 рік. Скуль­пту­ра в на­ту­раль­ну ве­ли­чи­ну то­чні­сінь­ко по­вто­рює зов­ні­шність зір­ки, вклю­ча­ю­чи її фір­мо­ву за­чі­ску.

16 ли­пня в ки­їв­сько­му Caribbean Club про­лу­на­ють улю­бле­ні пі­сні при­хиль­ни­ків Емі — Stronger Than Me, Rehab, Back To Black та ба­га­то ін­ших.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.