Ре­во­лю­ція 4.0 — в Укра­ї­ні

В ін­ку­ба­то­рі 1991 ві­ді­бра­ли п’ять ін­но­ва­цій­них про­е­ктів, які до­по­мо­жуть зро­би­ти «ро­зум­ни­ми» на­ші мі­ста

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ма­рія ЮЗИЧ

Уми­ну­лі ви­хі­дні в Ки­є­ві від­був­ся мас­шта­бний кон­кур­сха­ка­тон мі­ських про­е­ктів 1991 Smart City Hackathon. По­дія да­ла старт для за­пу­ску пер­шої про­гра­ми 1991 Smart City Incubator — ін­ку­ба­цій­ної про­гра­ма 1991 Open Data Incubator для стар­та­пів на від­кри­тих да­них сто­ли­ці, яка ре­а­лі­зу­є­ться за під­трим­ки іні­ці­а­ти­ви Kyiv Smart City і КМДА на ба­зі Kyiv Smart City HUB.

«Спіл­ку­ю­чись з по­над 1000 ITво­лон­те­рів із ін­ших укра­їн­ських міст, ми зна­є­мо, що за­раз по­бу­до­ва си­сте­ми, яка за­без­пе­чу­ва­ти­ме роз­ви­ток ін­фра­стру­кту­ри ро­зум­них міст по всій Укра­ї­ні, є осно­во­ю­для про­дов­же­н­ня те­хно­ло­гі­чної ре­во­лю­ції на ре­гіо­наль­но­му рів­ні. Ки­їв­ський ін­ку­ба­тор 1991 Smart City Incubator — це по­ча­ток впро­ва­дже­н­ня ком­фор­тно­го жи­т­тя на мі­сько­му рів­ні. Най­ближ­чим ча­сом ми пла­ну­є­мо від­кри­ва­ти за ці­є­ю­ме­то­до­ло­гі­є­ю­ін­ку­ба­то­ри в ін­ших мі­стах Укра­ї­ни й сві­ту», — роз­по­від­ає за­снов­ник 1991 Open Data Incubator і гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції акти­ві­стів та IT-во­лон­те­рів SocialBoost Де­нис ГУРСЬКИЙ.

У під­сум­ку дво­ден­ної ро­бо­ти над про­е­кта­ми, п’ять із три­над­ця­ти ко­манд, що бу­ли ві­ді­бра­ні до уча­сті в ха­ка­то­ні, отри­ма­ли мо­жли­вість ре­а­лі­зо­ву­ва­ти свої про­е­кти в 1991 Smart City Incubator. Це ана­лі­ти­чна про­гра­ма, яка має зда­тність, за да­ни­ми по­лі­ції та до­ро­жніх служб, від­сте­жу­ва­ти мі­сця, де по­стій­но тра­пля­ю­ться ава­рії, щоб мі­ська вла­да ма­ла мо­жли­вість про­ве­сти не­об­хі­дні ро­бо­ти для мо­дер­ні­за­ції та під­ви­ще­н­ня без­пе­ки да­них то­чок: «Ро­зум­ні до­ро­ги», про­гра­ма для му­зи­чно­го су­про­во­ду спор­тив­них за­хо­дів ло­каль­но­го мас­шта­бу на май­дан­чи­ках мі­ста — JamSport і до­да­ток «По­лі­клі­ні­ка без черг» — ін­те­ле­кту­аль­на си­сте­ма управ­лі­н­ня по­то­ка­ми па­ці­єн­тів в окре­мих по­лі­клі­ні­ках і за­кла­дах охо­ро­ни здо­ров’я мі­ста, зав­дя­ки якій па­ці­єн­ти змо­жуть за­пи­су­ва­ти­ся до обра­но­го лі­ка­ря он-лайн, не про­во­дя­чи го­ди­ни в чер­гах під ка­бі­не­та­ми.

Та­кож в ін­ку­ба­то­рі пра­цю­ва­ти­муть роз­ро­бни­ки AnimalIdInfo — про­гра­ми, яка до­по­мо­же кон­тро­лю­ва­ти без­при­туль­них тва­рин у мі­сті, іден­ти­фі­ку­ва­ти, ва­кци­ну­ва­ти, сте­ри­лі­зу­ва­ти тва­рин як ву­ли­чних, так і утри­му­ва­них ки­я­на­ми вдо­ма, а та­кож про­ект, про який «День» писав ра­ні­ше, — си­сте­ма ма­я­чків, які до­по­мо­жуть лю­дям з ва­да­ми зо­ру кра­ще зна­хо­ди­ти по­трі­бні їм об’єкти ін­фра­стру­кту­ри мі­ста — OpenWorld.

Осо­бли­ві­стю­ро­бо­ти в 1991 Smart City Incubator для ко­манд ста­не пов­на під­трим­ка з бо­ку ме­рії Ки­є­ва. «Ра­ні­ше укра­їн­ці за­по­зи­чу­ва­ли смарт-те­хно­ло­гії з за­хі­дних кра­їн. Про­те сьо­го­дні, в то­му чи­слі й на при­кла­ді ха­ка­то­ну, зро­зумі­ло, що в Укра­ї­ні та Ки­є­ві зокре­ма є чи­ма­ло іні­ці­а­тив­них лю­дей, чиї ідеї мо­жна за­сто­су­ва­ти для під­ви­ще­н­ня яко­сті жи­т­тя в сто­ли­ці, а по­тім роз­по­всю­ди­ти на ін­ші мі­ста і про­да­ва­ти в ін­ші кра­ї­ни. І сто­ли­чна вла­да ро­би­ти­ме все, щоб ство­ри­ти для та­ких та­ла­но­ви­тих ко­манд усі не­об­хі­дні умо­ви. Щоб на­ше мі­сто ста­ва­ло більш те­хно­ло­гі­чним, ком­фор­тним та су­ча­сним», — по­обі­цяв мер Ки­є­ва Ві­та­лій КЛИЧКО.

Як роз­по­вів спів­ко­ор­ди­на­тор іні­ці­а­ти­ви Kyiv Smart City Юрій НАЗАРОВ, під­трим­ка про­е­ктів КМДА бу­де роз­ді­ле­на на три ча­сти­ни. Пер­ша — сто­су­ва­ти­ме­ться те­хно­ло­гій. «Ми за­без­пе­чи­мо від­кри­тість про­е­ктів мі­ським да­ним. І ми ма­є­мо на ува­зі не ли­ше на­бо­ри да­них, а й пев­ні ди­на­мі­чні да­ні, які бу­дуть до­сту­пни­ми в он­лайн-ре­жи­мі, ска­жі­мо, з бю­дже­ту чи транс­пор­ту. Якщо го­во­ри­ти про за­галь­ну кіль­кість да­них, то на­ра­зі мо­жна ви­тя­гну­ти ли­ше 10% із них. То­му за­без­пе­чи­ти ці да­ні бу­де ве­ли­кою ро­бо­то­ю­для нас з по­гля­ду те­хно­ло­гій», — по­яснив Юрій Назаров.

По-дру­ге, ко­ман­ди спів­пра­цю­ва­ти­муть зі спе­ці­аль­но­ю­ро­бо­чою гру­по­ю­при КМДА, го­ло­во­ю­я­кої є мер сто­ли­ці Ві­та­лій Кличко. Це, як вва­жає Назаров, дасть біль­ші мо­жли­во­сті для ре­а­лі­за­ції про­е­ктів у мі­сті. По-тре­тє, в ме­рії обі­ця­ють під­три­му­ва­ти ко­ман­ди в на­прям­ку про­су­ва­н­ня го­то­вих про­ду­ктів.

Тим біль­ше, що до­свід спів­пра­ці з по­ді­бни­ми про­е­кта­ми у КМДА вже є. Так, два ти­жні то­му в ме­рії за­яви­ли про за­пуск сер­ві­су з управ­лі­н­ня ре­кла­мо­юв Ки­є­ві — OpenADV. Про­ект був роз­ро­бле­ний у ме­жах 1991 Open Data Incubator і до­по­ма­гає за­без­пе­чи­ти про­зо­рість про­це­су роз­мі­ще­н­ня ре­клам­них кон­стру­кцій у мі­сті. Тоб­то те­пер ко­жен гро­ма­дя­нин змо­же ді­зна­ти­ся про вла­сни­ків ре­клам­них кон­стру­кцій, пе­ре­ві­ри­ти ле­галь­ність їхньо­го роз­мі­ще­н­ня і сфор­му­ва­ти еле­ктрон­не звер­не­н­ня за­для усу­не­н­ня по­ру­шень.

За під­ра­хун­ка­ми роз­ро­бни­ків си­сте­ми — Оле­ксан­дра Плі­ви та Во­ло­ди­ми­ра Пoкра­сен­ка, вза­є­мо­дія з актив­ни­ми гро­ма­дя­на­ми сто­ли­ці й ви­яв­ле­н­ня не­ле­галь­них кон­стру­кцій мо­же при­не­сти до­да­тко­вих 80 міль­йо­нів гри­вень у мі­ський бю­джет.

«Ми всі ба­чи­мо, що світ нав­ко­ло нас змі­ню­є­ться. Еко­но­мі­ка 4.0 — це вже не зав­тра, це — сьо­го­дні. Ми ба­чи­мо де­да­лі біль­ше про­е­ктів із ді­джи­та­лі­за­ції еко­но­мі­ки. І та­кі про­е­кти, як 1991, як Smart City Hub та ВДНГ-tech, по­кли­ка­ні до­ве­сти, що у нас та­ки є ін­но­ва­то­ри, які мо­жуть ство­рю­ва­ти і роз­ви­ва­ти про­е­кти тут, в Укра­ї­ні. А кон­кре­тні­ше — в мі­сті Ки­є­ві на бла­го жи­те­лів на­шо­го мі­ста», — го­во­рить спів­за­снов­ник те­хно­ло­гі­чно­го кла­сте­ра ВДНГ-tech Юлія ПО­РО­ШЕН­КО.

Та­кож, крім під­трим­ки з бо­ку ме­рії та те­хно­ло­гі­чних кла­сте­рів, пер­ша п’ятір­ка про­е­ктів у 1991 Smart City Incubator має шанс отри­ма­ти зна­чні ін­ве­сти­ції. Як роз­по­ві­ла ке­рів­ник про­гра­ми мі­сце­во­го еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку Western NIS Enterprise Fund Іри­на ОЗИМОК, фонд пла­нує ін­ве­сту­ва­ти близь­ко п’яти міль­йо­нів до­ла­рів у роз­ви­ток укра­їн­ських стар­та­пів «На­справ­ді про­бле­ми, які є в мі­стах — ду­же схо­жі між со­бою. І зав­дя­ки тим про­е­ктам, які про­по­ну­ють ін­но­ва­то­ри, ми ма­є­мо мо­жли­вість від­шлі­фу­ва­ти їх тут, в Ки­є­ві, для то­го, щоб у подаль­шо­му мас­шта­бу­ва­ти та­кож на ін­ші мі­ста Укра­ї­ни», — за­зна­чи­ла Озимок.

ФО­ТО НА­ДА­НО THE GATE AGENCY

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.