50 від­тін­ків лі­бе­ра­лі­зму

За­будь­те про Рі­кар­до — це не­при­стой­ний ар­ха­їзм у сві­ті успі­шних кра­їн

Den (Ukrainian) - - Економіка - Во­ло­ди­мир ПАНЧЕНКО, ди­ре­ктор Ін­сти­ту­ту ім. Оле­ксан­дра По­ля

Мі­ся­ців зо два то­му Са­у­дів­ська Ара­вія анон­су­ва­ла про­даж ча­сти­ни сво­єї най­біль­шої на­фто­га­зо­вої ком­па­нії Saudi Aramco з подаль­шим пе­ре­тво­ре­н­ням її в про­ми­сло­вий кон­гло­ме­рат. Очі­ку­ва­на ви­ру­чка по­вин­на ста­ти осно­вою Фон­ду на­ціо­наль­но­го до­бро­бу­ту з акти­ва­ми по­над 2 трлн дол. (!) Вкла­сти їх зби­ра­ю­ться в не­енер­ге­ти­чну га­лузь (!).

■ У трав­ні вла­да Нор­ве­гії за­яви­ли про те, що впер­ше ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­муть ко­шти дер­жав­но­го пен­сій­но­го фон­ду ( так зва­но­го На­фто­во­го фон­ду), які ра­ні­ше ду­же ро­зум­но, але кон­се­рва­тив­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли­ся для ба­лан­су­ва­н­ня еко­но­мі­ки у бік не­си­ро­вин­но­го роз­ви­тку та бо­роть­би з ре­це­сі­єю. 25 мі­льяр­дів до­ла­рів із до­хо­дів, що отри­му­ю­ться від про­да­жу на­фти, пі­дуть на під­трим­ку еко­но­мі­ки у ви­гля­ді зни­же­н­ня по­да­тків і збіль­ше­н­ня ви­трат на осві­ту й ін­фра­стру­кту­ру. «Го­лов­ним прі­о­ри­те­том уря­ду є під­трим­ка зро­ста­н­ня та зайня­то­сті в се­кто­рах, за­лу­че­них до між­на­ро­дної кон­ку­рен­ції», — за­яви­ла мі­ністр фі­нан­сів Нор­ве­гії Сів Йєн­сен.

■ До чо­го це зве­де­н­ня но­вин? Світ від­мов­ля­є­ться від па­ра­зи­ту­ва­н­ня на при­ро­дних ба­гат­ствах і актив­но впли­ває на май­бу­тнє но­вих по­ко­лінь. Ли­ше Укра­ї­на про­дов­жує ма­ри­ти про аграр­ний рай і спів­а­ти осан­ну чор­но­зе­мам. Зло­чин­но не ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти на­ші при­ро­дні ба­гат­ства у ви­гля­ді ро­дю­чо­го ґрун­ту та спри­я­тли­во­го клі­ма­ту, але не менш зло­чин­но по­кла­да­ти­ся і ро­би­ти на них став­ку. За­будь­те про Рі­кар­до — це не­при­стой­ний ар­ха­їзм у сві­ті успі­шних кра­їн. Ма­лай­зія в джун­глях по­бу­ду­ва­ла ав­то­мо­біль­ну про­ми­сло­вість. Лі Ку­ан Ю, яко­го не ро­зу­мі­ють, але так лю­блять ци­ту­ва­ти на­ші лі­бер­та­рі­ан­ці, ство­рив еко­но­мі­чне ди­во на по­ро­жньо­му мі­сці, без до­три­ма­н­ня те­о­рії по­рів­няль­них пе­ре­ваг (за Д.Рі­кар­до еко­но­мі­чний суб’єкт Сін­га­пур ви­явив­ся б у ви­гра­ші і був най­більш про­ду­ктив­ним, ко­ли б спе­ці­а­лі­зу­вав­ся на роз­ви­тку ме­ре­жі за­кла­дів для азар­тних ігор, які існу­ва­ли на остро­вах по­всю­дно, а не еле­ктро­ні­ці, яку ви­рі­шив ви­ро­бля­ти зна­ю­чий ди­кта­тор).

■ Але за­раз іде­ться не про це. Ду­же то­ле­ран­тна Нор­ве­гія і ди­кта­тор­ська Са­у­дів­ська Ара­вія, вла­сне як і всі роз­ви­ну­ті дер­жа­ви, не со­ром­ля­ться шу­ка­ти то­чки зро­ста­н­ня та еко­но­мі­чні прі­о­ри­те­ти. З огля­ду на до­мі­ну­ю­чу в Укра­ї­ні лі­бер­та­рі­ан­ську ри­то­ри­ку, і нор­веж­ці, і са­у­ди­ти — зло­чин­ці, адже дер­жа­ва, а не ри­нок, ви­рі­ши­ла під­три­ма­ти кон­кре­тні га­лу­зі та... про, як це пі­шло — ство­ри­ти ро­бо­чі мі­сця.

■ Да­вай­те від­ра­зу ж від­окре­ми­мо мух від ко­тлет — то­чні­ше, справ­жній лі­бе­ра­лізм від лі­бер­та­рі­ан­ства. Я до­три­му­ю­ся лі­бе­раль­них по­гля­дів, де сво­бо­да осо­би­сто­сті, під­при­єм­ни­цтво та при­ва­тна іні­ці­а­ти­ва — свя­щен­ні. Я про­ти до­мі­ну­ва­н­ня дер­жа­ви над лю­ди­ною (дя­кую, не тре­ба, вже про­хо­ди­ли це в СРСР), бю­ро­кра­ти­чної тя­га­ни­ни в ко­ри­до­рах вла­ди, ко­ру­пції та всьо­го, що пов’яза­не з дер­жав­ним Ле­ві­а­фа­ном, що зі­рвав­ся з лан­цю­га кон­тро­лю су­спіль­ства. Але я не мен­ший про­тив­ник ізо­ля­ції дер­жа­ви як ін­сти­ту­ту від еко­но­мі­чно­го жи­т­тя.

■ В Укра­ї­ні ж сьо­го­дні агре­сив­но пра­цює одна шко­ла — лі­бер­та­рі­ан­ська. Во­на до­сить успі­шно екс­плу­а­тує прин­цип — хто з на­ми, той за сво­бо­ду, хто не з на­ми — той про­ти неї, за «со­вок», олі­гар­хів, до­мі­ну­ва­н­ня дер­жа­ви над осо­би­сті­стю. Звів­ши ла­я­н­ня і го­ні­н­ня дер­жа­ви в аб­со­лют, укра­їн­ські лі­бер­та­рі­ан­ці ви­хо­дять на ціл­ком зро­зумі­лу тра­є­кто­рі­ю­а­нар­хі­зму, який є до­сить по­ши­ре­но­ю­фор­мою існу­ва­н­ня лі­бер­та­рі­ан­ства в сві­ті, окрім США. Чо­му анар­хі­стам? Під час остан­ньо­го ві­зи­ту до Укра­ї­ни про­фе­сор бі­знес-шко­ли IMD Ар­ту­ро Бріс роз­по­вів, що в Іспа­нії і в ці­ло­му в За­хі­дно­му сві­ті лі­бер­та­рі­ан­ство є по­га­ним то­ном — близь­ким до анар­хі­зму.

■ Нам, опо­нен­там сві­жо­спе­че­них анар­хі­стів (у не­дав­ньо­му ми­ну­ло­му лі­бер­та­рі­ан­ців), до­во­ди­ться ви­слу­хо­ву­ва­ти зви­ну­ва­че­н­ня в то­му, що нас не сто­су­є­ться. Як у ста­ро­му анек­до­ті, де ба­тько на твер­дже­н­ня, що йо­го до­чка — по­вія, від­по­від­ає, що у ньо­го вза­га­лі син. Про те, що участь дер­жа­ви в еко­но­мі­ці не «со­вок», не ди­кта­ту­ра, а се­кто­раль­не і те­ри­то­рі­аль­не пла­не­ру­ва­н­ня, яким за­йма­ю­ться всі нор­маль­ні кра­ї­ни, — не ба­жа­н­ня по­вер­ну­ти «п’яти­рі­чки», і сти­му­лю­ва­н­ня га­лу­зей — не ло­бі­ю­ва­н­ня олі­гар­хів або ба­жа­н­ня роз­пи­ля­ти бю­джет.

■ Ми по­вин­ні до­во­ди­ти, що віль­ні еко­но­мі­чні зо­ни, які де­мо­ні­зу­вав Ай­ва­рас Абро­ма­ві­чус, ма­ють пра­во на жи­т­тя в усіх кра­ї­нах, і на ба­тьків­щи­ні ко­ли­шньо­го мі­ні­стра еко­но­мі­ки — трьо­хміль­йон­ної Ли­тви та­кож (Ка­у­нас, Па­не­ве­жіс, Клай­пе­да. Клай­пед­ська СЕЗ, на­при­клад, за­лу­чи­ла з 2002 ро­ку — ро­ку за­вер­ше­н­ня пе­ре­мо­вин про вступ до ЄС — по­над 500 млн єв­ро ін­ве­сти­цій).

■ Ми без­успі­шно пе­ре­ко­ну­є­мо ко­ли­шньо­го мі­ні­стра фі­нан­сів Сло­вач­чи­ни Іва­на Мі­кло­ша, який на­по­ле­гли­во ве­де Укра­ї­ну до без­ра­ді­сно­го без­ін­ду­стрі­аль­но­го май­бу­тньо­го, що сти­мул-ре­а­кції для ін­ве­сто­рів, які він ра­зом з рі­дним сло­ва­цьким уря­дом ство­рю­вав для лі­де­рів сві­то­во­го ав­то­про­му, — це за­галь­но­сві­то­ва пра­кти­ка, яка прийня­тна і для Укра­ї­ни.

■ Укра­їн­ське лі­бер­та­рі­ан­ство — це анар­хізм, не­без­пе­чна хво­ро­ба і зло­чин про­ти май­бу­тніх по­ко­лінь укра­їн­ців. Це по­вин­ні зна­ти і пер­ші осо­би дер­жа­ви, і все на­се­ле­н­ня кра­ї­ни. При­бі­чни­ків і роз­ро­бни­ків но­вих ви­дів дер­жа­ви — ме­ре­же­вої, екс­те­ри­то­рі­аль­ної, дер­жа­ви ща­стя та ін­ших про­шу актив­но тур­бу­ва­ти — це якраз те, що по­трі­бно, щоб три­ма­ти Ле­ві­а­фа­на на лан­цю­зі, для на­шо­го бла­га.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.