Ста­дія «та­ри­фної па­ні­ки»

Чо­му вла­да бо­ї­ться ство­ри­ти кон­ку­рен­тне се­ре­до­ви­ще?

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Ми­ну­лої п’ятни­ці Ки­їв­ська мі­ська ра­да, яка ти­жнем ра­ні­ше про­си­ла пар­ла­мент і уряд не допу­сти­ти зро­ста­н­ня та­ри­фів на ко­му­наль­ні по­слу­ги без ін­де­кса­ції зар­плат і пен­сій, не­спо­ді­ва­но зро­би­ла рі­шу­чий і до­сить не­при­єм­ний для вла­ди кра­ї­ни крок. Во­на на­кла­ла мо­ра­то­рій на під­ви­ще­н­ня з 1 ли­пня та­ри­фів на жи­тло­во-ко­му­наль­ні по­слу­ги у сто­ли­ці. За сло­ва­ми екс-ме­ра і ни­ні­шньо­го де­пу­та­та Оле­ксан­дра Омель­чен­ка, який до­по­від­ав Ки­їв­ра­ді з цьо­го пи­та­н­ня, за­бо­ро­на на вве­де­н­ня в ді­ю­пі­дви­ще­них та­ри­фів по­ши­рю­є­ться та­кож і на пе­ню­за нев­ча­сну спла­ту ра­хун­ків і ді­я­ти­ме до 1 жов­тня.

Ви­сту­па­ю­чи з три­бу­ни Ки­їв­ра­ди, «Сан Са­нич» за­явив, що чер­го­ве під­ви­ще­н­ня та­ри­фів при­зве­де до стрім­ко­го па­ді­н­ня рів­ня жи­т­тя на­се­ле­н­ня Укра­ї­ни, і ду­же жорс­тко оха­ра­кте­ри­зу­вав та­ри­фну по­лі­ти­ку вла­ди: «За­раз уряд се­ре­дня­ка зро­бив бі­дня­ком, а бі­дня­ка — зли­днем. Дев’ять міль­йо­нів сі­мей в Укра­ї­ні ста­нуть зли­дня­ми». На йо­го дум­ку, без одно­ча­сно­го ви­рі­ше­н­ня пи­та­н­ня за­без­пе­че­н­ня пов­ної зайня­то­сті на­се­ле­н­ня і пе­ре­гля­ду рів­ня мі­ні­маль­ної зар­пла­ти і ін­ших со­ці­аль­них стан­дар­тів під­ви­ще­н­ня та­ри­фів при­зве­де до не­по­мір­но­го фі­нан­со­во­го пе­ре­ван­та­же­н­ня ки­ян і до утво­ре­н­ня за­бор­го­ва­но­стей пе­ред ор­га­ні­за­ці­я­ми, що на­да­ють жи­тло­во-ко­му­наль­ні по­слу­ги.

Екс-мер та­кож по­ві­до­мив, що до су­дів уже на­ді­йшли по­зо­ви про ска­су­ва­н­ня по­ста­но­ви На­цко­мі­сії з ре­гу­лю­ва­н­ня енер­ге­ти­ки і ко­му­наль­них по­слуг (НКРЕКП) від 9 черв­ня про вве­де­н­ня но­вих та­ри­фів на жи­тло­во-ко­му­наль­ні по­слу­ги. За по­стра­жда­лу сто­ро­ну за­сту­пив­ся і ни­ні­шній сто­ли­чний гра­до­на­чаль­ник. За сло­ва­ми Ві­та­лія Кли­чка, лю­ди і сьо­го­дні ле­две ви­жи­ва­ють, а подаль­ше зро­ста­н­ня цін і та­ри­фів на ко­му­наль­ні по­слу­ги мо­же при­зве­сти ще й до ко­ла­псу жи­тло­во­ко­му­наль­ної сфе­ри.

На­га­да­є­мо, НКРЕКП з 1 ли­пня під­ви­щи­ла май­же удві­чі тарифи на те­пло­ву енер­гі­юі по­слу­ги з цен­траль­но­го опа­лю­ва­н­ня і по­ста­ча­н­ня га­ря­чої во­ди. Ци­фри, що свід­чать про по­до­рож­ча­н­ня те­пла, ки­я­ни по­ба­чать у сво­їх пла­тіж­ках ли­ше во­се­ни, то­ді як га­ря­чу во­ду по­трі­бно по­чи­на­ти сер­йо­зно еко­но­ми­ти вже за­раз — за пі­ді­грі­ва­н­ня одно­го ку­бо­ме­тра вже у сер­пні пла­ти­ти­ме­мо май­же 80 гри­вень. При­чо­му з по­ча­тком осе­ні зро­сте май­же на 30% (до 13,43 грив­ні за куб) і ці­на на хо­ло­дну во­ду. Про­ща­вай ван­на і душ — теж. Че­ка­ти­ме­мо, по­ки на­сту­пно­го лі­та по­те­пліє во­да у Дні­прі, а до ці­єї ми­ті го­ду­ва­ти­ме­мо, пар­дон за не­при­єм­не і дав­но за­бу­те сло­во, во­шей? Уче­твер­те з по­ча­тку 2015 ро­ку по­до­рож­чає від­по­від­но до ра­ні­ше ухва­ле­них рі­шень і еле­ктро­енер­гія. Із 1 ве­ре­сня її ці­на зро­сте більш ніж удві­чі ( не 0,714, а 1,64 грив­ні за кі­ло­ват). От­же, і бой­ле­ри не вря­ту­ють...

На цен­траль­ну вла­ду тим па­че не вар­то роз­ра­хо­ву­ва­ти. Не­спо­ді­ва­ну іні­ці­а­ти­ву ки­їв­ських депутатів сприйняв, як-то ка­жуть, в шти­ки прем’єр-мі­ністр Во­ло­ди­мир Грой­сман. То­го ж дня на бри­фін­гу у Вер­хов­ній Ра­ді він ска­зав, що «по­пу­лі­сти ля­ка­ють су­спіль­ство». «Це на­га­дує те, що ми ле­ти­мо у нор­маль­но­му лі­та­ку, а екі­паж ки­дає сво­ю­спра­ву і по­чи­нає бі­га­ти і кри­ча­ти: все про­па­ло, ми ро­зіб’ємо­ся, — пе­ре­і­на­кшив прем’єр за­галь­но­ві­до­му си­ту­а­цію, що тра­пи­ла­ся ко­лись з не­що­дав­нім со­ю­зни­ком по ко­а­лі­ції. — Це те, що ро­блять по­пу­лі­сти. Ля­ка­ють тим, що все, — бу­де ар­ма­гед­дон».

За сло­ва­ми Грой­сма­на, три­бу­ну пар­ла­мен­ту за­бло­ку­ва­ли ті си­ли, яким ви­гі­дно по­вер­ну­ти ко­ру­пцій­ні схе­ми у га­зо­вій сфе­рі. «Дер­жав­ний газ ску­по­ву­вав­ся діл­ка­ми за ці­но­юу три-чо­ти­ри ра­зи ниж­чою, зокре­ма ти­ми, хто при­су­тній у пар­ла­мен­ті, і ти­ми, хто сьо­го­дні, мо­жли­во, бло­ку­вав три­бу­ну. І пе­ре­про­да­вав­ся укра­їн­цям у дві­чі-три­чі до­рож­че», — за­явив він і без­по­се­ре­дньо зви­ну­ва­тив у осо­би­стій ви­го­ді від та­ких схем лі­де­ра «Ба­тьків­щи­ни» Юлі­ю­Ти­мо­шен­ко.

« Я по­ди­вив­ся де­кла­ра­цію Юлії Во­ло­ди­ми­рів­ни Ти­мо­шен­ко. Во­на сьо­го­дні жи­ве у бу­дин­ку, га­даю, 500 ква­дра­тних ме­трів. За піль­го­ви­ми ці­на­ми на газ ко­жно­го мі­ся­ця пе­ре­сі­чний укра­їн­ський гро­ма­дя­нин до­пла­чу­вав їй за ко­му­наль­ні по­слу­ги і за газ одну ти­ся­чу до­ла­рів США. Це спра­ве­дли­вість? Тоб­то хтось хо­че по­вер­ну­ти си­сте­му, за якої бі­дні пла­тять за ба­га­тих?» — за­пи­тує прем’єр.

Грой­сман вко­тре за­пев­нив, що суб­си­дії ком­пен­су­ють укра­їн­цям під­ви­ще­н­ня та­ри­фів. «Дер­жа­ва «за­пло­тить» за ко­жно­го, хто не мо­же спла­ти­ти. А всі ін­ші хай пла­тять за рин­ко­во­ю­ці­ною », — ска­зав ке­рів­ник уря­ду, за­був­ши по­ясни­ти, від­ко­ли це у нас ці­ну мо­но­по­лі­стів, яку вза­га­лі-то зо­бов’яза­на спра­ве­дли­во ре­гу­лю­ва­ти дер­жа­ва, за­ве­де­но на­зи­ва­ти рин­ко­вою.

Зві­сно, при цьо­му не бу­ло за­бу­то «по­пе­ре­дни­ків». По­обі­цяв­ши від­ро­джу­ва­ти ви­до­бу­ток ук- ра­їн­сько­го га­зу і ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти йо­го (ко­ли по­чне — не ска­зав) для вну­трі­шніх по­треб кра­ї­ни, він за­зна­чив, що з 2008 по 2012 рік в Укра­ї­ні бу­ло ви­да­но 150 лі­цен­зій при­ва­тним стру­кту­рам і жо­дної — дер­жав­ним ком­па­ні­ям. А що, вла­сне, змі­ни­ло­ся про­тя­гом на­сту­пних чо­ти­рьох ро­ків, па­не прем’єр? До­бре б на­ве­сти ци­фри. Чи, мо­жли­во, на­ве­де­но на­ре­шті лад у рен­тних пла­те­жах, які і ра­ні­ше, і те­пер ха­ра­кте­ри­зу­ю­ться екс­пер­та­ми як «убив­ці» ві­тчи­зня­но­го га­зо­ви­до­бу­ва­н­ня?

А на чи­їй со­ві­сті «ар­ма­гед­дон» енер­ге­ти­чних пла­те­жів, від яко­го стра­жда­ють 104 ком­па­нії із за- бло­ко­ва­ни­ми ра­хун­ка­ми? У сто­ли­ці вже був «ігра­шко­вий» бле­ка­ут. Че­ка­є­мо на справ­жній, мас­шта­бний? І теж по­кла­де­мо про­ви­ну на «по­пе­ре­дни­ків» або на по­пу­лі­стів, а ще кра­ще — на шан­та­жи­стів. У та­ких зви­ну­ва­че­н­нях до­сяг успі­ху пра­кти­чно ви­ве­де­ний з дер­жав­но­го кон­тро­лю­НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни». На сво­їй сто­рін­ці у «Фейс­бук», тоб­то пра­кти­чно ано­нім­но, він у су­бо­ту не­ща­дно кри­ти­ку­вав «Ки­ї­в­енер­го», яке, на дум­ку НАК, шан­та­жує ки­ян сво­ї­ми бор­га­ми і ро­бить з них за­ру­чни­ків у бо­роть­бі за мо­жли­вість не по­вер­та­ти бор­ги. У най­гір­ших про­ку­рор­ських тра­ди­ці­ях на­чеб­то сто­від­со­тко­во дер­жав­ний «На­фто­газ» де­мон­струє своє не­ба­жа­н­ня зва­жа­ти на те, що бор­ги ки­їв­ськи­ми енер­ге­ти­ка­ми ви­пла­че­ні, і за­ли­ши­ли­ся ли­ше штра­фні сан­кції, що утво­ри­ли­ся го­лов­ним чи­ном че­рез нев­ча­сні ком­пен­са­ції рі­зни­ці у та­ри­фах з бо­ку дер­жа­ви.

Ко­мен­ту­ю­чи «Дню» си­ту­а­ці­ю­на енер­ге­ти­чно­му рин­ку і, зокре­ма, у сто­ли­ці, член на­гля­до­вої ра­ди Ін­сти­ту­ту енер­ге­ти­чних стра­те­гій Юрій Ко­роль­чук за­зна­чив, що на тре­тьо­му ро­ці так зва­них енер­ге­ти­чних ре­форм «уряд уві­йшов у ста­ді­ю­та­ри­фної па­ні­ки». За йо­го сло­ва­ми, чи­нов­ни­ки пу­блі­чно і від­кри­то ви­зна­ли, що вста­нов­ле­н­ня та­ри­фів на газ і еле­ктро­енер­гі­ю­ві­дбу­ва­ю­ться не рин­ко­ви­ми ме­то­да­ми, а у ру­чно­му ре­жи­мі. Це сто­су­є­ться та­ри­фу як на газ, так і на еле­ктро­енер­гію.

За йо­го сло­ва­ми, вла­да пра­кти­чно «плю­ну­ла» на свої ж обі­цян­ки вста­но­ви­ти еко­но­мі­чно об­ґрун­то­ва­ні тарифи, лі­бе­ра­лі­зу­ва­ти енер­ге­ти­чний ри­нок, ство­ри­ти кон­ку­рен­тне се­ре­до­ви­ще. На йо­го дум­ку, між­на­ро­дних пар­тне­рів Укра­ї­ни має на­сто­ро­жи­ти і без­апе­ля­цій­не втру­ча­н­ня уря­ду в дії фор­маль­но не­за­ле­жно­го ре­гу­лю­валь­ни­ка.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.