Ще один ло­у­ко­стер ви­йшов на укра­їн­ський ри­нок

Із Жу­лян учо­ра пре­зен­та­цій­ний по­літ Київ — Оде­са — Київ здій­сни­ла авіа­ком­па­нія Bravo Airways

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ство­ре­на ще 2012 ро­ку укра­їн­ська авіа­ком­па­нія Bravo Airways з 15 ли­пня здій­сню­ва­ти­ме ре­гу­ляр­ні рей­си з Ки­є­ва до Оде­си і на­зад за ці­но­ю­від 499 гри­вень за кви­ток. Обі­ця­ють, що до­став­ля­ти­муть па­са­жи­рів на ком­фор­та­бель­них Boeing 737.

«Від­кри­т­тя цьо­го рей­су пе­ред­усім має на ме­ті ство­ри­ти кон­ку­рен­тне се­ре­до­ви­ще для укра­їн­сько­го авіа­цій­но­го бі­зне­су шля­хом на­да­н­ня які­сних по­слуг за низь­ко­ю­ці­ною . Це — наш вне­сок у де­мо­но­по­лі­за­ці­ю­укра­їн­сько­го авіа­цій­но­го рин­ку та роз­ви­ток вну­трі­шніх авіа­на­прям­ків», — за­ува­жив ге­не­раль­ний ди­ре­ктор авіа­ком­па­нії Bravo Airways Ві­ктор ТЕЛЕГІН.

Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

ФО­ТО З САЙ­ТА AIRPORT.KIEV.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.